Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Zacarías

Zacarías 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ej, i tzun bantz, nintzun wil jun toloj u'j chi tul wutzicy' tane'n, yi na xon tcya'j yi at tz'iba'n swutz.
2“¿Mbi'tz yi june'j yi na awil nin?” chij yi ángel ban swetz. “Na wilnin jun toloj u'j yi at tz'iba'n swutz, nin yi na xon tcya'j. Yi tkanil yi jun u'ja'tz i'tz beluj metr, nin cyaj metr tu ni'cy yi wutz,” chinch bantz tetz.
3“Ej nin tul yi jun u'ja'tz, cho'n tz'iba'n tircu'n chicaws yi e' xonl Israel yi at tulbil squibaj. Nin cabil len xlaj tz'ibane't. Na qui'c na ban yi ko alk'om jun, nka la'j jun. Qui'c na ban. Tircu'n e' quil che'l liwr tk'ab yi chicaws yi tx'aklij ẍchiwutz.
4Na je yol Kataje'j yi Ryosa'tz yi cya'l na xcye' quen te'j: ‘In nocpon tan chicawse'n yi e' alk'om, nin yi e' yi na xcon imbi' cya'n tetz quiwel chiyol, tan ẍchajle'n yi ik chelpon cu'n te'j. Nin yi jun cawsa'tz xcyek tan woque'n cu'n chica'l. Qui't jal tzaj e'chk ptzo'm tu e'chk xanil chica'l,’ stzun Kataj,” chij yi ángel bantz swetz.
5Ej nintzun ul junt tir yi ángel tan yol swetz: “¡Ma jalu', xmaynin!” stzun yi ángel swetz.
6“¿Mbi tzun i ila'tz?” chinch bantz. “I'tz jun chin mo'tx yi na xcon tan ma'le'n yi quil yi e' wunak yi najlche' tzone'j Israel,” chij yi ángel bantz swetz.
7Yi jun ma'lbila'tz lamij stzi' tan jun jobsel yi ploma' cu'n. Je'n tzun jakijtz, nin tul yi jun ma'lbila'tz ben wilol yi c'olchij jun xna'n.
8“Yi jun xna'na'tz na elepont yi e' yi juntlen cyajtza'kl,” chij yi ángel bantz swetz. Cwe'n tzun pitol yi ángel yi jun xna'na'tz tul yi ma'lbil, nin cu' jopol stzi' yi mo'tx tan yi jobsel yi ploma' cu'n.
9Ej, nin junt kujt nin, bene'n wilol yi chije'n jobtuj cob xna'n, yi at len chixicy', yi cyek'ek' tu' na chije'san tcya'j. Yi chixicy' ni'cu'n tu chixicy' cigueña. Cy'a'n tzun yi jun ma'lbila'tz cya'n yi cyele'n xicy'in.
10“¿Na' mbene't quicy'al yi ma'lbila'tz?” chinch banintz tetz yi ángel yi wuch' tan yol.
11“Cho'n mben cya'n Babilonia, nin chocpon tan je'se'n jun tyoẍil. Ma yil bnix cya'n, jepon tzuntz cya'n wi jun ujbil,” stzun yi ángel bantz.