Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 18

NUMERA 18:1-5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Arona dekenai ia hereva, ia gwau, “Bema kerere ia vara lauegu Palai Dubu ena gaukara lalonai neganai, oi bona oiemu natuna tau bona oiemu tamana ena bese, Levi taudia ese inai kerere do umui huaia. To bema oi, o oiemu natuna tau ese emui dagi, hahelagaia taudia edia gaukara, umui karaia kerere neganai, umui sibona ese inai kerere ena metau do umui huaia.
2“Oiemu varavara taudia, Levi iduhu taudia, oiemu tamana ena iduhu taudia, do oi abia mai, oi danu do idia gaukara hebou, bona idia ese oi do idia durua, oi bona oiemu natuna be Palai Dubu lalonai umui gaukara neganai.
3Inai Levi taudia ese oiemu hesiai gaukara do idia karaia, bona Palai Dubu lalonai gaukara do idia karaia, to idia ese gau helagadia, Helaga Gabuna dekenai o boubou patana dekenai do idia dogoatao lasi. Bema unai gaudia idia dogoatao neganai, idia bona oi be do umui mase momokani.
4“Levi taudia ese oi do idia durua, bona Lohiabada ena Palai Dubu naria gaukara ibounai do idia karaia namonamo. Idau iduhu tauna ta ese umui kahirakahira do ia mai lasi emui gaukara lalonai.
5Oi bona oiemu natuna tau sibona ese Helaga Gabuna bona boubou patana edia gaukara do umui karaia, egu badu ese Israela taudia do ia hadikaia lou garina.

Read NUMERA 18NUMERA 18
Compare NUMERA 18:1-5NUMERA 18:1-5