Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - HOSEA

HOSEA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ia gwau, “Israela be natuna maragina neganai lau lalokau henia. Lau ese Aigupito dekena amo lau boiria, badina ia be lauegu natuna.
2Lau ese nega momo ia lau boiria, egu murinai do ia raka totona, to ia ese lau dekena amo ia raka siri. Egu bese ese Bala dekenai boubou idia henia. Idia ese bonana namo muramura, idia gabua dirava koikoi dekenai.
3To lau sibona ese, Israela ena raka dalana lau hadibaia. Egu imana dekenai egu bese taudia lau rosia, to idia ese egu naria kara idia laloa lasi.
4Mai lalokau bona bogahisihisi danu dekena amo lau hakaudia. Idia be natudia maragidia bamona, idia ta ta lau abia isi, idia lau durua, bona idia ubua totona lau tui diho.
5“To idia ura lasi lau dekenai do idia giroa mai. Unai dainai idia be Aigupito dekenai do idia giroa lou, bona Asuria ena king ese idia do ia gunalaia.
6Tuari bada ese edia hanua do ia hadikaia, bona edia hanua ena magu iduara do idia makohia. Tuari ese egu bese taudia do ia hadikaia bada herea, badina be idia sibona edia ura idia karaia noho.
7Idia be lau dekena amo idia raka siri noho. Unai dainai edia kerere davana, lau ese lau atoa gauna, dekena amo idia heau mauri diba lasi. Hisihisi bada dainai, idia be do idia tai, bona tau ta ese inai hisihisi do ia kokia diba lasi.
8“Umui Israela taudia e, edena bamona umui lau rakatania diba? Edena bamona haida edia siahu henunai, umui do lau atoa diba? Lau ese umui do lau hadikaia diba, Adima taudia lau hadikaia hegeregerena, a? Seboimi taudia dekenai lau karaia hegeregerena, be umui danu do lau karaia diba, a? Lau be hegeregere lasi umui do lau hadikaia ore, badina umui lau lalokau henia bada noho.
9Lauegu badu dekena amo umui do lau panisia lasi. Lau ese Israela do lau hadikaia ore lou lasi, badina lau be Dirava, lau be taunimanima lasi. Lau inai, Helaga ena Dirava, umui emui huanai lau noho. Umui do lau haorea totona do lau mai lasi.
10“Egu bese taudia ese egu murinai do idia raka mai. Egu bese idia hadikaia gwauraia taudia, dekenai do lau boiboi henidia, laiona ia boiboi noho bamona. Egu bese taudia ese lau dekenai do idia haboua mai haraga, dina diho kahana dekena amo, mai heudeheude danu.
11Aigupito dekena amo do idia heau mai haraga, manu idia heau bamona. Asuria tano dekena amo danu do idia mai, pune manudia bamona. Vadaeni edia noho rumadia korikori, dekenai do lau atodia lou. Lau inai Lohiabada lau hereva vadaeni.”
12Ma Lohiabada ia gwau, “Eparaima ese lau dekenai idia kara koikoi. Io, Israela taudia ese lau idia koia momo noho. To Iuda taudia be lau Dirava danu idia raka lao noho. Idia ese lau, Helaga Dirava dekenai, idia do abidadama henia noho.”