Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 14

NUMERA 14:4-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Vadaeni idia sibona ta ta dekenai idia hereva henia, idia gwau, “Iseda biaguna ta do ita abia hidi, Aigupito dekenai do ita giroa lou.”
5Vadaeni Mose bona Arona ese Israela taudia ibounai edia vairanai idia tui diho, bona edia kwarana idia atoa diho.
6Bona Iosua Nunu bona Kaleba Iepune, hasinadoa taudia rua ese lalohisihisi dainai edia dabua idia darea.
7Idia ese Israela taudia idia hamaoroa, idia gwau, “Unai ai itaia tanona be namo herea.
8Bema Lohiabada ese ita dekenai ia laloa namo neganai, ia ese unai tano dekenai ita do ia hakaua. Oibe, ia ese unai tano, rata bona hani dekenai ia honu tanona ita dekenai do ia henia.
9To Lohiabada do umui tuari henia lasi, bona unai tano taudia do umui gari henia lasi, do ita halusidia haraga. Lohiabada be ita dekenai ia noho, to idia be durua diravana ta lasi. Unai dainai do umui gari lasi.”
10To Israela taudia ibounai ese nadi dekenai idia do idia alaia gwauraia. Vadaeni nega tamona Lohiabada ena diaridiari be unai taunimanima edia vairanai, Palai Dubu dekenai ia hedinarai.
11Lohiabada ese Mose dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Inai taunimanima be lau dekenai do idia kamonai henia lasi ela bona edena negai? Toa kara momo herea idia dekenai lau karaia vadaeni. Edena negai lau dekenai do idia abidadama henia?

Read NUMERA 14NUMERA 14
Compare NUMERA 14:4-11NUMERA 14:4-11