Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Tuʻi

1 Tuʻi 5

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe fekau atu ʻe Helami ko e tuʻi ʻo Taia ʻa ʻene kau tamaioʻeiki kia Solomone; he naʻa ne fanongo ki heʻenau fakanofo ia ko e tuʻi ke fetongi ʻa ʻene tamai: he naʻe ʻofa maʻu pe ʻa Helami kia Tevita.
2Pea naʻe fekau atu ʻe Solomone kia Helami, ʻo pehē,
3“ʻOku ke ʻilo naʻe ʻikai faʻa langa ʻe Tevita ko ʻeku tamai ha fale ki he huafa ʻo Sihova ko hono ʻOtua, koeʻuhi ko e ngaahi tau naʻa ne taʻomia ai mei he potu kotoa pē, kaeʻoua ke tuku ʻakinautolu ʻe Sihova ki hono lalo ʻaofivaʻe.
4Ka ko eni kuo foaki kiate au ʻe Sihova ko hoku ʻOtua ʻae melino ʻi he potu kotoa pē, ko ia ʻoku ʻikai ai ha fili pe ha meʻa tuʻutāmaki ʻe fai.
5Pea vakai, ʻoku ou pehē ke langa ha fale ki he huafa ʻo Sihova ko hoku ʻOtua, ʻo hangē ko e folofola ʻa Sihova kia Tevita ko ʻeku tamai, ʻo pehē, ‘Ko ho ʻalo, ʻaia te u fakanofo ki ho nofoʻa fakatuʻi ke fetongi koe, ʻe langa ʻe ia ha fale ki hoku huafa.’
6Pea ko ia foki ke ke fekau ke nau tāʻanga mai ʻae ngaahi ʻakau ko e sita mei Lepanoni; pea ʻe kautaha ʻa ʻeku kau tamaioʻeiki mo hoʻo kau tamaioʻeiki: pea te u foaki kiate koe ʻae totongi koeʻuhi ko hoʻo kau tamaioʻeiki ʻo fakatatau ki ha meʻa te ke tala ʻe koe: he ʻoku ke ʻilo ʻoku ʻikai ʻiate kimautolu ha kakai ʻoku poto ʻi he fai ʻoe taʻanga ʻo hangē ko e kakai ʻa Saitoni.”

7Pea naʻe hoko ʻo pehē, ʻi heʻene fanongo ʻe Helami ki he ngaahi lea ʻa Solomone, naʻa ne fiefia ʻaupito ai, ʻo ne pehē, “Fakafetaʻi kia Sihova he ʻaho ni, ʻaia kuo ne foaki kia Tevita ha ʻalo poto ke pule ki he kakai lahi ni.”
8Pea naʻe ʻave ʻae fekau ʻa Helami kia Solomone, ʻo ne pehē, “Kuo u fanongo ki he ngaahi meʻa ʻaia naʻa ke fekau ai kiate au: te u fai ʻae meʻa kotoa pē ʻoku ke holi ki ai koeʻuhi ko e tāʻanga sita, pea koeʻuhi ko e tā ʻae ʻakau ko e paini.
9‌ʻE ʻohifo ia ʻe heʻeku kau tamaioʻeiki mei Lepanoni ki tahi: pea te u fetuku ia ʻi tahi ʻo taulani ki ha potu te ke fakahā mai, pea te u fekau ke tuku ia ʻi ai, pea te ke maʻu ia: pea te ke fai ki hoku loto, ʻi hoʻo tuku mai ʻae meʻakai ki hoku kaungā nofoʻanga.”
10Ko ia naʻe tuku ai ʻe Helami kia Solomone ʻae ngaahi ʻakau sita mo e ngaahi ʻakau paini ʻo hangē ko ia kotoa pē naʻa ne holi ki ai.
11Pea naʻe ʻatu ʻe Solomone kia Helami ʻae fuaʻanga uite ʻe ua mano ko e meʻakai ki hono kaungā nofoʻanga, mo e fuaʻanga lolo lelei ʻe uofulu: naʻe pehē ʻae meʻa naʻe foaki ʻe Solomone kia Helami ʻi he taʻu taki taha.
12Pea naʻe foaki ʻe Sihova ʻae poto kia Solomone, ʻo tatau mo ʻene talaʻofa kiate ia: pea naʻe nofo melino pe ʻa Helami, mo Solomone; pea naʻe fefuakavaʻaki ʻakinaua ni.

13Pea naʻe pule ʻe Solomone ke fili mai ha kau tangata mei ʻIsileli kātoa; pea naʻe fili mai ʻae kau tangata ʻe toko tolu mano.
14Pea naʻa ne fekau atu ʻakinautolu ki Lepanoni, ko e tokotaha mano ʻi he māhina ʻe taha ʻo fai fakahokohoko: ko e māhina ʻe taha naʻa nau ʻi Lepanoni, pea ko e māhina ʻe ua naʻa nau ʻi honau ʻapi: pea naʻe puleʻi ʻae kau tangata ʻe ʻAtonilami.
15Pea naʻe ʻia Solomone ʻae kakai ʻe toko fitu mano ke fetuku meʻa, mo e toko valu mano ke fai tāʻanga ʻi he ngaahi moʻunga;
16Ka naʻe ʻikai lau ai ʻae ngaahi ʻeiki ʻa Solomone ʻaia naʻe enginakiʻi ʻae ngāue, ko e toko tolu afe mo e toko tolungeau, ʻakinautolu naʻe pule ki he kakai naʻe fai ʻae ngāue.
17Pea naʻe fekau ʻe he tuʻi, pea naʻa nau ʻomi ʻae ngaahi maka lalahi, mo e maka mahuʻinga, mo e maka naʻe tā, koeʻuhi ke fakatoka ʻae tuʻunga ʻoe fale.
18Pea naʻe tā ia ʻe he kau tufunga ʻa Solomone pea mo e kau tufunga ʻa Helami, pea mo e kakai Kipila: naʻe pehē ʻenau teuteu ʻae taʻanga ʻakau mo e ngaahi maka ke langaʻaki ʻae fale.