Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 1 Reyes

1 Reyes 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tiropa raynin Hiram mayaran Davidpa ruquin wamran Salomontana ray cananpaj churashanta. Chaymi cachata cacharan. Hiramga Davidwan amatarmi yachänacuran.
2Chaura Salomonga chayaj cachacunawan Hiramta willachiran:
3«Gamga musyanquinami papänë David intërupa runacunawan amatar pillyallar puricur Tayta Diosninpaj Templuta rurachiyta mana puydishanta. Tayta Diosga papänë Davidpa munayninmanmi llapan chiquejnincunata churasha.
4Cananga Tayta Diosnë intërupanami pillyata gasacächisha. Pipis manami chiquimannachu. Ñacaycunapis manami cannachu.
5Chaynöpami cananga yarpashcä Tayta Diosnëpa Templunta aruchiyta. Tayta Diosmi papänë Davidta niran: ‹Ruquiqui mandananpaj wamrayquita churashärämi Templötaga aruchipämanga› nir.
6Líbano muntipita sedru guerucunata cuchuchipämay ari. Piyunnëcunapis gampa piyunniquicunata gueru jorgamuychöga yanapangami. Piyunniquicunapa jurnalnintaga pägashayquimi aycatapis. Gamga musyanqui caycho tiyaj runacuna Sidón runacunanöga gueru sajtayta mana yachashanta.»
7Salomón nishanta willaycuptin Hiramga fiyupa cushicuran. Chaymi niran: «¡Tayta Diosga fiyupa alabasha cachun. Diosmi camacächisha Davidpa wamran fiyupa yachaj cananpaj, wamran jatun nasyunta alli mandananpaj!
8Nircur Hiramga Salomonta willachiran: «Cachäcunaga llapantami willamasha. Sedrutapis pïnutapis munashayquitami jorgachipäshayqui.
9Nogapa piyunnëcunami Libanupita-pacha urächimonga lamar cantuncama llapan guerucunata. Chaypitanami apachimushaj yacu janallanpa maycamapis nimashayquicama. Chaychörämi pascanga shuntanayquipaj. Gamnami micuyta apachimanqui palasyöcho tiyajcuna micunanpaj.»
10Chaymi Hiramga guerucunata jorgachiparan sedruta, pïnutapis Salomón munashan cajtaga llapanta.
11Salomonnami micuyta apachiran Hiramman. Cada wata apachej ishcay chunca waranga (20,000) säcu rïguta, ishcay chunca quimsa waranga (23,000) läta olivo asëtita.
12Tayta Diosga aunishannömi Salomonta yanaparan fiyupa yachaj cananpaj. Salomonga Hiramwan alli amïgu cananpaj parlaran. Paycunaga mana chiquinacuyllapana goyaran.
13Chaypita ray Salomonga juc layta niran Israel runacuna fayna aroj aywananpaj. Chaymi shuntaran quimsa chunca waranga (30,000) runata.
14Chay runacunata cacharan Libanuman cada quilla turnuypa. Cada ayway aywaran chunca waranga (10,000) runacuna. Runacunaga goyaj ishcay quilla wasincho juc quilla Libanucho. Arojcunapa mandajnin caran Adoniram.
15Salomonpaga caran ganchis chunca waranga (70,000) carguërucuna; intëru jircacho rumi llagllajcunana pusaj chunca waranga (80,000).
16Runacunata aruchinanpänami caran quimsa waranga quimsa pachacnin (3,300) capuralcuna. Paycunami llapanta aruchiran.
17Rayga jorgachiran jatusaj allinnin rumicunata, llagllasha rumicunata Templupa simintunpaj.
18Salomonpa piyunnincuna, Hirampa piyunnincuna, bisïnun Gebal runacuna camariran llapan guerucunata. Rumicunatapis llagllaran Templupaj.