Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Zacarías

Zacarías 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ej, i tzun bantz nintzun opon jun stziblal tan Kataj Ryos tan chixo'wse'n yi e' wunak yi najlche' lakak ama'l cwent Hadrac nin le tnum Damasco: “Wetz tircu'n yi e'chk tnum cwent Siria, chi tane'n chi'ama'l yi e' xonl Israel, wetz tircu'n.
2Ncha'tz wetz yi ama'l Hamat tu yi e'chk tnum yi at naka'j, chi tane'n Tiro tu Sidón tu tircu'n yi e' chiwunakil yi chin list nin e'.
3Ja bnix tapij solte'j yi tnum Tiro cyak'un, nin ja cho'ctz tan molche'n oro tu sakal chi na oc molche'n c'ub yi muluji'n cu'n na ban.
4Poro qui'c na ban na nocpon tan majle'n len tircu'n yi e'chk me'bi'la'tz ẍchik'ab, nin mben c'oxij tircu'n yi tnum wi mar, nin tz'ocpon k'a'kl yi tnum.
5”Ej, nin yil quil yi e' wunak cwent Ascalón tircu'n yi e'chk takle'na'tz, ẍchixobok swetz. Nin yi e' aj Gaza ẍchitije' q'uixc'uj, nin yi e' aj Ecrón, quil jal chiwalor. ¡Qui'c rey sbne' tan cawu'n le tnum Gaza, nin qui'c jun wunak snajank le tnum Ascalón!
6Ma le tnum Asdod ẍchinajank jun k'u'j wunak yi nk'e'tz junit chixe', ma na e' len cu'n awer nak, nin tan yi jun xtxolbila'tz, tz'elpon chinimel yi e' filistey wa'n.
7Tz'elpon incy'al yi chichib le chitzi' yi atit nin ẍch'el, nin qui't lwak' ama'l tan toque'n jun jilwutz t'imbil le chitzi' yi xan. Poro ẍchixo'l yi e' wunaka'tz at jujun yi ẍchicyajk cyen tetz wetz. Na chocpon tetz cyajlal yi e' aj Judá. Ma yi e' aj Ecrón, ni'cu'n ẍchibne' ẍchixo'l yi e' aj Judá chi e' banake' yi e' jebuseo tentz.
8Nin list in tan chicolche'n yi e' wetz yi ate' jak' inca'wl. List in tan chicolche'n ẍchik'ab alchok chicontril yil chu'l tan chibiyle'n. Cya'l jun tz'ocpon tan chibuchle'n junt tir, na yi in wetz, in nocpon tan chiq'uicy'le'n,” chi Kataj Ryos.
9¡Axwok jun c'oloj aj Jerusalén, yi najlquix wi Sión, tzatzinwok nin bitzinwok tan yi tzatzin yi atix cu'nt! Na tz'ul yi iReyil yi chin jicyuch nin te'j tajtza'kl tan cawu'n, nin yi cya'l jun xcyek quen te'j. Quil tocsaj tib nim tu tajtza'kl, na cho'n tz'ul te'j jun ne'ẍ buru' yi mam, tal tu' jun ekum ektz tu'.
10Copon xitul yi e'chk care't tetz oyintzi' yi at ẍchik'ab yi e' xonl k'ajtzun Efraín, nin qui't chijal chej tetz oyintzi' Jerusalén, nin copon xitul i' yi e'chk ma'cl tetz oyintzi'. Tan i' sjalok tzatzin paz bene'n tzi'n wi munt. Nin scawunk squibaj e'chk nación nin wi'ak e'chk mar. Nin scawunk te yi ama'l kale atit yi tzanla' Eufrates, jalen bene'n tzi'n wi munt.
11Je yol Kataj Ryose'j: “Axwok jun c'oloj aj Jerusalén, swutz cu'n yi ẍch'el yi katrat nocpon tan cyelsene'l tzaj yi e' ixonl liwr, yi pres quitane'n tul jun chin jul tane'n.
12¡Ma yi axwok itetz yi pres iwutz, nin yi k'ukle't ic'u'l tan itele'n liwr, pakxenwok le ama'l tetz colo'n ib! Jun cu'n yol wale' nin tzitetz yi tzicambaje' cob tir mas yi ibanl swutz yi q'uixc'uj yi na cxtzan tan muc'le'n.
13Na yi wetz c'oxbil inflech tetz oyintzi', i'tz yi e' aj Judá, nin xconk jun chin flech wa'n yi i'tz yi e' xonl Efraín. Ma yi e' yi najlche' wi ju'wtz Sión chocpon wa'n chi jun spar, nin nchiben wa'n tan oyintzi' scye'j tircu'n yi e' awer nak, yi e' aj Grecia,” chij Kataj.
14Ẍchaje' tib yi Kajcaw yi kaRyosil tcya'j ẍchiwutz yi e' tetz tanum, nin mben c'oxol i' yi tetz flech chi na ban xlitz'. Nin i' te'n nin i' tz'ocpon tan cwe'se'n yi chun, nin tz'ul i' scye yi e' contr tul jun chin salchcam, yi na saj licu'n tzi'n.
15Yi Kataj Ryos, i' tz'ocpon tzuntz tan chicolche'n yi e' tetz tanum. Nin yi e' cyetz chocpon tan yak'pe'n e'chk c'ub yi na chic'oxtzaj chicontr scye'j. Nin sbajk chicontr cya'n. Ẍchitzatzink yi e' intanum chi ik jun c'oloj win nchije' c'ajol.
16Te yi tiempa'tz, tz'ocpon Kataj Ryos tan chicolche'n, nin tan chijutz'e'n tzaj yi e' tetz tanum, chi na chimolxij jun c'oloj awun. Nin sjalok chik'ej ẍchiwutz cyakil wunak. Cho'n sjalok chik'ej le cyetz chitanum. Ni'cu'n sbne' pak'puchal chik'ej chi na txekun yi e'chk c'ub yi wi'nin na litz'un, yi at te'j jun coron.
17¡Chumbalaj nin sbne' tircu'n chi'ama'l yi e' xonl Israel, nin chin yube'n nin sbne'! Na spuc'unk yi triw tu yi uva, nin ẍchich'uyok yi e' xun scyuch' yi e' xicy, nin chin yube'n nin ẍchibne'.