Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Corinto

1 Corinto 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ug ako, mga igsoon, dili makasulti kaninyo ingon nga espirituhanong mga tawo, apan hinuon ingon nga unodnon nga mga tawo, ingon nga mga bata pa diha kang Cristo.
2Gipainom ko kamo ug gatas ug dili karne, kay dili pa kamo andam alang sa karne. Ug bisan gani karon dili pa kamo andam.
3Kay kamo unodnon pa gihapon. Kay diin anaa ang pangabugho ug panag-away kaninyo, dili ba nagpuyo man kamo sumala sa unodnon, ug dili ba naglakaw man kamo pinaagi sa tawhanong sukaranan?
4Kay sa dihang ang usa moingon, “Misunod ako kang Pablo,” ug ang lain moingon, “Misunod ako kang Apollos,” dili ba nagkinabuhi man kamo ingon nga mga tawhanon?
5Unya kinsa ba si Apollos? Ug kinsa diay si Pablo? Mga alagad nga inyong gituohan, ang matag-usa nga gihatagan sa Ginoo ug mga buluhaton.
6Ako ang nagtanom, si Apollos ang nagbisbis, apan ang Dios ang nagpatubo.
7Busa, dili ang nagtanom ni ang nagbisbis mao ang mahinungdanon. Apan ang Dios mao ang nagpatubo.
8Karon usa lang kadtong nagtanom ug kadtong nagbisbis, ug ang tagsa-tagsa makadawat sa iyang mga suhol sumala sa iyang kaugalingon nga paghago.
9Kay kami ang isigka-magbubuhat sa Dios. Kamo ang tanaman sa Dios, ug gambalay sa Dios.
10Sumala sa grasya sa Dios nga gihatag kanako ingon nga hanas nga magtutukod, ako ang nagpahiluna sa usa ka patukoranan ug adunay lain ang nagtukod niini. Apan mag-amping ang matag tawo kung giunsa niya kini pagtukod.
11Kay walay bisan usa ang makapahimutang sa usa ka patukoranan gawas lang sa napahiluna na, mao kana, si Jesu-Cristo.
12Karon kung si bisan kinsa ang magtukod ug bulawang patukoranan, plata, bililhong mga bato, kahoy, dagami, o uhot,
13ang iyang mga binuhatan mapadayag, kay ang kahayag magpadayag niini. Kay mapadayag kini diha sa kalayo. Pagasulayan sa kalayo ang kalidad kung unsa ang nahimo sa tagsa-tagsa.
14Kung ang buhat ni bisan kinsa magpabilin, makadawat siya ug ganti;
15apan kung ang buhat ni bisan kinsa masunog, mag-antos siya sa kapildihan, apan maluwas ang iyang kaugalingon, ingon nga nakalingkawas pinaagi sa kalayo.
16Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios ug ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo?
17Kung si bisan kinsa ang molaglag sa templo sa Dios, ang Dios magalaglag nianang tawhana. Kay ang templo sa Dios balaan, ug kamo usab.
18Ayaw tugoti ang bisan kinsa nga maglimbong sa iyang kaugalingon. Kung si bisan kinsa kaninyo ang naghunahuna nga siya maalamon niining panahona, pasagdi siya nga mahimong usa ka “buangbuang” aron nga magmaalamon siya.

19Kay ang kaalam niining kalibotana binuang alang sa Dios. Kay nahisulat kini, “Bitikon niya ang maalamon sa ilang pagkamalinglahon.”
20Ug usab, “Nasayod ang Ginoo nga ang pangatarongan sa maalamon walay kapuslanan.”
21Busa wala nay pagpasigarbo mahitungod sa mga tawo! Kay ang tanang mga butang inyoha na,
22bisan si Pablo, o si Apollos, o si Cefas, o ang kalibotan, o ang kinabuhi, o ang kamatayon, o ang kasamtangan nga mga butang, o ang mga butang nga moabotay pa. Ang tanang mga butang inyoha na,
23ug kamo iya ni Cristo ug si Cristo iya sa Dios.