Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 18

NUMERA 18:17-22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
17“To boromakau, mamoe bona nanigosi edia vara guna natudia be do umui hoia lou lasi. Idia be lauegu momokani, bona boubou totona do umui aladia mase. Edia rarana be boubou patana ena latanai do umui negea, bona edia digara be do umui gabua ore, bonana namo herea gauna lau dekenai totona.
18“Unai bouboudia edia vamuna be umui emui. Ma boubou ta, egu vairanai umui davea gauna, iena aena idibana, bona iena kemena, idia danu be umui emui.
19“Harihari gaudia helagadia, Israela taudia ese lau Lohiabada dekenai idia henia, idia davea boubou totona gaudia, be oi bona oiemu bese taudia, oiemu natuna tau bona natuna hahine taudia edia, ela bona nega ibounai. Inai be lauegu gwauhamata taravatuna, makohia diba lasi gauna, Lohiabada bona oi, bona oiemu natuna, oiemu tubuna danu ela bona hanaihanai.”
20Lohiabada ese Arona ma ia hamaoroa, ia gwau, “Oi be Israela ena tano ta do oi biagua diba lasi, oiemu natuna, oiemu tubuna danu tano idia biagua diba lasi. Badina be lau Lohiabada sibona be oiemu ahuna namona.”
21Lohiabada ese ma Arona ia hamaoroa, ia gwau, “Israela taudia edia gau be karoa 10 dekena amo, karoa ta be lau Lohiabada dekenai idia henia noho. Bona unai karoa ta be lau ese Levi taudia dekenai lau henia noho, edia gaukara ena davana, Palai Dubu lalonai lauegu hesiai gaukara idia karaia noho dainai.
22Hari ia lao, Israela taudia ese Palai Dubu kahirakahira do idia raka lasi, edia kara dika lalonai do idia mase garina.

Read NUMERA 18NUMERA 18
Compare NUMERA 18:17-22NUMERA 18:17-22