Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - होसे

होसे 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु परमप्रभुमी “इस्राएल आल बाक्‍मेनु, गो मेको कली दाक्‍ताक्‍ङ। मिनु गो आं तौ कली इजीप्‍त रागी रे ब्रेत्‍ताक्‍ङ। ब्‍यवस्‍था ७:८; प्रस्‍थान ४:२२-२३; मत्ती २:१५
2मिनु गो दोशो इस्राएली आन कली ब्रेत्‍तु, मोशोन आं क्‍येङा ङोन लाम्‍तेक्‍म। मेकोपुकीमी बाल देवता कली चढ़ेम्‍तेक्‍म। मिनु मूर्ति आन कली धूप चोम्‍तेक्‍म।
3एफ्राइम कली गुइ ग्‍याइश्‍शा गाक्‍चा शेंब गो नङ। गो मेको आन कली आल आन कली खोदेंशो पा कुरता। तन्‍न गो मेको आन कली सापाइक्‍ता हना यो, मेकोपुकीमी मतुइक्‍तेम।
4गोमी मेको आन कली मुर आन शिशी पशो खोदेंशो पा खुल्‍ताक्‍मी। गो मेको आन कली शुश दाक्‍ताक्‍ङ। गो मेको आन बलामी लाम्‍सीशो जुवा ग्रुंइशा गेतामी। गो मेको आन ङोंइती बाप्‍शा, मेको आन कली थुल्‍तामी।
5मार, मेकोपुकी इजीप्‍त रागी लेत्‍चा माल्‍नीमी? मिनु अस्‍सुर मेको आन पिप दुम्‍चा माल्‍ब। मारदे हना मेकोपुकी आं गे लेत्‍चा मबिस्‍सम।
6मेको आन सहरपुकीमी लडाइ दुम्‍नीम। मिनु मेको आन लाप्‍चो ङा थाम मीम दुप्‍नीम। मेको आन मिम्‍शो नेल्‍ल खतम दुम्‍नीम।
7आं मुरपुकी गेना हना यो, आं क्‍येङा ङोन लाइनीम। मोपतीके मेकोपुकीमी जुवा कुरशो खोदेंशो पा श्‍येत जचा माल्‍नीम। मिनु सुइमी मेको आन कली आन श्‍येत रे मप्रोंइब।
8एफ्राइम, गो इ कली दोपा प्रोंइने चाप्‍नुङा? इस्राएल, गो इ कली दोपा इ जोरी सत्रु आन गुइमी गेने चाप्‍नुङा ङा? गो इ कली दोपा अदमाह कली पाइश्‍शो खोदेंशो पाइनुङा ङा? गो इ कली दोपा सेबोयीम खोदेंशो सेल्‍नुङा ङा? मुल आं थुं फांइसाक्‍व। गो गाइक्‍चा रे लेश्‍शा, शिशी पाइब दुम्‍ती। ब्‍यवस्‍था २९:२२; येरमीया ३१:२०
9गो आं ग्‍याइश्‍शो कुरशा मगाक्‍नुङ। गो एफ्राइम कली लेंशा खतम मपाइ‍नुङ। मारदे हना गो परमप्रभु नङ। गो मुर मनङ। गो इन दातेमी नेल्‍ल क्‍येङा सक्ति पाइश्‍शो दुम्‍शा, गाइश्‍शा मजाक्‍नुङ।
10मेकोपुकी परमप्रभु यावे आ नोले खोइक्‍नीम। मेको चहिं गुप्‍स खोदेंशो पा ग्रीब। मिनु मोपा ग्रीमेनु, आ आलपुकी पच्‍छिम रे पा ख्रिंख्रि पना पन जाक्‍नीम। येरमीया २५:३०; होसे २:१
11मेकोपुकी इजीप्‍त रागी रे चिक्‍ब खोदेंशो पा बेरशा जाक्‍नीम। अस्‍सुर रे पा ढुकुर खोदेंशो पा ख्रिंख्रि पना पन जाक्‍नीम। गो मेको आन कली आन खिंमी बाक्‍चा गेनुङ” दे परमप्रभु यावेमी देंत।
12एफ्राइममी आं कली जोल पना पन बाक्‍ब। मिनु इस्राएलीमी यो खाल का ङा पा आं कली जोल पाइनीम। मिनु यहूदा आ का ला परमप्रभु आ नोले खोइक्‍चा कली थुं निक्‍शी प‍शो बाक्‍ब। तन्‍न मेकोमी मेको आन कली दाक्‍शा मप्रोंइब।