Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sinɑmbu I

Sinɑmbu I 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑɑ ye sɔɔrɑ Yinni Gusunɔ u win sɔmɔ Yehu Hɑnɑnin bii ɡɔrɑ Bɑsɑn mi, u nùn sɔ̃ u nɛɛ,
2wiyɑ u nùn ɡɔsɑ sɑnɑm mɛ u ǹ sɑ̃ɑ ɡɑ̃ɑnu mɑ u nùn kuɑ win tɔmbu Isirelibɑn kpɑro. Adɑmɑ u Yeroboɑmun yirɑ swĩi. Mɑ u wi Gusunɔn tɔmbu doke torɑru sɔɔ bɑ win mɔru seeyɑ.
3Yen sɔ̃, Gusunɔ u koo win yɛnu kpeerɑsiɑ kpɑ ɡu ko nɡe Yeroboɑmu Nɛbɑtin biiɡuu.
4Win yɛnuɡii wi u koo ɡbi wuuɔ, bɔ̃nɑ nu koo yɛ̃ron ɡoru tem. Wi u mɑɑ ɡu yɑkɑsɔ, ɡunɔsɑ su koo yɛ̃ron ɡoru di.
5Ye Bɑsɑ u kuɑn sukum kɑ wɔruɡɔɔ te u sɔ̃ɔsi, ye kpuron ɡɑri yi yoruɑ Isirelibɑn sinɑmbun fɑɑɡin tireru sɔɔ.
6Yen biru Bɑsɑ u kpunɑ u ɡu. Bɑ nùn sikɑ win bɑɑbɑbɑn sikɑɔ Tirisɑɔ. Mɑ win bii Elɑ u ɡɔnɑ kɔsire kuɑ.
7N deemɑ Bɑsɑ u sere ɡbi, Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ sɑɑ win sɔmɔ Yehu Hɑnɑnin biin nɔɔn di u nɛɛ, win yɛnu ɡɑ koo kowɑ nɡe Yeroboɑmuɡuu, kɔ̃sɑ ye u kuɑn sɔ̃, ye yɑ wi, Yinni Gusunɔn mɔru seeyɑ, kɑ sere yèn sɔ̃ u Yeroboɑmun yɛnuɡibu kpuro ɡo.
8Asɑ Yudɑbɑn sinɑ bokon bɑndun wɔ̃ɔ yɛndɑ nɔɔbu kɑ tiɑse sɔɔrɑ Elɑ Bɑsɑn bii u bɑndu di Tirisɑɔ. U kuɑwɑ wɔ̃ɔ yiru bɑn te sɔɔ.
9Win tɑbu sunɔ turo wi bɑ mɔ̀ Simiri wi u rɑ tɑbu kɛkɛ yi dumi ɡɑwen bɔnu kpɑre u nùn seesi sɑɑ ye wi, Elɑ u wɑ̃ɑ Tirisɑɔ u tɑm nɔrumɔ mu nùn ɡoomɔ Tirisɑn sunɔn sɔm kowobun wiruɡiin mi, wi bɑ mɔ̀ Aritisɑ.
10Miyɑ Simiri u duɑ u nùn sɛ̃re u ɡo. Sɑɑ ye sɔɔ, Asɑ Yudɑbɑn sinɑ bokon bɑndun wɔ̃ɔ yɛndɑ nɔɔbu kɑ yiruse sɔɔrɑ mi. Mɑ Simuri wi, u bɑndu di wi, Elɑn ɑyerɔ.
11Sɑnɑm mɛ u bɑn te di u kpɑ, yerɑ u Bɑsɑn tɔmbu kpuro ɡo, kɑ win dusibɔ kɑ win kpɑɑsibɔ. Bɑɑ ben tɔn turo u ǹ deri.
12Simiri u Bɑsɑn yɛnuɡibu kpuro ɡowɑ nɡe mɛ Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ sɑɑ win sɔmɔ Yehun nɔɔn di,
13ye u nɛɛ, u koo de bu Bɑsɑn yɛnu kpeerɑsiɑ, wi kɑ win bii Elɑn torɑnun sɔ̃ te bɑ derɑ Isirelibɑ bɑ kuɑ. Domi bɑ derɑ bɑ bũnu sɑ̃wɑ mɑ yɑ wi Gusunɔ Isirelibɑn Yinnin mɔru seeyɑ.
14Ye Elɑ u kuɑn sukum bɑ yen ɡɑri yoruɑ Isirelibɑn sinɑmbun fɑɑɡin tireru sɔɔ.
15Asɑ, Yudɑbɑn sinɑ bokon bɑndun wɔ̃ɔ tɛnɑ itɑ sɑrise sɔɔrɑ Simiri u bɑndu di Tirisɑɔ. Mɑ u kuɑ sɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiru bɑn te sɔɔ. N deemɑ sɑɑ ye sɔɔ, Isirelibɑ bɑ ben sɑnsɑni ɡire Filisitibɑn wuu ɡe bɑ sokumɔ Gibetonin deedeerɔ.
16Tɔn be bɑ wɑ̃ɑ sɑnsɑni mi, bɑ nuɑ mɑ Simiri u sinɑ boko seesi, sere u mɑm nùn ɡo. Yen dɔmɑ terɑ, Isireli be bɑ wɑ̃ɑ sɑnsɑni mi, bɑ tɑbu sunɔ Omiri kuɑ sunɔ Isirelibɑ kpuro sɔɔ.
17Mɑ Omiri kɑ tɔn be, bɑ seewɑ Gibetonin min di bɑ dɑ bɑ Tirisɑ tɑrusi.
18Ye Simiri u wɑ bɑ wuu ɡe tɑrusi mɛ, yerɑ u dɑ u kukuɑ sinɑ kpɑɑrɔ sere sinɑ bokon dirɔ. Mɑ win tii u dii te dɔ̃ɔ sɔ̃re.

19Nɡe mɛyɑ u kɑ ɡu win torɑ te u kuɑn sɔ̃. Domi kɔ̃sɑ u kuɑ Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ. Yeroboɑmun yirɑ u swĩi ye yɑ Isirelibɑ doke torɑru sɔɔ.
20Ye Simiri u kuɑn sukum kɑ nɡe mɛ u Isirelibɑn sinɑmbu seesi u ɡo, ye kpuro yɑ yoruɑ Isirelibɑn sinɑmbun fɑɑɡin tireru sɔɔ.
21Sɑɑ ye sɔɔrɑ Isirelibɑ bɑ bɔnu kuɑ wuunu yiru. Wuu teeru tɑ kɑ Tibini Ginɑtin bii yɔ̃rɑ, mɑ tɑ nùn kuɑ sunɔ. Teerɑ mɑɑ kɑ Omiri yɔ̃rɑ.
22Be bɑ kɑ Omiri yɔ̃rɑ berɑ bɑ dɑbiru bo. Tibini u ɡu. Mɑ Omiri u kuɑ be kpuron sunɔ.
23Asɑ Yudɑbɑn sinɑ bokon bɑndun wɔ̃ɔ tɛnɑ kɑ tiɑse sɔɔrɑ Omiri u bɑndu di Isireliɔ. U rɑɑ bɑndu di Tirisɑɔ wɔ̃ɔ nɔɔbɑ tiɑ u sere kuɑ Isirelibɑ kpuron sunɔ. Mɑ u kuɑ wɔ̃ɔ wɔkurɑ yiru bɑn te sɔɔ.
24Yerɑ u dɑ Semɛɛn mi u Sɑmɑrin ɡuuru dwɑ kɑ sii ɡeesun ɡobi nɔrɔbun subɑ nɔɔbɑ tiɑ (6.000). Mɑ u wuu bɑnɑ ɡuu ten wɔllɔ u ɡu yĩsiru kɑ̃ Sɑmɑri, Semɛɛ win yĩsirun sɔ̃.
25Omiri wi, kɔ̃sɑ u kuɑ Yinni Gusunɔn wuswɑɑɔ yɑ kere sinɑm be bɑ nùn ɡbiiyeɡiɑ.
26Yeroboɑmu Nɛbɑtin biin yirɑ u swĩi mɑm mɑm ye yɑ Isirelibɑ doke torɑru sɔɔ. Yɑ derɑ bɑ bũnu sɑ̃wɑ. Mɑ Gusunɔ Isirelibɑn Yinni u kɑ bu mɔru kuɑ.
27Ye Omiri u kuɑn sukum kɑ wɔruɡɔɔ te u sɔ̃ɔsi, ye kpuro yɑ yoruɑ Isirelibɑn sinɑmbun fɑɑɡin tireru sɔɔ.
28Omiri wi, u kpunɑ u ɡu, mɑ bɑ nùn sikuɑ win bɑɑbɑbɑn sikɑɔ Sɑmɑriɔ. Yen biru, win bii Akɑbu u ɡɔnɑ kɔsire kuɑ.
29Asɑ Yudɑbɑn sinɑ bokon bɑndun wɔ̃ɔ tɛnɑ kɑ nɔɔbɑ itɑse sɔɔrɑ Akɑbu Omirin bii u mɑɑ bɑndu di Isirelibɑn mi Sɑmɑriɔ. U kuɑwɑ wɔ̃ɔ yɛndɑ yiru bɑn te sɔɔ.
30Yinni Gusunɔn nɔni sɔɔ, u kɔ̃sɑ kuɑ n kere sinɑm be bɑ nùn ɡbiiye.
31U ǹ dɑɑ mɑm yɛ̃ Yeroboɑmu Nɛbɑtin bii u durum kuɑ, wiɡiɑn kpɑ̃ɑrun sɑɑbu. Domi u Yesɑbɛli Etibɑɑlin bii suɑ kurɔ. Etibɑɑli wiyɑ u sɑ̃ɑ Sidoniɡibun sunɔ. Yen biru u mɑɑ dɑ u bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑli sɑ̃ɑmɔ.
32Mɑ u bũu wi diru bɑniɑ Sɑmɑriɔ. Mɑ u yɑ̃ku yeru kuɑ dii te sɔɔ.
33Mɑ u bũu wi bɑ mɔ̀ Asitɑɑten bwɑ̃ɑroku kuɑ ɡe bɑ ko n dɑ mɑɑ sɑ̃. Yeyɑ n derɑ Yinni Gusunɔ u kɑ nùn mɔru kuɑ n kere sinɑm be bɑ nùn ɡbiiye.
34Akɑbun wɑɑti ye sɔɔ, Hili Betɛliɡii u seewɑ u Yeriko bɑnɑ. Sɑɑ ye u wuu ɡen kpɛɛkpɛɛku swĩimɔ mɑ win bii ɡbiikoo Abirɑmu u ɡu. Sɑɑ ye u mɑɑ ɡen ɡbɑ̃rɑrun ɡɑmbo dokemɔ mɑ win bii dɑ̃ɑko Seɡubu u mɑɑ ɡu. N deemɑ Yinni Gusunɔ u rɑɑ ɡeruɑ Yosue Nunin biin nɔɔn di u nɛɛ, wi u mɑɑ wuu ɡe bɑnɑ, mɛsumɑ yɛ̃ron bibu bɑ koo ɡbi.