Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Kɔrɛnti Singena

Kɔrɛnti Singena 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ngaxakedenne, n mi yi nɔɛ falan tiyɛ ɛ xa alo muxun naxanye kɔxɔxi Alaa feene yi, koni alo dunuɲa muxune alo muxun naxanye dii ɲɔrɛyani Alaa Muxu Sugandixina feene yi.
2N bata xaranna fi ɛ ma naxan luxi alo xiɲɛ igena, donse xɔdɛxɛn mi yi a ra, bayo ɛ mi yi nɔɛ a rasuxɛ. Koni hali iki, ɛ mi a nɔɛ singen.
3Amasɔtɔ ɛ mɔn luxi nɛn alo dunuɲa muxune. Bayo xɔxɔlɔnyaan nun lantareyana ɛ tagi. Na mi a yitaxi ba fa fala a dunuɲa muxune nan ɛ tan na naxanye sigan tima alo adamadiin bonne?
4Ɛ tan nde keden na a fala, a naxa, “N tan, Pɔli nan gbee n na,” boden yi a fala, a naxa, “N tan, Apolosi nan gbee n na,” adamadiyaan feene xa mi ne ra ba?
5Nde Apolosi ra? Nde Pɔli ra? Alaa walikɛɛn nan tun nxu tan na, naxanye ɛ malixi ɛ dɛnkɛlɛya. Birin a wanla rakamalima nɛn Marigin naxan soxi a yii.
6N sansiin si nɛn, Apolosi nan yi a ige sama, koni Ala nan a rasabati.
7Na kiini, sese mi sansiin si muxun nun a ige sa muxun na fɔ Ala naxan a rasabatima.
8Sansiin si muxun nun a ige sa muxun birin lan, Ala ne keden kedenna birin saranma nɛn lan e wanla yatɛn ma.
9Amasɔtɔ nxu findixi walikɛne nan na, naxanye nun Ala walima. Ɛ tan findixi Alaa xɛɛn nan na, xanamu, Alaa banxina.
10Ala bata a ragidi n ma a hinanni, n yi wali a xa alo banxi tiin naxan fatan, n yi banxin bɛtɛn sa. Iki, muxu gbɛtɛ bata banxin ti na fari. Koni fɔ birin xa a liga a yeren ma na banxin ti feni.
11Amasɔtɔ banxi tiin mi nɔɛ banxi bɛtɛn saxin maxɛtɛ, bayo a bata yelin bɛtɛn sɛ. Alaa Muxu Sugandixin Yesu nan a bɛtɛn saxin na.
12Koni, xa muxu yo banxin ti na bɛtɛn saxin fari, a xɛma banxin ti, hanma gbeti daxina, hanma bɔxɔ bun nafunle, hanma wudina, hanma sɛxɛna,
13birin wali xɔnna makɛnɛnma nɛn Yesu Fa Lɔxɔni. Amasɔtɔ tɛɛn nan fama, na yi muxun birin wali funfun mayita, xa a fan, xa a mi fan.
14Xa muxun wanla nde kɛ tɛɛn mi naxan halagɛ, na kanna na saranna sɔtɔma nɛn.
15Koni xa muxun wali xɔnna gan, a bata bɔnɔ na yi. A yɛtɛɛn kisima nɛn, koni a luma nɛn alo muxun na dangu tɛɛn xun ma.
16Ɛ mi a kolon ba, fa fala a ɛ findixi Ala Batu Banxin nan na, Alaa Nii Sariɲanxin dɔxɔdena?
17Nanara, xa muxu yo Ala Batu Banxin kala, Ala na kanna halagima nɛn. Amasɔtɔ Ala Batu Banxin sariɲan, ɛ tan yɛtɛɛn nan Ala Batu Banxin na.
18Nanara, muxu yo nama a yɛtɛ mayenden. Xa muxuna nde ɛ tagi naxan a mirima fa fala a fe kolonna nan a tan na dunuɲa muxune yɛɛ ra yi, a yi lan nɛn, na kanna xa a yɛtɛ yatɛ xaxilitaren na, alogo a xa findi fe kolonna yatin na.

19Amasɔtɔ dunuɲa fe kolonna findixi daxuyaan nan na Ala yɛɛ ra yi, alo a sɛbɛxi Kitabun kui kii naxan yi, a naxa, “Ala xaxilimane suxuma e yɛtɛna kɔtɛne nan xɔn.”
20A mɔn naxa yire gbɛtɛ yi, “Marigin fe kolonne miriyane kolon fe fuune nan na.”
21Nanara, muxu yo nama a kanba adamadiine yi sɔnɔn! Amasɔtɔ ɛ tan nan gbee itoe birin na:
22Pɔli yo, Apolosi yo, Piyɛri yo, dunuɲa ito yo, siimayana hanma faxana, waxatini ito hanma naxan fama, ɛ gbeen nan e birin na,
23koni Alaa Muxu Sugandixin nan fan gbee ɛ tan na, Ala nan fan gbee Yesu ra.