Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa

Yesuusi Kiittidoogeetu Oosuwaa 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesuusi kiittidoogeetinne Yihudaa ubban de7iya ishantti, Aihuda gidennaageetikka Xoossaa qaalaa ekkidoogaa siyidosona.
2PHeexiroosi Yerusalaame biido wode, qaxxarettida asati aara palamettidi,
3a, “Neeni qaxxarettibeennaageetukko gelada, etaara qumaa maadasa” yaagidosona.
4SHin PHeexiroosi hanidabaa koiruwaappe doommidi, maaran maaran hagaadan yaagidi yootiis;
5“Taani Yoophphe kataman Xoossaa woossishin, tau wozanai dammin, ajjuutaa be7aas; gita afala milatiyaabai oiddu baggaara ohettidi, saluwaappe wodhdhidi, taakko yiis.
6Hegaa giddo taani tishshi oottada xeelliyo wode, oiddu tohoi de7iyo mehiyaa, do7aa, shooshshaa, zariyaanne kafuwaa be7aas.
7Qassi, ‘PHeexiroosaa, dendda; shukkada ma’ giya qaalaa taani siyaas.
8“SHin taani, ‘Ta Godau, chii! Tunabai woi sheneyiyaabai mulekka ta doonaakko shiiqi erenna’ gaas.
9“Qaalai saluwaappe naa77anttuwaakka, ‘Xoossai geeshshidoogaa neeni tuna gooppa’ yaagidi taassi zaariis.
10“Hegee heezzutoo hanin, wurssettan ubbabai saluwaa pude gooshettiis.
11Hegaa peeshshankka heezzu asati Qiisaariyaappe taakko kiitettidi, taani de7iyo keettaa gakki aggidosona.
12Gakkin taani sirennan etaara baana mala, Ayyaanai taassi yootiis. Qassi ha usuppun ishantti Yoophpheppe tanaara Qiisaariyaa bin, nuuni Qornneliyoosa soo gelida.
13Kiitanchchai ba sooni eqqidi bana, ‘PHeexiroosa geetettiya Simoona xeesanau asa Yoophphe kiitta; neeninne ne keettaa asai ubbai attiyo qaalaa i neeyyo yootana’ giidoogaa Qornneliyoosi waatidi siyidaakko, nuussi odiis.
15“Odin taani haasayanau doommiyoogan Geeshsha Ayyaanai koiro nu bolli wodhdhidoogaadan, eta bollikka wodhdhi aggiis.
16Godai, ‘Yohaannisi haattan xammaqiis; shin intte Geeshsha Ayyaanan xammaqettana’ yaagido qaalai taassi hassayettiis.
17Xoossai nuussi Godaa Yesuus Kiristtoosa ammanidaageetussi immido imuwaa malaa Aihuda gidennaageetussikka qassi immikko, simmi Xoossaa digganau taani oonee?” yaagiis.
18Eti hagaa siyido wode bantta palamaa aggidi, “Yaatin, Xoossai Aihuda gidennaageetikka qassi nagaraappe simmidi de7anaadan, eta qaadiis” yaagidi Xoossaa galatidosona.
19Isxxifaanoosa bolli gakkida waayiyaa geedon laalettida ammaniyaageeti qaalaa Aihudatu xalaalaappe attin, haraassi issuwaassinne odennan, Pinqqe, Qophphiroosanne Anxxookiyaa gakkanaashin yuuyidosona.

20SHin Qophphiroosappenne Qareenappe yiida issi issi ammaniya asati Anxxookiyaa biidi, Godaa Yesuusa wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiiddi, Giriike asaassikka yootidosona.
21Godaa wolqqai etaara de7ees; qassi daro asai ammanidi, Godaakko simmiis.
22Ha yohoi Yerusalaamen de7iya woosa keettaa asaassi siyettin, woosa keettaa asai Barnnaabaasa Anxxookiyaa kiittiis.
23Barnnaabaasi Anxxookiyaa biido wode, Xoossaa aaro kehatettaa oosuwaa be7idi ufaittiis; eti ubbaikka Godan bantta kumetta wozanaappe minnidi de7anaadan, eta zoriis.
24Aissi giikko, Barnnaabaasi Geeshsha Ayyaanainne ammanoi kumido lo77o asa; yaanin daro asai Godaa ammaniis.
25Hegaappe guyyiyan, Barnnaabaasi Saa7oola koyanau Xarsseese biis.
26Biidi Saa7oola demmido wode, Anxxookiyaa ehiis. Barnnaabaasinne Saa7ooli woosa keettaa asaara issi laitta kumettaa uttidi, daro asaa tamaarissidosona; kaalliyaageeti Anxxookiyan Kiristtaane geetettidi, koiro xeesettidosona.
27Hananabaa yootiyaageeti Yerusalaameppe Anxxookiyaa he wode wodhdhidosona.
28Eta giddoppe Agaaboosa giyoogee denddidi, sa7a ubban gita namisai denddanaagaa Ayyaanaa wolqqan hananabaa yootiis; hegee hanidoogee Qalaudeyoosa kawotettaa wodiyaana.
29Kaalliyaageeti huuphiyan huuphiyan bantta wolqqaa keenaa miishshaa peeridi, Yihudan de7iya bantta ishanttussi maaduwaa yeddanau qofaa qachchidosona.
30Eti hegaadan oottidi, miishshaa Barnnaabaasa bollinne Saa7oola bolli woosa keettaa cimatussi yeddidosona.