Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa

Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Issi gallassi, PHeexiroosinne Yohaannisi Xoossaa woossanau uddufun saatiyan Beeta Maqidasiyaa biidosona.
2Yelettoosappe doommidi, wobbe gididi de7iya issi bitanee Beeta Maqidasiyaa geliya asaappe miishshaa woossanau, ubba gallassi daro lo77o giyo Beeta Maqidasiyaa penggiyan wottiyoogee de7ees.
3He wobbe bitanee, PHeexiroosinne Yohaannisi Beeta Maqidasiyaa gelana hanishin be7idi, miishsha eta woossiis.
4Woossin PHeexiroosi Yohaannisaara a tishshi ootti xeellidi, “Nuukko haa xeella” yaagiis.
5Wobbe bitanee etappe aibakko ekkanau qaaqqatidi, etakko xeelliis.
6SHin PHeexiroosi a, “Tau miishshi baawa; shin taassi de7iyaabaa taani neessi immana; Naazireeta Yesuus Kiristtoosa sunttan denddada hemetta” yaagiis.
7Yaagidi, wobbe bitaniyaa ba ushachcha kushiyan oiqqidi, pude denttiis; sohuwaarakka a tohoinne meeshi meqettai minni aggiis.
8Bitanee pude guppidi, denddi eqqiis; yaanne haanne hemetaa doommiis. Hegaappe guyyiyan hemettiiddi, guppiiddinne Xoossaa galatiiddi, etaara issippe Beeta Maqidasiyaa geliis.
9I hemetettishiininne Xoossaa galatishin, asai ubbai a be7iis.
10Be7idi, miishsha woossanau daro lo77o giyo Beeta Maqidasiyaa penggen uttidaagee a gididoogaa akeekiis; i hanidobaa be7idi garamettiis.
11Bitanee PHeexiroosanne Yohaannisa oiqqi uttidaashin, asai ubbai garamettidi, Solomona baranddaa giyoosan issippe etakko woxxiis.
12PHeexiroosi asaa be7ido wode asaassi yaagiis; “Israa7eela asatoo, aissi hagau garametteetii? Woi aissi nuna tishshi ootti xeelleetii? Nuuni nu huuphe wolqqan woi Xoossaa milatiyoogan ha bitaniyaa hemetissidobaa intteyyo misatii?
13Abrahaama Xoossai, Yisaaqa Xoossai, Yaaqooba Xoossai, nu aawatu Xoossai, intte aatti immidoogaa PHilaaxoosi birshshanau qoppi uttidaashin, intte a sinttan, ‘Nuuni a erokko’ giido ba Na7aa Yesuusa bonchchiis.
14SHin intte geeshshaanne xilluwaa, ‘Nuuni a erokko’ giidi, shemppuwaa woridaagaa a gishshaa inttessi birshshanau PHilaaxoosa woossideta.
15De7uwaa immiyaagaa intte worideta; shin Xoossai haiquwaappe a denttiis; denttidoogaassi nuuni markka.
16Ha wobbe bitaniyaa Yesuusa sunttaa wolqqai minttiis; intte be7iyoogeenne eriyoogeekka i a sunttan ammaniyoogan oosettiis; ha intte ubbaa sinttan a hagaadan payya oottidaagee, Yesuusa i ammaniyoogaa.
17“Ha77ikka ta ishatoo, inttekka inttena kaalettiyaageetuugaadan, erennan oottidoogaa taani erais.
18SHin Xoossai hananabaa beni yootiya ubbatu doonan, ‘Kiristtoosi waayettana bessees’ yaagidi yootiis; ba yootidoogaakka hegaadan poliis.

19Simmi Xoossai intte nagaraa xaissanaadan, Godaa matappe ayyaanaa minotettaa wodee intteyyo yaanaadaaninne Xoossai Yesuus Kiristtoosa kase intteyyo doorettidaagaa yeddanaadan, intte nagaraappe Xoossaakko simmite.
21Xoossai hananabaa yootiya ba geeshshatu doonan benippe doommidi haasayidoogaadan, ubbabai ooraxxiyo wodee gakkanaassi, Yesuusi saluwan gam77anau bessees.
22Muusee, ‘Godai Xoossai tana denttidoogaadan, intte zariyaa giddoppe intteyyo hananabaa yootiyaagaa denttana; intte i giyoogaa ubbaa siyite.
23He hananabaa yootiyaagee odiyoogaa siyenna asi ooninne asaa giddoppe shaahettidi xayo’ yaagiis.
24“Qassi Sameelappe doommidi, appe guyyiyan hananabaa yootiyaageeti ubbati, ha wodiyaabaa yootidosona.
25Intte hananabaa yootiyaageetu naata; qassi Xoossai Abrahaamassi, ‘Sa7an de7iya asaa ubbaa taani ne zerettaa bagaara anjjana’ yaagidi nu aawatuura maacettido maachchaa naata.
26Xoossai inttena ubbata intte iita ogiyaappe guyye zaaridi anjjana mala, ba ashkkaraa denttidi, intteyyo koiro yeddiis” yaagiis.