Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sinɑmbu I

Sinɑmbu I 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑlomɔɔ u win tiin sinɑ kpɑɑru bɑnɑwɑ wɔ̃ɔ wɔkurɑ itɑ u sere tu kpɑ.
2Dii te bɑ sokumɔ Libɑnin dɑ̃ɑ sɔ̃ɔ terɑ u ɡbiɑ u bɑnɑ. Ten dɛ̃ɛbu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu wunɔbu (100), ten yɑsum mɑɑ ɡɔm soonu weerɑɑkuru, ten ɡunum mɑɑ ɡɔm soonu tɛnɑ. Dɑ̃ɑ ɡeɑ ye bɑ mɔ̀ sɛdurun bĩinɑ bɑ ɡirɑ sĩɑ nnɛ. Yen biru, yerɑ bɑ mɑɑ kɑ dɑ̃ɑ dumi kuɑ bɑ sɔndi dɑ̃ɑ bĩi nin wɔllɔ.
3Mɑ bɑ dɑɑsi kuɑ kɑ sɛdurun dɑ̃ɑ, bɑ sɔndi dɑ̃ɑ dumi yin wɔllɔ. Yin ɡeerɑ sɑ̃ɑwɑ weeru kɑ nɔɔbu. Mɑ bɑ ye bɔnu kuɑ sĩɑ itɑ. Sĩɑ yen bɑɑyere yɑ mɔwɑ dɑ̃ɑ wɔkurɑ nɔɔbu.
4Bɑ dii ten ɡoo bɑkɑnɔ fɛnɛntibɑ doke sĩɑ itɑ itɑ, bɑ nɔɔ kisinɛ.
5Fɛnɛnti be, kɑ ben kɑdirin ɡoonu nnɛ yɑ yɑsum nɛwɑ kpuro. Mɑ yi nɔɔ kisinɛ.
6Mɑ u mɑɑ dii ten wuswɑɑɔ kɔbɛ kuɑ kɑ ɡberebɑ. Yen dɛ̃ɛbu bu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu weerɑɑkuru, yen yɑsum mɑɑ ɡɔm soonu tɛnɑ. Mɑ u mɑɑ ɡɑɑ kuɑ yen wuswɑɑɔ kɑ ɡberebɑ.
7Mɑ u mɑɑ siri ɡbɑburu bɑnɑ u sɛdurun dɑ̃ɑ bɛsi tɛriɑ ten temɔ kɑ ten dɑɑsiɔ.
8Yen biru bɑ mɑɑ win tiin diru bɑnɑ nɡe mɛ bɑ dii te bɑ mɔ̀ Libɑnin dɑ̃ɑ sɔ̃ɔ bɑnɑ. Bɑ tu bɑnɑwɑ dii ten biruɔ. Mɑ u mɑɑ Eɡibitin sunɔn bii wi u sue kurɔ bɑniɑ mɛ.
9Bɑ diɑ ye kpuro bɑnɑwɑ kɑ kpee burɑnu ni bɑ bɔɔrɑ kɑ sii nɡe mɛ n weenɛ nu n dɛ̃ɛbu nɛ. Nin ɡoonu kpurowɑ bɑ dɑ̃kɑ bɑ sere kɑ nu bɑnɑ ye kuɑ. Kpee niyɑ bɑ kɑ diɑ ye kpuro bɑnɑ sɑɑ yen kpɛɛkpɛɛkun di sere kɑ wɔllɔ. Niyɑ bɑ mɑɑ kɑ sinɑ kpɑɑ ten ɑɡbɑrɑ bɑnɑ.
10Kpee bɑkɑnɑ bɑ kɑ kpɛɛkpɛɛku ɡe kuɑ. Nin ɡɑnu nu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu wɔkuru, ɡɑnu mɑɑ ɡɔm soonu nɔɔbɑ itɑ.
11Kpɛɛkpɛɛku ɡen wɔllɔwɑ bɑ kpee burɑ ni sɔndi kɑ sɛdurun dɑ̃ɑ bĩinu.
12Kpee nin itɑ itɑwɑ bɑ sɔnnɑ bɑ kɑ ɑɡbɑrɑ ye kuɑ. Yen biru mɑ bɑ sɛdurun dɑ̃ɑ bĩi ni yɔ̃rɑsiɑ yen wɔllɔ bɑ kɑ ye sikerenɑ nɡe mɛ bɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerun ɑɡbɑrɑ kuɑ kɑ nɡe mɛ bɑ win sinɑ kpɑɑrun kɔbɛ kuɑ.
13Durɔ ɡoo wɑ̃ɑ Tiriɔ wi bɑ mɔ̀ Hirɑmu. Hirɑmu wi, u sɑ̃ɑwɑ ɡɔmini ɡoon bii Nɛfitɑlin bweseru sɔɔ. Adɑmɑ win tundo u sɑ̃ɑ Tiriɡii. Mɑ u sɑ̃ɑ seko. Hirɑmu wi, u bwisi kɑ lɑɑkɑri mɔ ɡem ɡem. U mɑɑ sii ɡɑndun sɔmburu yɛ̃. Yen sɔ̃nɑ sinɑ boko Sɑlomɔɔ u nùn sokusiɑ u kɑ nùn sii ɡɑndun sɔm bwese bwesekɑ kuɑ. Ye u tunumɑ mɑ u nùn sɔmɑ ye kpuro kuɑ.
15U ɡbere yiru kuɑ kɑ sii ɡɑndu. Yen bɑɑyeren dɛ̃ɛbu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu yɛndu yiru sɑri. Yen bɔɔrum mɑɑ ɡɔm soonu wɔkurɑ yiru.
16Mɑ u yen bɑɑyere furɔ kuɑ kɑ sii ɡɑndu. Furɔ ɡen bɑɑɡeren ɡunum mu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu nɔɔbu.
17U furɔ ɡen bɑɑɡeren wɔllɔ sii yɑ̃ki tɑrɑ nɔɔbɑ yiru yiru. Mɑ u yi kuɑ nɡe yɔni.
18Mɑ u dɑ̃ɑ mɑrum weenɑsim kuɑ sĩɑ yiru, u kɑ yɔni yin bɑɑyere sikerenɑ. Yen ɡeerɑ sɑ̃ɑwɑ ɡoobu (200). Mɑ bɑ nɔɔ bɔkɑ kuɑ yɔni yin wɔllɔ, bɑ kɑ sikerenɑ. Bɑ mɑɑ furɔsu ɡɑsu sɔndi nɔɔ bɔkɑ yen wɔllɔ, sìn ɡunum mɑɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soonu nnɛ. Mɑ bɑ su biibiin weenɑsii dokeɑ.
21Mɑ u dɑ u ɡbere yi doke Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerun duu yerun wuswɑɑɔ. Ye u yi nɔm ɡeuɔ, yerɑ u yĩsiru kɑ̃ Yɑkini, yen tubusiɑnɑ Gusunɔ u rɑ tɑ̃sisie. Ye yɑ mɑɑ wɑ̃ɑ nɔm dwɑru ɡiɑ, yerɑ u mɑɑ yĩsiru kɑ̃, Boɑsi, yen tubusiɑnɑ Gusunɔ u dɑm mɔ.

22Nɡe mɛyɑ bɑ kɑ ɡbere yiru yen sɔmɑ wiru ɡo.
23Hirɑmu u boo kuɑ, kɑ sii ɡɑndu. Gɑ sɑ̃ɑwɑ bwɛɛrɛkɛ. Gen yɑsum mu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu wɔkuru. Gen ɡunum mɑɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soonu nɔɔbu. Mɑ ɡen kɛkɛrɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soonu tɛnɑ.
24Mɑ ɡen nɔɔn temɔ dɑ̃ɑ mɑrum ɡɑm weenɑsim mu wɑ̃ɑ sĩɑ yiru, sĩɑ bɑɑyeren ɡɔm soo teeru sɔɔ wɔku wɔkubu. Bɑ ye kpuro wisiwɑ kɑ sii ɡɑndu.
25Mɑ bɑ boo sii ɡɑnduɡuu ɡe sɔndi kɛtɛn bwɑ̃ɑrokunu wɔkurɑ yirun wɔllɔ. Yen itɑ yɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ mɛɛrɑ. Mɑ itɑ yɑ mɛɛrɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ, itɑ yeni yɑ mɛɛrɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ. Mɑ itɑ ye yɑ mɑɑ tie yɑ mɛɛrɑ sɔ̃ɔ duu yeru ɡiɑ. Mɑ yi kpuro yi koru kisinɛ boo ɡen temɔ.
26Bɑ ɡen nɔɔ kuɑwɑ nɡe nɔrɑn nɔɔ ɡɑ kɑ biibii ye yɑ nɔɔ kusie weenɛ. Nɔɔ ɡen sinum mu kɑ nɔm tɑrɑru yɑsum nɛ. Boo ɡe, ɡɑ koo kpĩ ɡu ditiri nɔrɔbun subɑ wɛnɛn (80.000) nim mwɑ.
27Mɑ u boo ɡe yɔ̃rɑtii wɔkuru kuɑ kɑ sii ɡɑndu. Yin bɑɑyeren ɡoonu nnɛ yɑ yɑsum nɛwɑ. Mu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu nnɛ nnɛ. Mɑ yin dɛ̃ɛbu mɑɑ sɑ̃ɑ ɡɔm soonu itɑ itɑ.
28Wee nɡe mɛ Hirɑmu u yɔ̃rɑtii yi koosinɑ. U ɡinɑ yen bɑɑyere kɑdiri kuɑ kɑ sii ɡɑndun dɛki nnɛ, ye bɑ swɛɛnɑ kɑ sii ɡɑndun bɛsi. Yen biru u sii ɡɑndu kuɑ fɛfɛrɛfɛ u wɑsi wɑsi.
29Sii fɛfɛrɛfɛ ye sɔɔrɑ u ɡbee sinɑnsu kɑ kɛtɛbɑ kɑ wɔllun kɔ̃sobun weenɑsibu kuɑ. Mɑ u kɑdiri yen temɔ kɑ yen wɔllɔ burɑru ɡɑru kuɑ tɑ sɑ̃ɑre.
30Yɔ̃rɑtiɑ yen bɑɑyere, uruu nnɛwɑ yɑ mɔ. Bɑ ye kuɑwɑ kɑ sii ɡɑndu. Mɑ bɑ yen bɑɑyere ɑkisi bɔrɑ kuɑ kɑ sii ɡɑndu bɑ sɔre kɑdiri yen nɑɑsu nnɛ sɔɔ. Mɑ burɑ ni nu sɑ̃ɑre mi, nu nɑɑ si wukiri. Kɑdiri ye, kɑ yen nɑɑ si, yɑ sɑ̃ɑwɑ sii bɔri tiɑ.
31Bɑ yɔ̃rɑtiɑ yen bɑɑyeren wɔllɔ nɔɔ ɡɑɡu seeyɑ bwɛrɛrɛ. Gen dukum mu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soo teeru, mɑ ɡen yɑsum mu sɑ̃ɑ ɡɔm soo teeru kɑ bɔnu. Miyɑ bɑ koo boo ɡe sɔndi. Sii fɛfɛrɛfɛ si bɑ wɑsi yɔ̃rɑtii yin kɑdiri sɔɔ mi, ɡoonu nnɛwɑ su mɔ. Nin dɛ̃ɛbu kɑ yɑsum n nɛwɑ. Sin wɔllɔwɑ bɑ burɑru koosi.
32Boo ɡen uruu nnɛ ye, yɑ wɑ̃ɑwɑ kɑdiri yen temɔ. Mɑ uruu ben ɑkisi bɔri yi ɡbinnɛ kɑdiri yen nɑɑsu nnɛ sɔɔ. Uruu yen bɑɑyeren ɡunum mu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soo teeru kɑ bɔnu.
33Bɑ yen nɑɑ si kuɑwɑ nɡe tɑbu kɛkɛɡisu. Sin ɑkisi bɔrɑ kɑ yen mɔyo, kɑ yen uruu kɑ ɛrɛyɔ̃bɑ, bɑ ye kpuro kuɑwɑ kɑ sii ɡɑndu te bɑ yɑniɑ.
34Yɔ̃rɑtii yin ɡooru bɑɑtere tɑ ɡɑbɑtiɑ mɔwɑ. Yɔ̃rɑtiɑ bɑɑyere kɑ yen ɡɑbɑtiɑ ye, yɑ sɑ̃ɑwɑ sii bɔri tiɑ.
35Nɔɔ ɡe bɑ seeyɑ mi, bɑ ɡen wɔllɔ burɑru kuɑ ɡɔm soorun bɔnu. Yɔ̃rɑtiɑ bɑɑyere kɑ yen sii fɛfɛrɛfɛ kɑ yen ɡɑbɑtiɑ, yɑ sɑ̃ɑwɑ sii bɔri tiɑ.
36Gɑbɑtii yi kɑ yin sii fɛfɛrɛfɛ si sɔɔ, bɑ wɔllun kɔ̃sobu kɑ ɡbee sinɑnsu kɑ kpɑkpɑ wurusun weenɑsisu kuɑ mi ɑyerɑ tie. Yen biruwɑ bɑ mɑɑ burɑru ɡɑru kuɑ bɑ kɑ sikerenɑ.
37Nɡe mɛyɑ bɑ kɑ yɔ̃rɑtii wɔku te kuɑ kɑ sii bwese teeru te bɑ yɑniɑ. Yi kpuro yi weenɛwɑ mɑ yi kpɑ̃ɑru nɛ.
38Mɑ u mɑɑ boosu ɡɑsu kuɑ wɔkuru kɑ sii ɡɑndu. Gen bɑɑɡere ɡɑ koo litiri nɔrɔbu kɑ nɑtɑn (1.600) nim mwɑ. Mɑ ɡen bɑɑɡeren ɡunum mu sɑ̃ɑ ɡɔm soonu nnɛ. Siyɑ u koo sɔndi yɔ̃rɑtii yin wɔllɔ.
39U yɔ̃rɑtiɑ yen nɔɔbu doke dii ten sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ, mɑ u mɑɑ nɔɔbu yeni doke ten sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ. Mɑ u boo bɔkɔ ɡe yi dii ten ɡɔmburɔ sɔ̃ɔ yɑri yerɔ, Nɛɡɛbun berɑ ɡiɑ.

40Mɑ Hirɑmu u torom ɡurɑtii kuɑ, kɑ kɑɑtonu kɑ ɡbɛ̃ɛ ni bɑ ko n dɑ kɑ yɛm yɛ̃ke. Nɡe mɛyɑ u kɑ dendi yɑ̃ɑ ni kpuro kuɑ u wiru ɡo, ni Sɑlomɔɔ u nùn yiire u ko Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yee ten sɔ̃.
41Ye u kuɑ mi, yerɑ ɡbere sii ɡɑnduɡii yiru kɑ yin furɔsu yiru, kɑ mɑɑ yin furɔsu ɡɑsu, si bɑ kuɑ bwɛɛrɛkɛ, kɑ yin sii yɑ̃ki, yi bɑ tɑrɑ nɡe yɔni,
42kɑ sere dɑ̃ɑ mɑrum weenɑsim nɛɛru (400), ye bɑ kuɑ nɡe burɑru bɑ kɑ yɔni yi sikerenɑ,
43kɑ yɔ̃rɑtii wɔkuru kɑ boosu wɔkuru,
44kɑ mɑɑ boo bɔkɔ, kɑ kɛtɛn bwɑ̃ɑrokunu wɔkurɑ yiru yèn wɔllɔ bɑ boo ɡe sɔndi,
45kɑ torom ɡurɑtii kɑ kɑɑtonu, kɑ ɡbɛ̃ɑ ye bɑ rɑ kɑ yɑ̃ku yɛm yɛ̃ke. Sɑ̃ɑ yee ten dendi yɑ̃ɑ ni Sɑlomɔɔ u Hirɑmu yiire u ko, u nu kuɑwɑ kɑ sii ɡɑndu, mɑ u nu wɔriɑsiɑ.
46Sinɑ boko Sɑlomɔɔ u derɑ bɑ dendi yɑ̃ɑ ni kpuro sekɑwɑ Yuudɛnin wɔwɑɔ, Sukɔtu kɑ Sɑɑtɑnin bɑɑ sɔɔ.
47Yen biru, u derɑ bɑ dendi yɑ̃ɑ ni kpuro ɡurɑ bɑ kɑ dɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yerɔ. Dendi yɑ̃ɑ ni, nu dɑbi sere bɑ ǹ mɑm kɑsu bu nin bunum ɡeeru ɡiɑ.
48Dendi yɑ̃ɑ ni Sɑlomɔɔ u derɑ bɑ kuɑ kɑ wurɑ, niyɑ kpɑkoro tèn wɔllɔ bɑ rɑ turɑre dɔ̃ɔ doke kɑ tɑbulu mi bɑ rɑ pɛ̃ɛ yi ye bɑ kɑ Gusunɔ nɑɑwɑ,
49kɑ dɑbu wɔkuru ni bɑ yi dii te tɑ dɛɛre ɡem ɡem kɔnnɔn deedeerɔ, nɔɔbu nɔm ɡeu ɡiɑ, nɔɔbu yeni mɑɑ nɔm dwɑru ɡiɑ, kɑ nin fitilɑnu, kɑ nin bɑkusu kɑ sere nin biibiin weenɑsii,
50kɑ ɡbɛ̃ɑ, kɑ wobɑ kɑ nɔri, kɑ ɡbɛ̃ɛ yorukunu, kɑ dɔ̃ɔ ɡurɑtii, kɑ dii te tɑ dɛɛre ɡem ɡem ɡɑmbobɑn sɔretii. Kɑ sere mɑɑ ɡɑmbo ni nu tien sɔretii.
51Ye bɑ sɑ̃ɑ yee ten sɔmburu kpuro kpɑ, yerɑ sinɑ boko Sɑlomɔɔ u sii ɡeesu kɑ wurɑ kɑ yɑ̃nu ɡɑnu yɑrɑmɑ ni win tundo Dɑfidi u rɑɑ ɡɔsɑ u yi Yinni Gusunɔn sɔ̃. Mɑ u ye kpuro yi sɑ̃ɑ yee ten ɑrumɑni beru yerɔ.