Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa

Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1He wode, kaalliyaageetu qoodai dari dari biishin, Giriike qaalaa haasayiya Aihudatinne Yihudan de7iya Aihudati ooyettidosona; aissi giikko, Giriike qaalaa haasayiya Aihudati, “Ubba gallassi yeziyo quman nu am77eti naaqettoosona” yaagidosona.
2Yesuusi kiittido tammanne naa77ati woosa keettaa asa ubbaa xeegidi, hagaadan yaagidosona; “Nuuni Xoossaa qaalaa yootiyoogaa aggidi, quma yezanau nuussi bessenna.
3Ishatoo, lo77o geetettiyaageeta Geeshsha Ayyaanainne aadhdhida eratettai kumido laappun asata intte giddoppe doorite; nuuni qassi eta ha oosuwaassi sunttana.
4SHin nuuni Xoossaa woosaaninne qaalaa yootuwan minnana” yaagidosona.
5Yesuusi kiittidoogeeti haasayido haasayai asa ubbaa ufaissiis; ufaissin, ammanoinne Geeshsha Ayyaanai kumido Isxxifaanoosa, Piliphphoosa, PHirokoroosa, Niqaaroona, Ximoona, PHarmmeenanne Aihudatu ammanuwan gelida Anxxookiyaa Niiqolaawoosa dooridosona.
6Dooridi Yesuusi kiittidoogeetu sinttan eta essin, Yesuusi kiittidoogeeti Xoossaa woossidoogaappe guyyiyan, bantta kushiyaa eta bolli wottidosona.
7Xoossaa qaalai aakki aakki biis; kaalliyaageetu qoodainne Yerusalaamen keehi dari dari biis; qassi daro qeesetikka ammanidosona.
8Aaro kehatettainne wolqqai kumido Isxxifaanoosi, asaa giddon oorattabaanne gita malaataa oottees.
9Ailletettaappe kiyida asaa giyo Aihuda woosa keettaappe, Qareenappe, Iskkinddiriyaa asatuppe, Kilqqiyaappenne Isiyaappe yiida issi issi asati denddidi, Isxxifaanoosaara palamettoosona.
10SHin Isxxifaanoosi aadhdhida eratettaaninne Ayyaanan haasayiyoogaa teqqanau danddayibookkona.
11He wode eti, “Muusanne Xoossaa i cayishin siyida” giya worddo asata shammidosona.
12SHammidi dere asaa, cimatanne higgiyaa tamaarissiyaageeta hanqetissidosona; Isxxifaanoosakko yiidi a oiqqidi, yaa7aakko ehin,
13a bolli paidido worddo markkati, “Ha bitanee ha Beeta Maqidasiyaanne Muuse higgiyaa cayiyoogaa audenne aggenna.
14Aissi giikko i, ‘Hagee Naazireeta Yesuusi ha Beeta Maqidasiyaa qolana; Muusee nuussi immido higgiyaakka laammana’ yaagishin, nuuni siyida” yaagidosona.
15Yaa7an uttida asai ubbai Isxxifaanoosa akeekidi xeelliyo wode, a som77oi kiitanchchaa som77uwaa milatees.