Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Sinɑmbu I

Sinɑmbu I 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɑɑ yè sɔɔ Sɑlomɔɔ u Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru kɑ win tiin sinɑ kpɑɑru kɑ sere mɑɑ ye u ɡɔ̃ru doke kpuro kuɑ u kpɑ,
2sɑɑ yerɑ Yinni Gusunɔ u nùn kure nɔn yiruse nɡe mɛ u rɑɑ nùn kure Gɑbɑoniɔ.
3Mɑ u nùn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, nɑ wunɛn kɑnɑru nuɑ. Yen sɔ̃ tɛ̃, dii te ɑ bɑnɑ nɛn sɔ̃ mi, nɑ tu wunɑ nɛnɛm tɑ kuɑ mi bɑ ko n dɑ mɑn sɑ̃. Ko nɑ n tu mɛɛrɑ kpɑ nɛn bwɛ̃rɑ n wɑ̃ɑ te sɔɔ sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
4Wunɛn tii ɑ̀ n sĩimɔ ɡem sɔɔ kɑ ɡɔ̃ru dɛɛrɔ nɛn wuswɑɑɔ mɑ ɑ nɛn woodɑbɑ kɑ nɛn yiirebu mɛm nɔɔwɑmmɛ nɡe mɛ Dɑfidi wunɛn tundo u kuɑ,
5kon wunɛn bɑndu dɑkɑɑ dɑɑsiɑ nɡe mɛ nɑ wunɛn tundo wi nɔɔ mwɛɛru kuɑ, nɑ nɛɛ, u ǹ kɔsire biɑmɔ win bibun bweseru sɔɔ wi u koo bɑndu di Isirelibɑ sɔɔ.
6Adɑmɑ wunɛ kɑ wunɛn tɔmbu kɑ bɛɛn bibun bweseru ì n mɑn yinɑ, mɑ i ǹ nɛn woodɑbɑ kɑ nɛn yiirebu mɛm nɔɔwɑmmɛ, mɑ i dɑ i n bũnu sɑ̃ɑmɔ,
7kon bɛɛ wunɑ tem mɛ nɑ rɑɑ bɛɛ wɛ̃ kpuron di. Kpɑ n mɑɑ dii te nɑ wunɑ nɛnɛm nɛn sɔ̃ mi yinɑ mɑm mɑm kpɑ i sekuru wɑ bwese tukunun wuswɑɑɔ nu bɛɛ yɛ̃ɛ.
8Wi u rɑɑ dii ten kpɑ̃ɑru yɛ̃, ù n doonɔ mi, mɑ u ten bɑnsu wɑ biti koo nùn mwɑ u nɛɛ, kuku! Mbɑn sɔ̃nɑ Yinni Gusunɔ u tem mɛɡibu kuɑ mɛ, kɑ mɑɑ dii teni.
9Kpɑ bu wisi bu nɛɛ, bɑ Gusunɔ ben Yinni deriwɑ wi u ben bɑɑbɑbɑ yɑrɑmɑ Eɡibitin di. Wee tɛ̃ bũnɑ bɑ sɑ̃ɑmɔ. Niyɑ bɑ mɛm nɔɔwɑmmɛ. Yen sɔ̃nɑ u derɑ wɑhɑlɑ yeni yɑ bu deemɑ.
10Sɑlomɔɔ u Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru kɑ win tiin sinɑ kpɑɑru bɑnɑwɑ wɔ̃ɔ yɛndu u sere ye kpuro wiru ɡo.
11N deemɑ Hirɑmu Tirin sinɑ bokowɑ u nùn dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ sɛduru kɑ sipɛrɛ kɑ wurɑ mɔrisiɑ nɡe mɛ̀n nɔɔ u kĩ sɑnɑm mɛ u win sɔmɑ ye mɔ̀. Yen sɔ̃nɑ u mɑɑ Hirɑmu wi wusu yɛndu kɑ̃, Gɑlilen tem sɔɔ.
12Yerɑ Hirɑmu u seewɑ Tirin di u dɑ u wuu si mɛɛrɑ, si Sɑlomɔɔ u nùn kɑ̃ mi.
13Adɑmɑ wuu si, su ǹ nùn wɛ̃re. Mɑ u nɛɛ, wuu sinin bweserɑ ɑ mɑn kɑ̃ nɛn kĩnɑsi? Yerɑ u su yĩsiru kɑ̃ Kɑm. Yĩsi terɑ bɑ rɑ kɑ su soku sere kɑ ɡisɔn ɡisɔ.
14N deemɑ Hirɑmu u rɑɑ Sɑlomɔɔ wurɑ tɔnnu itɑ kɑ bɔnu mɔrisiɑ.
15Tɔn be Sɑlomɔɔ u yoo sɔmɑ koosiɑ, beyɑ bɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru kɑ win tiin sinɑ kpɑɑ te bɑnɑ te u sokɑ Wɔwɑ ye bɑ kɔruɑ, kɑ sere Yerusɑlɛmun ɡbɑ̃rɑ te, kɑ mɑɑ wuu si bɑ mɔ̀ Hɑsori, kɑ Mɛɡido, kɑ Gesɛɛ.
16N deemɑ Eɡibitin sunɔ u rɑɑ Gesɛɛ wɔri u dɔ̃ɔ mɛni u Kɑnɑni be bɑ wɑ̃ɑ mi ɡo u kpɑ, mɑ u wuu ɡe suɑ u win bii tɔn kurɔ kɑ̃, sɑɑ ye Sɑlomɔɔ u bii wi suɑ kurɔ.
17Yen sɔ̃nɑ Sɑlomɔɔ u wuu ɡe sɔnwɑ u bɑnɑ. U mɑɑ Bɛti Horoni bɑnɑ ye yɑ wɑ̃ɑ wɔwɑɔ,
18kɑ Bɑlɑti, kɑ Tɑdimɔri ye yɑ wɑ̃ɑ Yudɑn temɔ mi ɡɑ̃ɑnu ku rɑ kpi,

19kɑ mɑɑ wuu sìn mi u rɑ win dĩɑnu bere, kɑ sìn mi win tɑbu kɛkɛ be dumi ɡɑwe wɑ̃ɑ kɑ sìn mi win mɑɑsɔbu bɑ wɑ̃ɑ kɑ si u ɡɔ̃ru doke u bɑnɑ Yerusɑlɛmuɔ kɑ Libɑniɔ kɑ mɑɑ tem mɛ u mɔ kpuro sɔɔ.
20Bwese ni nu wɑ̃ɑ Isirelibɑn suunu sɔɔ bɑ ǹ kpĩɑ bɑ ɡo, niyɑ Amɔrebɑ kɑ Hɛtibɑ kɑ Feresibɑ kɑ Hefibɑ kɑ Yebusibɑ. Ben bibun bweserɑ Sɑlomɔɔ u yoo sɔmɑ koosiɑ. Mɑ bɑ kuɑ yobu sere kɑ ɡisɔn ɡisɔ.
22Adɑmɑ Sɑlomɔɔ u ǹ Isirelibɑ yoo sɔmɑ koosie. U bu kuɑwɑ win tɑbu kowobu kɑ win tiin sɔm kowobu, kɑ win sinɑ ɑsɑkpɔbu kɑ win tɑbu sinɑmbu kɑ win tɑbu kɛkɛ kpɑrobu kɑ win mɑɑsɔbu.
23Be u ɡɔsɑ bu kɑ yoo sɔmɑ ye kpɑrɑ, bɑ sɑ̃ɑwɑ nɛɛrɑ wunɔbu kɑ weerɑɑkuru (550).
24Sɑnɑm mɛ Eɡibiti sunɔn bii wɔndiɑ wi Sɑlomɔɔ u sue kurɔ, u wurɑ yɛnu ɡe Sɑlomɔɔ u nùn bɑniɑ sɔɔ, sɑɑ yerɑ Sɑlomɔɔ u mɑɑ wɔwɑ ye yɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɑri yeru ɡiɑ kɔruɑ.
25Wɔ̃ɔ tiɑ sɔɔ, nɔn itɑwɑ Sɑlomɔɔ u rɑ Yinni Gusunɔ yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinu kue kɑ siɑrɑbun yɑ̃kunu, yɑ̃ku yee ten mi, te u Yinni Gusunɔ kuɑ. Yen biru u rɑ turɑre dɔ̃ɔ doke kpɑkoro tèn wɔllɔ bɑ rɑ turɑre dɔ̃ɔ doke te bɑ yi dii te tɑ dɛɛre ɡem ɡem kɔnnɔn deedeeru. Nɡe mɛyɑ Sɑlomɔɔ u kɑ sɔ̃ɔsi yèn sɔ̃ bɑ sɑ̃ɑ yee te kuɑ.
26Mɑ u derɑ bɑ ɡoo nimkuu dɑ̃kɑ Ɛsioni Gebɛɛɔ, Elɑtin bɔkuɔ nim wɔ̃ku ɡe bɑ mɔ̀ Nɑɑ yɑriɔ Edɔmun temɔ.
27Mɑ Hirɑmu u win tiin sɔm kowo be bɑ nim ɑsɑnsi yɛ̃ mɔrisiɑ Sɑlomɔɔn ɡoo nimkuu sin sɔ̃.
28Yerɑ bɑ dɑ Ofiriɔ bɑ wurɑ ɡurɑ tɔnnu wɔkurɑ yiru bɑ kɑ Sɑlomɔɔ dɑɑwɑ.