Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 KORINTO

1 KORINTO 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Varavaragu e, lau na asina hereva henimuiva lauma iabidadama-henina taudia hegereḡeredia, a tau-anina iabidadama-henina taudia heḡereḡeredia ai na hereva henimuiva, e kara memero karukarudia Iesu Keriso lalonai na heheto.
2Rata na ubulaimuiva, dia aniani aukadia, badina be do asio goadava; harihari danu asio goadamu.
3Badina be umui na doene tauanina o abidadama heniamu; vaḡeḡe bona heai umui bogaragimui ai doene e miamu. Benaini, umui na tau-anina iabidadama-henina taumui ani? Umui na taunimanima heḡereḡeredia o rakamu ani?
4Badina be ta e tomu “Lau na Paulo ena”, ma ta e tomu “Lau na Apolo ena”; benaini, umui na tau-anina iabidadama-henina taumui, ani?
5Apolo be daika? Paulo be daika? Hesiai taudia mo, sivarai namo e henimui, Lohiabada ese idia e henidia heḡereḡerena.
6Lau ese na hadoa; Apolo ese e dairia; a Dirava ese anina e havaraia.
7Benaini, ihadona tauna bona idairina tauna be herevadia; Dirava sibona ese anina e havaraiamu.
8Ihadona tauna bona idairina tauna be heḡereḡere; to ta ta davadia bae abi, edia hekwarahi heḡereḡeredia.
9Badina be ai na Dirava ida a ḡaukara heboumu; umui na Dirava ena uma bona Dirava ena ruma.
10Dirava ese e henigu hariharina heḡereḡerena ruma iseuna dibana tauna na heto, ruma badina vada na atoa; a idau tauna ta ese ia daenai ruma ta ma e hadaiamu. A ta ta nahuadia bae toho, ede bae hadaia toma;
11badina be ruma badina idauna na tau ta ese basine atoa diba, vada e atoa kau ḡauna mo, Iesu Keriso bunai.
12Una ruma badina latanai tau ta ese gold eiava silver eiava nadi nan namo-hereadia eiava au eiava kurukuru eiava biri baine hadai;
13ḡau tamona, taunimanima ta ta edia ḡaukara bae hedinarai. Badina be Keriso ena dina ese baine hahedinarai; oibe, lahi ese baine hahedinarai. Bena taunimanima ta ta edia ḡaukara be edeheto, lahi ese baine diba.
14Tau ta ese e hadaia ḡauna na baine gini, una tau ese davana do baine abia.
15A tau ta ese e hadaia ḡauna na lahi ese baine araia, una tau do baine dabu; to ia na lahi lalona amo do baine roho mauri.
16Asi dibamui a, umui na Dirava ena ruma helaḡana; Dirava Laumana danu umui lalomui ai e nohomu?
17Tau ta ese Dirava ena ruma helaḡana baine hadikaia, Dirava ese ia do baine hadikaia. Badina be Dirava ena ruma na helaḡa; bona una ruma na umui.
18Tau ta sibona basine hekoi. Tau ta umui bogaragimui ai lalona baineto ia na ina tanobada aonegana vada e davaria, ia na kavakava tauna ai do bainela, bena aonega korikori baine abia.

19Badina be ina tanobada aonegana na kavakava, Dirava vairanai. Buka Helaḡa ai vada e torea, eto, Ia ese aonega taudia e idoadia, edia dibaka karadia ai.
20Ma e torea, eto, Lohiabada na aonega taudia edia lalo-hadai dibana, idia na asi anidia.
21Taunabunai, ta ese taunimanima basine heaḡilaidia. Badina be ḡau iboudiai na umui emui:
22Paulo eiava Apolo eiava Kefa eiava tanobada eiava mauri eiava mase eiava harihari e miamu ḡaudia eiava do bae vara ḡaudia. Ibouboudiai na umui emui;
23umui danu Keriso ena; Keriso danu Dirava ena.