Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lalodia e hadai, ai na lagatoi ai baia gui, Italia baiala; bena Paulo bona e ḡuidia taudia haida danu tuari biaguna e henia. Ia ladana be lulio; Augusto ena orea tauna ta.
2Ai na Adramutio lagatoina ta ai a ḡui kau, Asia konena hanuadia baine heau henidia ḡauna. Makedonia tauna ta, Tesalonika amo, ladana na Aristako, ese e bamomai.
3Kerukeru Sidono ai a heau kau. Unuseni ai Iulio ese Paulo e kara namo henia, e kahua nege, turana dekedia bainela bona dekediai baine laḡa ani.
4Una gabu a heautania, Kupro enoenona kahana ai a hanai, badina be lai na vairamai amo ema.
5Kilikia bona Pamfulia daedia amo a heau hanai, bena Mura ai, Lukia tanona ai, a heau kau.
6Unuseni ai tuari biaguna ese Alesandria lagatoina ta e davaria, Italia bainela; una dainai e haguimai hanai una lagatoi ai.
7Dina hoho a heau metaira-metaira ela bona Kenido daenai a heau kau mai hekwarahimai ida. Unuseni ai lai ese e laomai ahu; bena Krete enoenona kahana ai a heau, Salmone idukana daenai.
8Bena badibadina amo a heau, mai hekwarahimai ida, ela bona gabu ta ai a heau kau, ladana be Ao Namodia; una gabu bona Lasea hanuana padadia na dia daudau.
9Nega daudau vada e lao bubuni, bona una nega heauna be mai garina, badina be Anivaga negana vada e ore; taunabunai Paulo ese e sisiba henidia,
10eto, Tatau e, vada name diba eda laolao na do baine dika, ḡau momo bae boio, bona dia kohu mo a lagatoi danu; ita danu baita mase dahaka.
11A tuari biaguna ese lagatoi itarina tauna bona lagatoi biaguna e kamonai henidia, Paulo ena hereva se abia dae.
12Una hetu gabuna na dia namo lahara negana ai; taunabunai hutuma na e tomava baia dobitania, Foenikia ai baia heau kau toho, unuseni ai baia noho lahara negana ai. Una Foenikia na Krete aona ta, mai matuna, ta be lasirai matuna, a ta be laurabada matuna.
13Lahu diho e toa, bena idia banava eto nega namona vada e davaria; taunabunai idia ese dogo e veria, bena Krete badibadina amo a heau.
14Asi vanahana guba bada-hereana miriguni kahana amo e kau,
15lagatoi e hohoa. Baia heau dae baia heau diho ato, to se heḡereḡere, bena a haḡoḡoa.
16Bena motumotu maraḡina ta, ladana Kauda, metaina ai a heau kau, unuseni ai dingi ihamaurina ai a hekwarahi.
17Idia ese dingi e veria dae; bena pae-tao kwanauna e abia, lagatoi gabenana ai kwanau e mataia, bena e veria tao. Lagatoi boe ai baine hure kau garina idia ese lara e veria dobi; bena a hagogoa.
18Hari guba sinaiana ese lagatoi e hahegure-hegurea dikadika dainai, daba e rere ai kohu nege e matamaia.

19Dina ihatoina ai, lagatoi ḡaudia danu ma e nege dobi.
20Dina hoho, dina bona hisiu asie hedinaraiva, guba danu se dokova, e odamaiva; bena baiama mauri helarona e heabi oho vai tani.
21Idia na nega daudau asie anianiva, bena Paul ) na bogaragidiai e gini tore, eto, Tatau e, boma kamonai henigu, Krete basitama dobitania, bena ina hahedika bona kohu iha-oredia na emui ai basiema vara.
22A harihari na hamaoromuimu, na tomu, ba goada balahelli; badina be umui ta ena mauri basine boio, lagatoi mo sibona baine boio.
23Badina be lau na Dirava ena tau, ia isiaina na lao henimu; b-na boi hanuaboi iena aneru ta na badibadigu ai e gini,
24eto “Paulo e, basio gari, Kaisara vairanai do ba gini; bona taunimanima iboudiai oi ida o laolaomu edia mauri na Dirava ese vada e henimumu”.
25Taunabunai, tatau e, ba goada balaheni; badina be Dirava na abidadama heniamu, na tomamu ḡau idoidiai bae vara, vada e hamaorogu heḡereḡerena.
26A motumotu ta ai do baita hure kau.
27Boi gwauta-hani vaitani Adria gadobadana ai a hure eva-eva. Bena ihagwauta-hanina ai, malokihi ai, lagatoi memerodia eto tano ta vada e kahira-kahira.
28Idia ese davara ena dobu e hahetohoa, roha ruahui e abia; asi vanahana ma e hahetohoa lou, roha gwauta-ima e abia.
29Bena lagatoi na nadi ai baine tata kau garina ai, idia ese dogo auhani lagatoi gabenana amo e nege dobi; bena daba e naria mai kudou-hetahadia ida.
30Lagatoi memerodia ese lagatoi bae pautania eto; bena dingi davara ai e tua dobi, e kara hedibaḡani, lagatoi idamana ai dogo haida inege-dobidia laona urana na heto.
31Bena Paulo ese tuari biaguna mai ena orea taudia ida e hamaorodia, eto, Idia na lagatoi ai basie noho, umui na basio mauri diba.
32Bena tuari taudia ese dingi kwanaudia e rahu utu; bena dingi na davara ai vada e moru.
33Daba e kinia, bena Paulo ese iboudiai e noidia, aniani taina bae ania. Ia eto, Dina ihagwauta-hanina binai umui na o vagamu, aniani taidia asio animu;
34taunabunai, na noimuimu, aniani taidia mani avani, mauri helaoreana; badina be kwaramui huidia autamona basine boio, lasi vaitani.
35Unu e gwau toma, bena aniani e abia, Dirava e hanamoa idia iboudiai vairadiai; bena e baki sisi, e ani.
36Bena iboudiai lalodia vada e namo, e aniani danu.

37Lagatoi ai a nohova taumai iboumai ai na sinahu-rua hitu-ahui tauratoi.
38E aniani vaitani, bena lagatoi ihaharaḡana totona uit na davara ai vada e nege dobi.
39Daba e rere ai, idia na tano toana asi dibadia; a tabero ta hari e itaia, mai konena, bena lalodia e hadai, eto bema mai dalana lagatoi na una kone ai bae hatataia kau lao eto.
40Taunabunai, idia ese dogo kwanaudia e rahu utu, dogo na davara ai e rakatanidia; tari iḡuidia kwanaudia e ruha, bona idama larana na lai hoho-hohona ai e kidaia; bena lagatoi e taria diho.
41A aru e toibolo gabuna ta ai e heau kau, bena lagatoi na moemoe ai e hatataia kau. Lagatoi idamana e tataia kunukakunuka; a gabenana be hurehure ese vada e hamakohia matama.
42Tuari taudia edia lalo-hadai be mai iḡuidia taudia bae aladia mase eto, haida bae nahu vareai kone ai bena vada bae heau na garina.
43A tuari biaguna ena ura be Paulo baine hamauria, taunabunai ia ese e gwaudia tao. A nahu mai dibadia taudia be e haduadia, bae pau dobi guna, tano ai bae nahu vareai;
44muridiai taunimanima oredia bae diho, haida reirei latadiai ma haida lagatoi ḡaudia latadiai. Unu e kara toma, bena iboudiai tano ai e kau mai mauridia ida.