Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 22

NUMERA 22:25-29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
25Doniki ese Lohiabada ena aneru ma ia itaia, vadaeni ia raka siri, magu badibadinai ia raka. Bona Balama ena aena be magu nadidia dekenai ia botaia, ia bero. Vadaeni Balama ese doniki ia botaia lou.
26Unai neganai Lohiabada ena aneru ma vaira dekenai ia lao, dala ia maragi herea gabuna dekenai ia gini, idiba bona lauri kahana be raka siri dala lasi.
27Doniki ese Lohiabada ena aneru ma ia itaia, vadaeni doniki be tano dekenai ia hekure diho, Balama henunai. Balama be ia badu dikadika, bona iena au dekena amo doniki ia dadabaia.
28Vadaeni Lohiabada ese doniki ena uduna ia kehoa, bona ia ese Balama dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau be dahaka lau karaia oi dekenai, to oi ese lau oi botaia nega toi?”
29Balama ese doniki dekenai ia haere, ia gwau, “Oi ese kavakava tauna bamona lau oi halaoa. Bona bema lauegu imana dekenai tuari kaia ia noho neganai, oi do lau alaia mase.”

Read NUMERA 22NUMERA 22
Compare NUMERA 22:25-29NUMERA 22:25-29