Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 18

NUMERA 18:6-9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
6“Lau Lohiabada ese oiemu varavara, Levi taudia Israela orea edia huana dekena amo lau abia hidi, bona oi dekenai lau henidia. Idia be lau Lohiabada, egu, bona unai dainai Palai Dubu lalonai gaukara idia karaia diba.
7“To oi bona oiemu natuna tau ese hahelagaia taudia edia gaukara, boubou patana dekenai, bona Helaga Herea Gabuna dekenai do umui karaia. Inai be emui gaukara korikori, badina be lau ese hahelagaia taudia edia dagi be umui dekenai lau henia vadaeni. To bema idau tauna ese helaga gaudia kahirakahira ia mai neganai, ia be do ia mase.”
8Lohiabada ese Arona ma ia hereva henia, ia gwau, “Taunimanima ese lau dekenai idia henia bouboudia, gabua ore lasi gaudia, be lau ese oi dekenai lau henia. Lau ese oi, bona oiemu natuna, tubuna taudia dekenai inai boubou helagadia lau henidia inai, idia be emui, ela bona nega ibounai.
9“Boubou helagadia edia kahana, lahi dekenai idia gabua lasi gaudia, do umui abia be inai: Paraoa bouboudia, kara dika bouboudia, kerere totona bouboudia. Lau dekenai idia henia boubou helagadia ibounai be oi bona oiemu natuna tau emui.

Read NUMERA 18NUMERA 18
Compare NUMERA 18:6-9NUMERA 18:6-9