Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 20

NUMERA 20:4-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Dahaka dainai Lohiabada ena orea taudia be inai taunimanima idia noho lasi tano dekenai oi hakaua vadaeni? Ai be aiemai ubua gaudia danu do ai mase hebou totona, a?
5Dahaka dainai Aigupito dekena amo ai oi hakaua mai inai gabu dikana dekenai? Inai gabu dekenai be aniani ta ia vara lasi, uiti lasi, fig lasi, vain ena huahua lasi, bona apolo lasi.”
6Mose bona Arona be hebou taudia dekena amo idia raka lao, Palai Dubu ena iduara vairanai idia tui diho, bona edia vairana be tano dekenai idia atoa diho. Unai neganai Lohiabada ena diaridiari be Mose bona Arona ese idia itaia.
7Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
8“Taravatu Maua ena vairanai ia noho itotohi do oi abia, bona oi bona Arona ese taunimanima do umui haboua. Vadaeni unai taunimanima edia vairanai, unai nadi badana do oi hereva henia, bona ranu be ia dekena amo do ia heau mai. Unai dekena amo oi ese ranu unai nadi badana dekena amo do oi abia, bona unai ranu be hebou taudia dekenai do oi henia, bona edia ubua gaudia dekenai do oi henia, do idia inua.”
9Vadaeni Mose ese itotohi ia abia, Lohiabada ia oda henia hegeregerena.
10Vadaeni Mose bona Arona ese Israela ena orea ibounai idia haboua, unai nadi badana ena vairana dekenai. Mose ese ia gwau henidia, ia gwau, “Kamonai lasi taudia e, umui kamonai, inai nadi dekena amo emui ranu do ai haheaua mai, a?”
11Vadaeni Mose ese itotohi ia abia daekau, nadi ia botaia nega rua. Ranu be ia heau mai, bada herea. Vadaeni Israela taudia mai edia ubua gaudia danu ese ranu idia inua.
12To Lohiabada ese Mose bona Arona ia gwau henidia, ia gwau, “Umui ese lau dekenai umui abidadama henia lasi, bona lauegu siahu helagana Israela taudia edia vairanai umui gwauraia hedinarai lasi. Unai dainai umui ruaosi ese inai orea do umui hakaudia vareai lasi, lau ese lau henidia vadaeni tano dekenai.”

Read NUMERA 20NUMERA 20
Compare NUMERA 20:4-12NUMERA 20:4-12