Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sinɑmbu I

Sinɑmbu I 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ye Akɑbu u turɑ yɛnuɔ u win kurɔ Yesɑbɛli sɔ̃ɔwɑ ye Eli u kuɑ kpuro kɑ nɡe mɛ u bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑlin yɑ̃ku kowo be kpuro ɡo kɑ tɑkobi.
2Mɑ Yesɑbɛli u Eli sɔmɔ ɡɔriɑ u nɛɛ, mɑ nɑ kun nun ɡo siɑ ɑmɑdɑɑre nɡe mɛ ɑ tɔn ben bɑɑwure ɡo, bũnu nu mɑn kuɑ nɡe mɛ nu kĩ.
3Ye Eli u nuɑ mɛ, yerɑ u dukɑ suɑ u kɑ win hunde bere. Mɑ u turɑ Beri Sebɑɔ Yudɑn temɔ. Miyɑ u win bɔ̃ɔ ɑluwɑɑsi deri.
4Mɑ win tii u sɑnum so tɔ̃ɔ ɡiriru, u dɑ u wɑ̃ɑ ɡbɑburɔ u sɔ̃ dɑ̃ru ɡɑrun nuurɔ, mɑ u Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, yɑ den turɑ mɛ, ɑ nɛn hunde suo. Domi nɑ ǹ nɛn bɑɑbɑbɑ ɡeɑ kere.
5Mɑ u kpunɑ u dweeyɑ dɑ̃ɑ ten nuurɔ. Yerɑ Gusunɔn ɡɔrɑdo ɡoo u nɑ u nùn bɑbɑ u nɛɛ, ɑ seewo ɑ di.
6Mɑ Eli u seewɑ u deemɑ kirɑru wee win wirun bɔkuɔ kpee sundu ɡɑrun wɔllɔ, kɑ nim bwɑ̃ɑru. Yerɑ u di u nɔrɑ. Mɑ u wure u kpunɑ.
7Yinni Gusunɔn ɡɔrɑdo wi, u kpɑm wurɑmɑ u nùn bɑbɑ u nɛɛ, ɑ seewo ɑ di, domi ɡbɑbu te tɑ nun tie, tɑ dɛ̃u.
8Mɑ u seewɑ u di u nɔrɑ. U dɑm wɑ u kɑ sɑnum wɔri. U sĩɑ sɔ̃ɔ sɔɔ weeru kɑ wɔ̃kuru weeru. Mɑ u turɑ Yinni Gusunɔn ɡuurɔ, te bɑ mɔ̀ Horɛbu.
9Guu ten kpee wɔru sɔɔrɑ Eli u dɑ u kpunɑ wɔ̃kuru, yerɑ Yinni Gusunɔ u nùn bikiɑ u nɛɛ, mbɑ ɑ mɔ̀ mini.
10Mɑ u nùn wisɑ u nɛɛ, wunɛ wɔllu kɑ tem Yinniwɑ nɑ sɑnnɑmmɛ, domi Isirelibɑ bɑ wunɛn woodɑbɑ deri mɑ bɑ wunɛn yɑ̃ku yɛnu kɔsukɑ. Mɛyɑ bɑ wunɛn sɔmɔbu ɡo ɡo kɑ tɑkobi. Nɛ turowɑ nɑ tie. Yerɑ bɑ mɑɑ mɑn kɑsu bu hunde wunɑ.
11Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ yɑrimɑ kpɑ ɑ yɔ̃rɑ ɡuu ten wɔllɔ kpɑ n nɑ n sɑrɑ wunɛn wuswɑɑɔ. Mɑ u yɑrimɑ. Yerɑ woo bɔkɔ ɡɑ nɑ ɡɑ ɡuu te bɛsukɑ. Adɑmɑ Yinni Gusunɔ u ǹ wɑ̃ɑ woo ɡe sɔɔ. Mɑ tem mu yĩirɑ. Adɑmɑ Yinni Gusunɔ u ǹ wɑ̃ɑ yĩiri bi sɔɔ.
12Mɑ dɔ̃ɔ u mɑɑ nɑ. Mɛyɑ Yinni Gusunɔ kun wɑ̃ɑ dɔ̃ɔ wi sɔɔ. Yen biru dɑmu piibu ɡɑɡɑ mɑɑ nɑ ɡe ɡɑ nɔɔbu do.
13Ye Eli u dɑmu ɡe nuɑ, yerɑ u win kumbooro wiru wukiri, u yɑrimɑ kpee wɔru ɡen min di, u yɔ̃rɑ ɡen nɔɔwɔ. Mɑ u mɑɑ nɔɔ ɡɑɡu nuɑ ɡɑ nùn bikiɑ ɡɑ nɛɛ, mbɑ ɑ mɔ̀ mini, Eli.
14Eli u wisɑ u nɛɛ, wunɛ wɔllu kɑ tem Yinniwɑ nɑ sɑnnɑmmɛ domi Isirelibɑ bɑ wunɛn woodɑbɑ deri, mɑ bɑ wunɛn yɑ̃ku yenu kɔsukɑ. Mɛyɑ bɑ mɑɑ wunɛn sɔmɔbu ɡo kɑ tɑkobi. Nɛ turowɑ nɑ tie. Yerɑ bɑ mɑɑ mɑn kɑsu bu hunde wunɑ.
15Mɑ Yinni Gusunɔ u nùn wisɑ u nɛɛ, ɑ ɡɔsiro ɑ ɡbɑburun swɑɑ mwɑ kpɑ ɑ dɑ Dɑmɑsiɔ. À n turɑ mi, ɑ Hɑsɑɛli bɑndun ɡum tɑ̃reo u ko Sirin sunɔ.
16Kpɑ ɑ mɑɑ Yehu Nimusin bii bɑndun ɡum tɑ̃re u ko Isirelibɑn sunɔ. Kpɑ ɑ Abɛli Mɛholɑɡii wi bɑ mɔ̀ Sɑfɑtin bii Elisee ɡum tɑ̃re u ko Gusunɔn sɔmɔ wunɛn kɔsire.
17Kon de Hɑsɑɛli u tɔn be ɡo kɑ tɑkobi. Ben wi u kisirɑ win nɔmɑn di, Yehuwɑ u koo yɛ̃ro ɡo. Wi u mɑɑ kisirɑ Yehun nɔmɑn di, kpɑ Gusunɔn sɔmɔ Elisee u nùn ɡo.
18Adɑmɑ kon tɔmbu nɔrɔbun subɑ nɔɔbɑ yiru (7.000) deri Isirelibɑ sɔɔ, be bɑ kun yiirɑre bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑlin nuurɔ bu nùn sɑ̃.

19Yen biru Eli u seewɑ u doonɑ min di. Mɑ u dɑ u Elisee Sɑfɑtin bii deemɑ u kɔrɔ mɔ̀ win ɡberɔ. N deemɑ nɑɑ wuku yɛndɑ nnɛwɑ u mɔ. Win tii u kɑ yen yiru sɔmburu mɔ̀. Mɑ Eli u nùn susi mi u sɔmburu mɔ̀, u win kumbooro potɑ u nùn kɑre u kɑ nùn sɔ̃ɔsi mɑ wiyɑ u koo ko win kɔsire.
20Yerɑ Elisee u win nɛɛ yi deri u Eli dukɑ swĩi biruɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ de n dɑ n nɛn tundo kɑ nɛn mɛro nɔɔ kɑnɑ kpɑ n wurɑmɑ n nun swĩi. Eli u nùn wisɑ u nɛɛ, ɑ doo, ɑdɑmɑ ɑ n yɑɑye ye nɑ nun kuɑ.
21Ye Elisee u ɡɔsirɑmɑ Elin min di, yerɑ u nɑ u win nɛɛ yin yiru suɑ u ɡo u kɑ yɑ̃kuru kuɑ. Mɑ u yin suɡun dɑ̃ɑ suɑ u kɑ yen yɑɑ yikuɑ, u tɔmbu wɛ̃ bɑ temɑ. Yen biru u seewɑ u dɑ u Eli swĩi u kuɑ win bɔ̃ɔ.