Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa

Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ichchashu gallassappe guyyiyan, qeese ubbatu halaqai, Hanaaniyaa, cimatuuranne Xarxxaluusa giyo issi xabaqaara duge Qiisaariyaa wodhdhiis; eti deriyaa haariyaagaa bolli PHauloosa mootidosona.
2PHauloosi xeesettido wode, Xarxxaluusi a hagaadan yaagidi, mootuwaa doommiis. “Bonchcho Pilikisaa, nuuni ne baggaara daro sarotettaa demmidaashin, ne qofan ha deriyaassi ubbaban ubbasankka lo77o laamee beettiyaagaassi nena daro galatidi, hagaa ekkoos.
4SHin taani nena gam77ettennan, ne kehatettan nubaa neeni qanttan siyana mala, nena woossais.
5Aissi giikko, ha bitanee xube gididi, sa7a ubban de7iya Aihudatu giddon ooshsha denttiiddi, Naaziraawetu bagga asaa kaalettiyaagaa gididoogaa erida.
6Harai atto Beeta Maqidasiyaakka tunissanau koyishin a oiqqidi, nu higgiyaadan, a bolli pirddanau qoppida;
7shin shaalaqaa Lusiyoosi yiidi, wolqqan nu kushiyaappe a wotti ekkiis.
8A mootiyaageetikka neekko yaana mala azaziis; neeni ne huuphen ha bitaniyaa qorada, nuuni a mootiyo yoho ubbaa eranau danddayaasa” yaagiis.
9Aihudatikka qassi, “Ha yohoi tuma” giidi, a qofaa maayidosona.
10Deriyaa haariyaagee PHauloosa oichchin, i hagaadan yaagidi zaariis; “Neeni daro wodiyaasappe doommada, ha asaassi pirddaidda de7iyoogaa taani erada, ta yohuwaa ufaissan zaarais.
11Taani Yerusalaame goinnanau kiyoosappe tammanne naa77u gallassappe darennaagaa neeni ne huuphen erana danddayaasa.
12Aihudati tana Beeta Maqidasiyan gidin, Aihuda woosa keettan gidin, kataman gidin, oonaaranne palamettishin woi asa shiishshada maqqishin, issi uraaranne be7ibookkona.
13Eti ha77ikka tana mootiyoobaa shatimmanau danddayokkona.
14“SHin taani hagaa neessi yootais; taani higgiyan de7iyaabaanne hananabaa yootiyaageeti xaafido ubbabaa ammanada, nu aawatu Xoossaassi eti worddo giyo ogiyan goinnais.
15Hageeti bantta huuphen, ‘Asai ubbai, worddoikka xilloikka haiquwaappe denddana’ giyoogaadan, taanikka eti denddanaagaassi Xoossaa ammanais.
16Hegaa gishshau, taani qassi, Xoossaa sinttaaninne asaa sinttan ubba wode, pokkoi bainna zoriya wozanai taassi de7ana mala minnais.
17“Taani Yerusalaameppe kiyoosappe daro laittaappe guyyiyan, ta biittaa hiyyeesaassi miishsha immanaunne yarshshuwaa yarshshanau Yerusalaame baas.
18Baada hegaa oottishin, asi shiiqennan, ooshshi denddennan, taani Beeta Maqidasiyan geeyishin, eti tana demmidosona.
19SHin Isiyaappe yiida issi issi Aihudati hegan de7oosona; eti ta bolli yoho koyikko, yiidi tana nenan mootanau bessees.

20Woi taani eta giddon eqqada, ‘Haiqqidaageeti denddanaagaa ammaniyo gishshau, hachchi intte sinttan ta bolli pirddoosona’ gaada ha xoqqissada haasayido issi qaaleeppe attin, yaa7aa sinttan eqqidaashin, tanan issi mooro demmidobaa gidikko, hageeti bantta huuphen hagan yootona” yaagiis.
22SHin Pilikisi Xoossaa ogiyaabaa geeshshi erido gishshau, “Taani intte yohuwaa shaalaqaa Lusiyoosi yiyo wode qachchana” yaagidi, pirddiyo wodiyaa sinttau keeriis.
23Pilikisi qassi PHauloosa qachchennan naagana malanne a dabbotuppe ooninne ayyo oottishin, woi akko yiishin diggenna mala, mato halaqaa azaziis.
24Amarida gallassaappe guyyiyan, Pilikisi Aihuda zare gidida ba maccaasee Dirusilliira yiidi, PHauloosa kiitti ehiissidi, Yesuus Kiristtoosan ammaniyoobaa i haasayishin siyiis.
25PHauloosi xillotettaabaa, ba huuphe naaguwaabaanne yaana pirddaabaa haasayishin, Pilikisi yayyidi, “Neeni ha77issau ba; taassi injjetido wode, nena kiittada xeegissana” yaagiis.
26He wode qassi PHauloosi birshshettanau, baassi mattaayiyaa immanddeeshsha giidi qoppiis; hegaa gishshau, darotoo a ehiissi ehiissidi, aara haasayees.
27Naa77u laitta kumidoogaappe guyyiyan, Pilikisa sohuwaa PHorqqiyoosa Pisxxoosi ekkiis. Pilikisi Aihudata ufaissanau koyidi, qasho keettan PHauloosa aggi bayiis.