Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 11

NUMERA 11:23-35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
23Lohiabada ese Mose dekenai ia haere, ia gwau, “Lohiabada ena siahu be mai ena dokona, a? Iena imana ia kwadogi, a? Nega sisina do oi itaia, lauegu hereva do ia momokani o lasi.”
24Unai dainai Mose ese Palai Dubu ia rakatania, Lohiabada ena hereva Israela taudia dekenai ia hamaoroa. Vadaeni gunalaia tau badadia 70 ia abia hidi, Palai Dubu ena murimurina dekenai ia atodia, idia gini hagegea.
25Vadaeni unai neganai Lohiabada be ori lalonai ia diho, Mose dekenai ia hereva. Bona Mose dekenai ia henia vadaeni siahuna ena kahana be Lohiabada ese ia abia lou, unai gunalaia taudia 70 dekenai ia henia. Vadaeni inai siahu be idia edia latanai ia diho neganai, idia ese peroveta taudia bamona idia boiboi, to unai nega sisina sibona.
26Unai gunalaia taudia edia orea taudia rua, edia ladana Eledada bona Medada, be kamepa dekenai idia noho, Palai Dubu dekenai idia lao lasi. Vadaeni, unuseni, kamepa lalonai siahu be idia edia latanai ia diho, bona peroveta taudia bamona idia boiboi.
27Eregabe tauna ta ese Mose dekenai ia heau lao, ia gwau, “Eledada bona Medada be kamepa lalonai idia peroveta noho.”
28Vadaeni Iosua Nunu, ia be mero negana ela bona ia bada ia be Mose ena hesiai tauna, ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Mose, tau badana e, do oi hadokodia.”
29Mose ia haere, ia gwau, “Lau dainai oi mama, a? Lohiabada ena orea taudia ibounai do idia peroveta, bona Lohiabada ese iena Lauma be ibounai edia latanai bema ia atoa be namo, ani?”
30Vadaeni Mose bona unai Israela gunalaia taudia danu kamepa dekenai idia giroa lou.
31Unai neganai Lohiabada ese lai ia siaia, vadaeni unai lai ese kibi manu momo davara kahana dekena amo ia harohodia. Idia roho lao, ela bona Israela taudia edia kamepa dekenai. Ataiai momokani dekenai idia roho lasi, to tano ena ataiai dekenai mita ta bamona idia roho. Kamepa ena tano kahana ibounai dekenai inai kibi manu idia diho. Idia diho gabuna ena bada be kilomita momo hegeregerena kahana ta dekenai, bona ma kahana ta dekenai danu kilomita momo hegeregerena.
32Vadaeni unai dina dekenai, unai hanuaboi, bona kerukeru danu kamepa taudia ese unai kibi manu idia haboua. Ia haboua maragi tauna ese kilogaram 1000 ia haboua. Kamepa ena tano kahana ibounai dekenai taunimanima ese kibi manu idia hakaukaua.
33To unai taudia ese edia uduna dekenai vamu idia atoa, idia do hadonoa lasi neganai, Lohiabada ena badu idia dekenai ia siahu, vadaeni ia ese roho hanai mase gorere dikana ta idia dekenai ia siaia.
34Unai dainai unai gabu ena ladana idia atoa “Mataganigani ena Guria Gabuna,” badina be unuseni vamu idia ura dikadika taudia idia guridia.
35Unai gabu dekena amo ma idia laolao, ela bona Haseroto dekenai idia ginidae, unuseni idia kamepa.

Read NUMERA 11NUMERA 11
Compare NUMERA 11:23-35NUMERA 11:23-35