Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 KORINTO

1 KORINTO 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lau na ura-kwalimu taugu ani? Lau na aposetolo taugu ani? Eda Lohiabada Iesu na itaia ani? Umui na lauegu ḡaukara anina Lohiabada lalonai ani?
2Idau taudia ediai readia lau na dia aposetolo tauna, a umui emui ai lau be aposetolo tauna momokani; badina be egu aposetolo dagina toana Lohiabada lalonai be umui.
3E nanadaigumu taudia na ini na haere henidia tomamu;
4asi siahumai baia aniani bona baia inuinu a?
5Asi siahumai ekalesia hahinedia edia amo adavamai baia abidia, bena baia hakaudia eva-eva, aposetolo oredia bona Lohiabada tadina bona Kefa heḡereḡeredia a?
6Lau Banaba ida asi siahumai imamai ḡaukaradia baia ato diho a?
7Daika baine ha tuari, bena ena tuari dokona ai sibona davana baine kara? Daika vine baine hado, bena ena hadohado anina basine ani? Daika ese mamoe baine naridia, bena rata na basine inua?
8Lau na herevamu kavakava tauna na heto a? Taravatu unu se gwau tomamu a?
9Badina be Mose ena taravatu ai vada e torea, eto, Uit e moimoilaiamu boromakauna na uduna basio ḡuia. O, Dirava ese boromakau e lalodiamu,
10eiava ita daidai unu e gwau tomamu, a? Readia ita daidai vada e torea: badina be ruarua tauna na baine ruarua mai helarona ida, bona uit e kwadiamu tauna danu ahuna iabina baine laroa.
11Ai ese lauma ḡaudia baiama hado umui emui, tanobada ḡaudia emui ai baiama abi na ḡau metauna a?
12Haida ese bema biagumui, ai ese basiama biagumui badabada a? To asia biagumui. Ḡau idoidiai a haheaukalai, Keriso ena sivarai namo baia laoa ahu na garina.
13Asi dibamui a, hahelaḡa ḡaukaradia e karamu taudia ese Dubu Helaḡa ḡaudia e animu; bona boubou patana e nariamu taudia ese boubou patana amo ahudia e abimu?
14Unuhetomana, Lohiabada na vada e hahedua, sivarai namo e harorolaiamu taudia na sivarai namo amo adia bae abi.
15A lau ese ḡau ta asina abia. Ini hereva asina tore umui ese unu ba karagu toma helaoreana. Bama mase bema namo; tau ta ese egu heaḡi badina bema abia oho bema dika.
16Ḡau tamona, sivarai namo na harorolaiamu be asina heaḡilaiamu, badina be vada e haduagu unu baina kara toma: sivarai namo basinama harorolaia madi ihabaigu.
17Badina be sibogu egu ura dainai bama karaia, ahugu bama abia; to dia sibogu egu ura dainai, hahedua dainai na karaia.
18Benaini, ahugu be dahaka? Ahugu binai: sivarai namo iharorolaina ai hari sivarai namo baina heni asi davana; egu siahu sivarai namo lalonai basina ḡaukaralaia kava.

19Ena be lau na ura kwalimu taugu taunimanima iboudiai vairadiai, to iboudiai edia hesiai tauna ai nala, hutuma baina veridia mauri helaoreana.
20Iuda taudia ediai Iuda tauna ai nala, Iuda taudia baina veridia mauri totona. Ena be lau na dia taravatu henunai, to taravatu henunai e nohomu taudia ediai taravatu henuna tauna ai nala, taravatu henunai e nohomu taudia baina veridia mauri totona.
21Ena be lau ese Dirava ena taravatu asina tataia utu a Keriso ena taravatu na badinaia, to, asi taravatudia taudia ediai asi taravatuna tauna ai nala, asi taravatudia taudia baina veridia mauri totona.
22Lalo-manoka taudia ediai lalo-manoka tauna ai nala, lalo-manoka taudia baina veridia mauri totona. Taunimanima idau-idau iboudiai edia ḡau idau-idau iboudiai nala, dala idau-idau iboudiai amo haida baina veridia mauri totona.
23Ḡau iboudiai na sivarai namo dainai na karamu, ia lalonai ahugu baina abia helaoreana.
24Dibamui, ani, heau-helulu ai heau taudia iboudiai e heaumu, a tau tamona ese davana e abiamu. Unu ba heau toma, bena davamui bavabia.
25Gadara-helulu taudia na e boga aukamu, kwara iḡeḡena e maraimu ḡauna iabina totona. Ita danu ta boga aukamu, kwara iḡeḡena baine mia hanaihanai ḡauna iabina.
26Unu na heau tomamu; asina daradaramu. Unu na tuari tomamu; dia hodahoda asina tutuamu,
27to sibogu tau-anigu na tutuamu, na ḡuiamu; haida baina haroro henidia to sibogu mauri baina reaia na garina.