Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - 1 Kings

1 Kings 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maranai David maemaeninai, tura-kauana lamna Gulau Hiram, Tyre ai gulau. Maranai gulau Hiram riwana i vaia da Solomon i vigulau au Israel, amana David epaiana, Tauna ana taunola i paritawanei da gulau vouna i viegualauei.
2Ma gulau Solomon wei riwana i paritawanei gulau Hiram awarina i pa:
3Tam u aramanei da amau dam maḡamaḡaui au ririvaiai i mae-kwaviviroi ma maiteni i viḡaiḡaiawa nonoa. Ma lamna aubaina eḡa tagotagogina da tempol ita voai Bada ana God, viborumana aubaina. Wate i vivipaipai da au naona Bada ana aguei ana ḡavia ita vipupui.
4Wate marina Bada nuauba i vereu. Au ḡavia ma au nuabola eḡa.
5A vinua-notanota da tempol ana voai, Bada God viborumana ma vimae-ḡaeḡaenana aubaina. Me Bada amau i ririwei nanare maranai i riwa i pa, “Natum orotona ana terei gulau, am au gabu, ma tauna numa ina voai tau viborumau aubaina.”
6Lamna aubaina am taunola ma paritawanei au ola Lebanon, da aubaiu ai bagibagi cedar ina tarai. Tam am nelara ai tarana i aramana-kauei. Tau au nelara ana paritawaneiai da ina tara agui. Am nelara ana vimaiei, biaḡa e vivibaḡei nanare ana vimaia.