Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa

Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nuuni gaxaa saro kiyido wode, haruuroi Maltta geetettiyoogaa erida.
2Haruuruwaa asati nuussi daro kehaa kehidosona; irai bukkanau doommido gishshaunne meeggiyo gishshau, tamaa eettidi, nuna ubbaa mokkidosona.
3PHauloosi daro qaixaariyaa qoridi taman wottishin, shooshshai mishuwaa gishshau kiyidi, a kushiyan xaaxettidi, a dukkiis.
4Haruuruwaa asati shooshshai PHauloosa kushiyan xaaxettidaagaa be7ido wode issoi issuwaassi, “Tumu ha bitanee shemppo woriya asa; harai atto abbaappe i attinkka Xoossaa pirddai a paxa de7o gibeenna” yaagidosona.
5SHin PHauloosi ba kushiyaappe shooshshaa wuxakkidi, taman oliis; a ainne oottibeenna.
6Eti, “A bollai kixxees; woi akeekennan kunddidi haiqqees” yaagidi a naagoosona; shin daro wodiyaa naagidi, a bollan aibinne dummatidabi xayin, “Hagee xoossa” yaagidi bantta qofaa aggi bayidosona.
7Hegaa heeran haruuruwaa halaqaa Pupiliyoosa giyoogaassi gadee de7ees; i nuna mokkidi, heezzu gallassaa siiquwan imattiis.
8Pupiliyoosa aawai qoxo, mishonne ulo kara sahetti zin77idi de7ees; PHauloosi a soo gelidi, ayyo Xoossaa woossiis; ba kushiyaa a bolli wottidi, a pattiis.
9Hegaappe guyyiyan, he haruuruwan harggiya hara asaikka qassi yiidi paxiis.
10Paxin nuna daro bonchchuwaa bonchchidosona; nuuni markkabiyan baanau denddido wode, ogiyau nuna koshshiyaabaa nuussi immidosona.
11Heezzu aginaappe guyyiyan, haruuruwan balgguwaa aattidi Diyoosqqoroosa giyo Iskkinddiriyaa markkabiyan baanau denddida.
12Nuuni Siraakuse giyo katamaa gelidi, yaani heezzu gallassaa uttida.
13Hegaappe yuuyiiddi, Regiiyume giyo katamaa gakkida. Issi gallassappe guyyiyan, tohossa bagga carkkoi carkkin, wonttetta gallassi Putiyoluusa giyo katamaa yiida.
14Hegan nuuni issi issi ammaniyaageeta demmin, banttanaara laappun gallassaa uttana mala, nuna woossidosona; hegaadankka qassi Roome yiida.
15Roomen de7iya ammaniyaageeti nubaa siyidi, Afiyoosa Giyaanne Heezzu Aqiyoosaa giyoosaa gakkanaassi nuna mokkanau yiidosona; PHauloosi eta be7ido wode Xoossaa galatidi, wozanan minettiis.
16Nuuni Roome gelido wode, PHauloosi bana naagiya wotaaddaraara barkka de7ana mala azazettiis.
17Heezzu gallassaappe guyyiyan, PHauloosi Aihudatu halaqata baakko xeesiis; eti shiiqido wode, eta hagaadan yaagiis; “Ta ishatoo, taani nu asaa woi nu aawatu wogaa phalqqiyaabaa ainne oottennan, tana Yerusalaamen qachchidi, Roome asaassi aattidi immidosona.
18Eti tana qoridi, haiqossi bessiyaabai ta bolli ainne bainna gishshau, tana birshshanau qoppidosona.

19SHin hegaa Aihudati maayennan ixxido wode, ‘Tabaa Qeesaari pirddo’ gaanaagee tana koshshiisippe attin, taani ta zariyaa mootiyoobai taassi de7iina gidenna.
20Taani inttenaara gaittanaunne haasayanau inttena xeesidoogee hegaassa; aissi giikko, Israa7eela asai ufaissan naagiyoogaa gishshataassi taani ha sanssalatan qashettaas” yaagiis.
21Aihuda cimati PHauloosa, “Nuuni Yihudaappe nebau dabddaabbe ekkibookko. Nu ishanttuppekka harai atto, issoikka yiidi, nebaa odibeenna; woi ne sunttaa mooridi, nuuyyo odibeenna.
22SHin he asaa sunttaa ubbasan asai mooridi haasayiyoogaa nuuni eriyo gishshau, ne qofaa siyanau koyoos” yaagidosona.
23Eti bantta yaana gallassaa PHauloosassi keeridi, he gallassi daridi i de7iyoosaa yiidosona; yin i etassi Xoossaa kawotettaabaa markkattiis. Qassi eti Yesuusabaa ammanana mala, Muuse higgiyaappenne hananabaa yootiyaageeti xaafidoogaappe bochchidi eta tamaarissiiddi, maalladoppe omarssi gakkanaassi loittidi yootiis.
24Baggati PHauloosi giidoogaa ammanidosona; shin baggati ammanibookkona.
25Eti bantta giddon yohuwaa maayettennan ixxido wode, PHauloosi issibaa giidoogaappe guyyiyan biidosona; i hagaadan yaagiis; “Geeshsha Ayyaanai nu aawatussi hananabaa yootiya Isiyaasan,
26‘Neeni he asaakko baada hagaadan ga; “Intte sissaa siyana, shin intteyyo gelenna; intte xeeluwaa xeellana, shin be7ekketa.
27Aissi giikko, ha asaa wozanai dammiis; bantta haittaa tulissidosona; bantta aifiyaakka qilimmidosona. Hegee bainnaakko, bantta aifiyan be7ana; eta haittaikka siyana; eta wozanaikka akeekana; eti taakko Xoossaakko simmana. Qassi taanikka eta pattana” yaaga’ yaagiis.
28Simmi hagee Xoossaa atotettai, Aihuda gidennaageetussi kiitettidoogee inttessi eretto. Qassi etikka siyana” yaagiis.
29PHauloosi hegaa giidoogaappe guyyiyan, Aihudati bantta giddon daro palamettiiddi biidosona.
30PHauloosi kera keettan naa77u laitta kumettaa de7iiddi, baakko yiya ubbaa mokkees.
31Bana ooninne diggennan Xoossaa kawotettaabaanne Godaa Yesuus Kiristtoosabaa yootiiddi, yayyennan daro qonccissidi tamaarissiis.