Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 KINANƆ

1 KINANƆ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Taya kí Hiramu mà kɛ̀ wà Sulemanu kà kí ũ a de gɛ̃ɛ ũ, à a ìba kenↄ zĩ̀a, zaakɛ Dauda gbɛ̃nnamɛ yã.
2Ben Sulemanu lɛ́kpãsã kɛ̀ Hiramunɛ à bè:
3Ń dↄ̃ kɛ̀ ma de Dauda e e à kpɛ́ bò Dii a Ludanɛro, kɛ̀ borii kɛ̀ aↄ̃ↄ ligazinↄↄ e zĩ̀ kaao yãnzi, ai Dii gàa à ń kɛ́nɛ tinti ũ.
4Tia sa Dii ma Ludaa tò ma ĩampakii è. Ibɛɛ kee kú gukearo, mↄ́nzi kee kuuro.
5Beee yãnzin má yezi mà kpɛ́ bo Dii ma Ludanɛzi, lán Dii ò ma de Daudanɛ nà, à bè à nɛ́ kɛ̀ é kpá kpatan à gɛ̃ɛ ũu bé eé kpɛ́ boare.
6Ǹ gbɛ̃nↄ da aↄ̃ Lɛbanↄ sida línↄ zↄ̃zↄ̃mɛ. Ma zĩkɛrinↄ é zĩi pì kɛ kↄ̃n n zĩkɛrinↄ lɛdo, mɛ́ n zĩkɛri pìnↄ fĩa bonnɛ lán ń ò nà píngi. Ń dↄ̃ kɛ̀ wá gbɛ̃ke vĩ à lízↄ̃na dↄ̃ lán a Sidↄ̃deenↄ bàro.
7Kɛ̀ Hiramu Sulemanu yã pì mà, à pↄↄ kɛ̀ nna maamaa à bè: Wà Dii tↄ́ kpá gbã̀a, zaakɛ à Dauda gbà nɛ́ ↄ̃ndↄ̃dee, èe dↄↄ a gbɛ̃ pariinↄnɛ aɛ.
8Ben Hiramu gbɛ̃nↄ zĩ̀ Sulemanua à bè: Ma lɛ́kpãsã kɛ̀ ń kɛ̀mɛɛ mà. Mɛ́ kɛ lán ń yezi nà sida línↄ kↄ̃n pini línↄ yã musu.
9Ma zĩkɛrinↄ é lí pìnↄ sɛ́ zaa Lɛbanↄ kpiiinↄ musu, aↄ̃é pitao ísialɛa, mɛ́ yiyi mà gbɛ̃nↄ zĩonnɛ ísiaala. Guu kɛ̀ ń òmɛn, gwen mɛ́ tó wà káɛnnnɛ, gbasa ǹ táo. Mpi sↄ̃, yã kɛ̀ má yezi ǹ kɛmɛɛn yɛ̀: Ǹ pↄ́blee kpá ma uadeenↄa.
10Lɛn Hiramu ègↄ̃ sida línↄ kↄ̃n pini línↄ kpaa Sulemanua lɛ lán à yezi nà.
11Sulemanu sↄ̃ ègↄ̃ pↄ́wɛɛ kpaaa wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o tↄn wàa plaa kↄ̃n nↄ́sio lita bↄrↄ wàa plaa.
12Dii Sulemanu gbà ↄ̃ndↄ̃ↄ lán à à lɛ́ gbɛ̃̀nɛ nà. Hiramu kↄ̃n Sulemanuo nna kↄ̃o, ben aↄ̃ lɛdolɛ vĩ.
13Kí Sulemanu gbɛ̃nↄ sɛ̀sɛ Isaraili boriinↄ tɛ́ píngi à ń dá zĩi pì guu gↄ̃ↄn bↄrↄ baaakuri.
14Ègↄ̃ ń zĩ Lɛbanↄ bùsun mↄ kↄ̃n mↄo gↄ̃ↄn bↄrↄ kuri. Gbɛ̃ pìnↄ è kɛ Lɛbanↄ mↄ do, ben aↄ̃è su wà kɛ bɛ mↄ plaplaa. Adoniramun zↄ̀zĩi pì gbɛ̃nsi ũ.
15Sulemanu gbɛ̀'arinↄ vĩ gukpiideen gↄ̃ↄn bↄrↄ basiigↄ̃, à sɛ̀sɛrinↄ sↄ̃ gↄ̃ↄn bↄrↄ baaagↄ̃ akuri.
16Gbɛ̃ pìnↄ baasi, Sulemanu gbɛ̃nↄ dìɛdiɛ gↄ̃ↄn bↄrↄ aagↄ̃ kↄ̃n wàa aagↄ̃o, aↄ̃gↄ̃ wɛ́ɛ tɛɛ zĩi pìzi.
17Kína yã dìɛ, ben wà gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ maaanↄ yↄ̃̀yↄ̃ wà à, wà sɛ̀ɛ wà sùo kpɛ́ pì ɛ̃daɛbↄnↄ ũ.
18Lɛn Sulemanu zĩkɛrinↄ kↄ̃n Hiramu zĩkɛrinↄ kↄ̃n Gebalideenↄ lí zↄ̃̀zↄ̃ lɛ aↄ̃ kɛ̀kɛ, aↄ̃ gbɛ̀ kɛ̀kɛ kpɛ́ pì bobↄ ũ.