Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 26

NUMERA 26:2-9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2“Israela taudia edia bese ta ta ibounai do umui duahia, edia mauri lagani be 20 idia hanaia tatau ibounai, tuari totona do idia lao diba taudia ibounai do umui duahia.”
3Vadaeni Moaba ena tano palaka gabuna dekenai, Ioridane Sinavai ena badibadinai, Ieriko kahirakahira, Mose bona hahelagaia tauna Eleasara ese taunimanima idia hamaoroa, idia gwau,
4“Edia mauri lagani 20, bona 20 idia hanaia tatau ibounai do umui duahia, Lohiabada ese Mose ia oda henia hegeregerena.” Israela taudia, Aigupito dekena amo idia raka mai taudia be inai:
5Rubena be Iakobo ena natuna vara guna. Rubena ena natuna be Hanoka, Hanoka iduhu ia havaraia tauna, bona Palu, Palu iduhu ia havaraia tauna,
6bona Hesarona, Hesarona iduhu ia havaraia tauna, bona Karami, Karami iduhu ia havaraia tauna.
7Rubena ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 43,730.
8Palu ena natuna ta be Eliaba.
9Eliaba ena natuna be Nemuele bona Datana bona Abirama. Inai Datana bona Abirama be Israela taudia orea ta ese idia abia hidi, vadaeni idia ruaosi bona Kora ese Mose bona Arona idia heai henia, bona idia ese danu Lohiabada idia heai henia.

Read NUMERA 26NUMERA 26
Compare NUMERA 26:2-9NUMERA 26:2-9