Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa

Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1PHenxxaqosxxe giyo gallassai gakkido wode, ammaniyaageeti ubbati issippe gididi, issisaa shiiqidaashin,
2gagantti yeggiya gotiyaadan guummiya gunttai akeekennan saluwaappe yiidi, eti uttido keettaa ubbaa kumiis.
3Qassi tama laco milatiya inxxarssati etassi beettidi, shaahetti shaahettidi, eta ubbaa bolli wodhdhidosona.
4Eta ubban Geeshsha Ayyaanai kumidi, dumma dumma qaalan haasayana mala, eta danddayissin, haasayaa doommidosona.
5Sa7an de7iya zare ubbaappe yiidi, Xoossaa woosan sheekkida Aihudati Yerusalaamen de7oosona.
6Ha gunttaa siyido wode, asai ubbai shiiqiis; shiiqidi ammaniyaageeti eta qaalan haasayishin siyido gishshau, giyoobaa xayidosona.
7Garamettidi, “Oorattabaa” giidi, “Be7ite; ha haasayiya ubbati Galiila asata gidokkonaayye?
8Yaatin, nuuni nu yelettido biittaa qaalan eti haasayishin waanidi siyiyoonii?
9Nuuni PHartte asati, Meedoona asati, Elaameexe asati, naa77u shaafatuppe gidduwan de7iyaageeti, Yihudan, Qaphphadooqiyan, PHanxxoosan Isiyan,
10Pirggiyan, PHinifiliyan, Gibxxen, Qareena baggan de7iya Liibiyaa woradatun de7iyaageeti, Roomeppe yiida imattati, Aihudati, Aihudatettau laamettida nuuppe amaridaageeti, Qarxxeese asatinne, Araba asati, Xoossai oottido gita oosuwaa nu qaalan eti haasayishin siyoos” yaagidosona.
12Ubbaikka garamettidi, yohoi banttau qashettennan ixxin bantta giddon, “Laa hagee woigiyoogee?” yaagidosona.
13SHin harati ammaniyaageetun Qilliicciiddi, “Hageeti uyidi mattottidosona” yaagidosona.
14SHin PHeexiroosi, Yesuusi kiittido hara tammanne isiinetuura denddi eqqidi, ba qaalaa xoqqu oottidi, etassi hagaadan yaagidi yootiis; “Aihudatoo, qassi Yerusalaamen de7iya ubbatoo, taani yootiyoogaa ezggite. Hagee intteyyo eretto; intte qoppiyoogaadan, hageeti mattottibookkona.
15Aissi giikko, wonttaappe biron heezzu saate gidees.
16SHin hagee hananabaa yootiya Yuu7eeli haasayidoogaa.
17“I haasayiiddi, ‘Xoossai hagaadan yaagees; wodiyaa wurssettan hagaadan hanana. Taani asa ubbaa bolli ta Ayyaanaa gussana. Intte attuma naatinne intte macca naati hananabaa yootana. Intte wodalla naatikka ajjuutaa be7ana; intte cimatikka aimuwaa aimottana.
18He gallassatun ta attuma ashkkaratu bollinne ta macca ashkkaratu bolli taani ta Ayyaanaa gussana. Gussin eti hananabaa yootana.
19Qassi taani bolla saluwan oorattabaa, garssa sa7ankka malaataa bessana. Suuttai, tamainne shaaraadan gorddida cuwai de7ana.

20Gitanne bonchcho gidida Godaa gallassai gakkanaappe kase awai xumana; aginaikka suutta milatana.
21He wode hagaadan hanana; Godaa sunttaa xeesiya ooninne attana’ yaagiis.
22“Israa7eela asatoo, ha qaalaa siyite; Naazireeta Yesuusi intte giddon Xoossai banan oottido wolqqaama oosuwan, oorattabaaninne malaatan intteyyo qonccissido asa; hegaa inttekka ereeta.
23Yesuusi inttessi imettana mala, Xoossai kase ba sheniyaaninne ba eran ba qofaa qachchi wottiis; yaatin, a intte nagaranchchatu kushiyan masqqaliyaa bolli misimaariyan xishissidi, kaqissi worideta.
24SHin haiqoi Yesuusa oiqqanau danddayibeenna gishshau, Xoossai haiquwaa seelaa appe xaissidi, a denttiis.
25Aissi giikko, Daawiti Yesuusabaa hagaadan yaagees; ‘Taani metootennaadan, Godai ta ushachchan de7iyo gishshau, taani ubba wode Godaa ta matan be7ais.
26Hegaa gishshau, ta wozanai ufaittiis; ta inxxarssankka ufaissai kumiis. Qassi ta bollaikka lo77o de7ana giidi, ufaissan naagees.
27Aissi giikko, ta shemppuwaa Si7ooliyan aggakka. Qassi ne Geeshsha Na7aa ahaakka musissakka.
28Neeni tana de7uwaa ogiyaa erissadasa. Neeni tanaara de7iyoogan taani daro ufaittais’ yaagees.
29“Ishatoo, nu aawatu halaqaa Daawitabaa taani intteyyo geeshshada odanau bessees; Daawiti haiqqidi moogettiis; a duufoi hachchi gakkanaassikka nu matan de7ees.
30Daawiti hananabaa yootiyaagaa gidido gishshaunne Xoossai a naatu zerettaappe issuwaa a kawotaa araatan utissanau ayyo caaqqidoogaa erido gishshau,
31Kiristtoosa dendduwaa sinttau xeellidi, ‘A shemppoi Si7ooliyan attibeenna; a bollaikka musibeenna’ giidi yootiis.
32“Xoossai ha Yesuusa haiquwaappe denttidoogaassi nuuni ubbai markka.
33Hegaa gishshau, Xoossai baappe ushachcha baggan a xoqqu xoqqu oottidi, ayyo Geeshsha Ayyaanaa immana giidoogaadan, Geeshsha Ayyaanaa ekkidi, hagaa intte ha77i be7iyoogaanne siyiyoogaa nu bolli gussiis.
34Aissi giikko, Daawiti ba huuphen saluwaa kiyibeenna; shin yaagiis; ‘Godai ta godaa; “Taani ne morkketa neeni tohuwan yedhdha eqqiyoobaa oottana gakkanaassi hagan taappe ushachcha baggaara utta” giis’ yaagiis.
36“Hegaa gishshau, Xoossai masqqaliyaa bolli misimaariyan ha intte xishidi kaqqido Yesuusa Godanne Kiristtoosa oottidoogaa Israa7eela zare ubbai tumaappe ero” yaagiis.
37Asai PHeexiroosi giidoogaa siyido wode, asau wozanai maashin, PHeexiroosanne Yesuusi kiittido harata, “Ishanttoo, yaanin nuuni ai oottanee?” yaagidosona.
38PHeexiroosi eta, “Intte nagarai atto geetettana mala, nagaraappe simmidi, intte huuphiyan huuphiyan Yesuus Kiristtoosa sunttan xammaqettite. Xoossai immiyo Geeshsha Ayyaanaa intte ekkana.

39Aissi giikko, Xoossai immana giido qaalai inttessa intte naatussanne Godai nu Xoossai baakko xeesiyo haahuwan de7iyaageetu ubbaassa” yaagiis.
40PHeexiroosi etassi qaalaa haraakka gujji markkattidi, “Ha wodiyaa geella asaappe intte huuphiyaa ashshite” yaagidi zoriis.
41PHeexiroosi yootidoogaa ekkidaageeti xammaqettidosona; he gallassi heezzu sha7u gidiya asai ammaniis.
42Eti Yesuusi kiittidoogeetu timirttiyan, issippetettan oittaa mentti miyoogaaninne Xoossaa woosan genccoosona.
43Yesuusi kiittidoogeetu kushiyan daro oorattabainne malaatai oosettin, asa ubbaa yashshai oiqqiis.
44Ammanida ubbati issippe de7oosona; qassi banttau de7iyaabaa ubbaakka issippe shaakkidosona.
45Eti bantta biittaanne banttassi de7iyaabaa baizzi baizzidi, oonanne koshshido keena miishshaa ubbaassi shaakkidosona.
46Qassi ubba gallassi, issi wozana gididi, Beeta Maqidasiyan paccennan gaittidi, bantta keettaa keettaa xeesettidi ufaissaaninne pashkka wozanan qumaa moosona.
47Xoossaa galatiiddi, asa ubban sabettidosona. Qassi Godai attiyaageeta gallassi gallassikka eta bolli gujjees.