Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa

Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nuuni markkabiyan Xaaliyaa baanau qachchido wode, PHauloosanne hara amarida qashuwaa asata Augisxxoosa wotaaddarata giyoogeetuppe issi Yuuliyoosa giyo mato halaqaassi aattidi immidosona.
2Isiyaa gaxan de7iya biittata biya Adiraamixiyoona markkabiyan gelidi denddida; Maqidooniyaa asa gidiya Tasalonqqee Arisxxirokoosi nunaara de7ees.
3Wonttetta gallassi nuuni Sidoona gakkishin, Yuuliyoosi PHauloosassi kehidi a, “Ne dabboti nena maaddana mala, neeni etakko baanau danddayaasa” yaagiis.
4Hegaappe denddidi, sinttaara nu bolli carkkiyo gishshau, Qophphiroosa haruuruwan carkkenna baggi biida.
5Kilqqiyaa mataaninne PHinifiliyaa matan de7iya abbaa pinnidi, Luqiyan de7iya Mura gakkida.
6Hegan mato halaqai Xaaliyaa biya Iskkinddiriyaa markkabiyaa demmidi, aani nuna gelissiis.
7Nuuni daro gallassaa loddaara biiddi, daro tuggan Qaniidoose ginaa gakkida; hegaara baanau nuna carkkoi diggin Salmmoonaara aadhdhidi, Qarxxeesen carkkenna baggi biida.
8Qassikka daro tuggan gaxaara gaxaara aadhdhidi, Luqiyaa katamaa matan de7iya abbaa doonan markkabee woppu giidi shemppiyoosaa giyoosaa yiida.
9Nuuni hegan daro wodiyaa gam77idoogaappe guyyiyan, Xoomai birshshettiichchido gishshau, markkabiyan biyoogeekka hirggissin PHauloosi eta zoriiddi,
10“Asau, nu buussan gita boshainne daro qohoi de7anaagee tau beettees; bashshai yiyoogee caanaa bollanne markkabiyaa bolla xalaalaani gidenna; nu shemppuwaa bollikka yaana” yaagiis.
11SHin mato halaqai PHauloosi giidoogaappe aattidi, markkabiyan de7iyaageeta azaziyaageenne markkabiyaa godai giyoogaa ammanees.
12He abbaa doona katamai balgguwaa shaaccanau etassi injjetenna katama; hegaa gishshau, dariya asati banttau danddayettikko, Pinqqe giyo katamaa gakkidi, balgguwaa yaani shaaccana mala, yaappe denddanau zorettidosona; Pinqqee awai wulliyoosaappenne ushachchappe gidduwan, qassi wulliyoosaappenne haddirssappe gidduwan de7iya abbaa doona katama.
13Tohossa bagga carkkoi loddaara carkkido wode, bantta qoppidoogaadan hanidabaa etassi milatin denddidosona; markkabee beenna mala oiqqiya birataa pude dafidi, Qarxxeese matattidi, lanqqiyaara aadhdhidosona.
14SHin daro gam77ennan, “Auraaqiis” giyo daro wolqqaama gotee haruuruwaappe duge eta bolli denddiis.
15He gotee markkabiyaa dechchidi aattennan diggin, baanau nuuyyo danddayettennan ixxido gishshau, markkabiyaa i efiyoosaa yeddi bayidi biida.
16Nuuni Qeeda giyo haruuruwan geemmido wode, daro tuggatidi markkabiyaa wolwoluwaa teqqanau danddayida.
17Eti wolwoluwaa pude kessidoogaappe guyyiyan, wodoruwan markkabiyaa xaaxidi, mintti qachchidosona; Sirttiisa giyo shafiyan banttana oogganaakkonne giidi hirggidi, markkabiyaa efiya sharaa wottidi, carkkuwan markkabiyaa coo yeddi bayidosona.
18Gotee wolqqaamidi nuna tuggayin, wonttetta gallassi caanaappe abban oluwaa doommidosona.

19Heezzantto gallassikka markkabiyan de7iya miishshaa eti bantta kushiyan olidosona.
20Nuuni daro gallassaa awa aifiyaanne xoolinttiyaa be7ennan, wolqqaama uushoi nu bolli uushishin, sinttappe xayana giidi qoppida.
21Eti daro gallassaa katta meennan gam77idoogaappe guyyiyan, PHauloosi he wode eta giddon denddi eqqidi, hagaadan yaagiis; “Asau, intte ta zoriyaa ekkidobaa gidiyaakkonne Qarxxeeseppe denddennan aggidaakko, ha bashshainne qohoi nuna gakkenna.
22SHin ha77ikka taani inttena yayyoppite gaada zorais; aissi giikko, ha markkabee xayanaappe attin, intteppe issi uraa shemppoikka xayenna.
23Aissi giikko, Xoossaa kiitanchchai, tana haarida taani goinniyo Xoossaagee, zine qammi ta matan eqqidi,
24‘PHauloosaa, yayyoppa; neeni Roome biittaa Kawuwaa Qeesaara sinttan eqqanau bessees; be7a, Xoossai nenaara biya asa ubbaa shemppuwaa ashshana’ yaagiis.
25Hegaa gishshau asau, yayyoppite. Aissi giikko, he kiitanchchai tau odidoogaadan hananaagaa taani Xoossaa ammanais;
26shin carkkoi nuna issi haruuruwan abbaa doonan olana” yaagiis.
27Tammanne oiddantto qamman Meediteraane Abban nuna carkkoi yaanne haanne sugishin, markkabiyan oottiyaageetussi qamma bilahe biittaakko matidobaa milatiis.
28Eti likkiyo wodoruwaa xeeran deexxiyaabaa qachchidi, haattan yeggin, haattai hosppun tammu wara ciimmatidoogaa eridosona. Guuttaa gam77iiddi, naa77anttuwaa yeggidi, usuppun tammu wara ciimmatidoogaa eridosona.
29Eti shuchchattiyaasan kunddenna mala yayyidi, markkabee beenna mala oiqqiya oiddu birataa markkabiyaappe guyyeera abban yeggidi, sa7ai wonttana mala, Xoossaa woossoosona.
30Markkabiyan oottiyaageeti markkabiyaappe baqatanau koyidi, markkabee beenna mala oiqqiya amarida biratata markkabiyaappe sintta baggaara abban yeggiyaabaa milatidi, wolwoluwaa abban wottido wode,
31PHauloosi mato halaqaanne wotaaddarata, “Hageeti markkabe giddon de7ana xayikko, intte attanau danddayekketa” yaagiis.
32Hegaappe guyyiyan, wotaaddarati wolwoloi qashettido wodoruwaa qanxxidi, yeddi bayidosona.
33Sa7ai wonttana hanishin, PHauloosi ubbai qumaa maana mala, hagaadan yaagidi woossiis; “Intte hachchiira tammanne oiddu gallassaa naagideta; qassi he ubbankka quma mibeekketa.
34Hegaa gishshau, guutta qumaa intte maana mala, taani inttena woossais; aissi giikko, intte paxa de7anau guutta qumaa maana koshshees; harai atto intte huuphiyaa binnaanaappe issoikka xayenna” yaagiis.
35PHauloosi hagaa giidi, oittaa ekkidi, ubbaa sinttan Xoossaa galatiis; menttidi Muussaa doommiis.
36Doommin ubbai minettidi, banttaukka qassi qumaa miidosona.

37Nuuni markkabiyan de7iyaageeti naa77u xeetanne laappun tammanne usuppuna.
38Eti miidi kallido wode, caana gisttiyaa abban olidi markkabiyaa deexuwaa kaushshidosona.
39Sa7ai wonttido wode, markkabiyan oottiyaageeti biittaa eribookkona; shin haattai goggidi abban gelidosaa lanqqiyan de7iya shafiyaa akeeki xeellidosona. Banttassi danddayettiyaakko, markkabiyaa he shafiyaakko laagganau bantta qofaa qachchidosona.
40Yaatidi markkabee beenna mala oiqqiya biratata birshshidi, abbaa giddo yeggidosona; he wode, markkabiyaa koyidosaa zaaridi laaggiyo mittaa qachchido wodoruwaa birshshidosona; hegaappe guyyiyan, carkkoi markkabiyaa sinttau sugana mala, markkabiyaa efiya sharaa sintta baggaara xoqqu oottidi, buussaa doommidosona.
41SHin markkabee naa77u abbai gaittidosan de7iya shafiyan dom77ettidi ohettiis; markkabiyaassi guyye baggai beetaa sugettan meqerettishin, sintta baggai xishettidi, qaaxxennan ixxi aggiis.
42Wotaaddarati qashuwaa asaappe issoinne haattaa wodhdhidi kessi ekkenna mala, eta woranau zorettidosona.
43SHin mato halaqai PHauloosa ashshanau koyidi, wotaaddaratu zoretaa ixxiis; haattaa waraa eriya ubbai markkabiyaappe haattan guppi guppidi kasetidi gaxaa kiyana mala azaziis.
44Attidaageetuppe baggati sanqqan, baggati markkabiyaa me7uwan kiyana mala azaziis; hegaadan ubbatikka gaxaa saro kiyidosona.