Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Timote

1 Timote 6

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Ke pehē ʻe he kau tamaioʻeiki kotoa pē ʻoku moʻulaloa ki he haʻamonga, ʻoku totonu ke tuku ki honau houʻeiki ʻae fakaʻapaʻapa kotoa pē, telia naʻa fakaongokovi ʻae huafa ʻoe ʻOtua mo ʻene akonaki.
2Pea ko kinautolu ʻoku ai honau ʻeiki ʻoku tui, ʻoua naʻa nau taʻefakaʻapaʻapa ki ai, koeʻuhi ʻoku nau kāinga; ka ke ʻāsili ai ʻenau ngaue, koeʻuhi ʻoku nau angatonu mo ʻofeina, ʻonau kau ʻi he lelei. Ko e ngaahi meʻa ni ke ke ako mo enginaki ʻaki.
3Kapau ʻoku ako kehe ʻe ha taha, pea ʻikai loto ia ki he ngaahi lea lelei, ʻae ngaahi lea ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi, pea ki he akonaki ʻaia ʻoku taau mo e angafakaʻotua;
4‌ʻOku fielahi ia, ʻo taʻeʻilo ha meʻa, ka ʻoku mahaki ʻaki ʻe ia ʻae ngaahi fehuʻi mo e ngaahi fakakikihi lea, ʻaia ʻoku tupu ai ʻae meheka, mo e fekeʻikeʻi, mo e felauʻikoviʻaki, mo e femahalokoviʻaki.
5Mo e fefakakikihikoviʻaki ʻae kau tangata loto kovi, pea taʻemaʻu ʻae moʻoni, ʻoku nau mahalo ko ia ʻe koloaʻia ai ko e lotu ia; ke ke mavahe koe mei he kakai pehē.
6Ka ko e angafakaʻotua mo e loto fiemālie, ko e koloa lahi ia.
7He naʻe ʻikai te tau omi ha meʻa ki he māmani, pea kuo pau ʻe ʻikai te tau faʻa ʻave ai ha meʻa.
8Pea ʻi heʻetau maʻu ʻae meʻakai mo e kofu ke tau fiemālie ai.
9Ka ko kinautolu ʻoku holi ke koloaʻia, ʻoku nau tō ki he ʻahiʻahi mo e tauhele, mo e ngaahi holi vale lahi mo fakamamahi, ʻaia ʻoku lōmakiʻi ʻae kakai ki he malaʻia mo e mate fakaʻauha.
10He ko e ʻofa ki he koloa, ko e tefito ia ʻoe kovi kotoa pē: ʻaia ʻi he manumanu feinga ki ai ʻae niʻihi, kuo nau hē mei he tui, pea kuo nau hokahokaʻi ʻaki ʻakinautolu ʻae ngaahi mamahi lahi.
11Ka ko koe, ʻae tangata ʻoe ʻOtua, puna mei he ngaahi meʻa ni; pea ke tuli ki he māʻoniʻoni, mo e angafakaʻotua, mo e tui, mo e ʻofa, mo e faʻa kātaki, mo e angavaivai.
12Tau ʻae tau lelei ʻoe tui, puke ke maʻu ʻae moʻui taʻengata, ʻaia kuo ui foki koe ki ai, pea kuo ke fakahā ʻae fakamoʻoni lelei ʻi he ʻao ʻoe fakamoʻoni tokolahi.
13‌ʻOku ou fekau kiate koe, ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua, ʻaia ʻoku ne fakaake ʻae meʻa kotoa pē, mo e ʻao ʻo Kalaisi Sisu, ʻaia naʻa ne fakamoʻoni ʻi he ʻao ʻo Ponito Pailato ʻae fakahā lelei;
14Ke ke tauhi ʻae fekau ni ʻo taʻemele, pea taʻevalokia, ʻo aʻu ki he fakahā mai ʻa hotau ʻEiki ko Sisu Kalaisi:
15‌ʻAia te ne fakahā ʻi hono kuonga ʻoʻona, ko e ʻEiki monūʻia, mo taha pe, ko e Tuʻi ki he ngaahi tui, mo e ʻEiki ki he ngaahi ʻeiki;
16‌ʻAia ʻoku ʻi ai tokotaha pe ʻae taʻefaʻamate, ʻoku nofoʻia ʻe ia ʻae maama taʻefaʻafotuaki; ʻaia kuo teʻeki mamata ki ai ha tangata, pea ʻikai siʻi te ne faʻa mamata ki ai: ke ʻiate ia ʻae fakaʻapaʻapa mo e mālohi ʻo taʻengata. ʻEmeni.
17Fekau kiate kinautolu ʻoku koloaʻia ʻi māmani, ke ʻoua naʻa nau loto viki, pe falala ki he koloa tolu ke tau fiemālie ai;
18Ke nau fai lelei, ke lahi ʻenau ngaahi ngaue lelei, ʻo fie tufaki, ʻo anga fie tokoni;

19Pea nau tokonaki maʻanautolu ʻae tuʻunga lelei ki he kuonga ʻe hoko, koeʻuhi ke nau puke ki he moʻui taʻengata.
20E Timote, ke ke puke ʻaia kuo tuku kiate koe ke tauhi, mo ke tapu ʻi he ngaahi papūnoa mo launoa, mo e akonaki angatuʻu, ʻoku ui loi pe “ko e poto.”
21‌ʻAia ʻi he tokanga ki ai ʻae niʻihi, kuo nau hē mei he tui. Ke ʻiate koe ʻae ʻaloʻofa. ʻEmeni.