Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 11

NUMERA 11:13-34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
13Vamu be edeseni do lau abia, inai taunimanima momo herea ubua totona? Badina idia be egu vairana dekenai idia taitai noho, idia gwau, ‘Vamu ai dekenai henia, do ai ania.’
14Lau sibona inai taunimanima lau naria be lau hegeregere lasi, maduna ia metau herea, huaia be lau goada lasi.
15Bema oi ese inai bamona lau dekenai do oi karaia noho, mani do oi bogahisihisi lau dekenai, lau do oi alaia mase, vadaeni oiemu badu be do lau mamia lou lasi.”
16Vadaeni Lohiabada ese Mose ia hereva henia, ia gwau, “Israela tau badadia 70 do oi abia hidi, oi diba idia be tau badadia korikori, bona mai edia siahu taunimanima edia huanai. Idia do oi haboua Palai Dubu ena vairana dekenai, oi danu do idia gini.
17Vadaeni lau be do lau diho, umui dekenai do lau hereva unuseni. Bona oi dekenai lau henia siahuna ena kahana do lau abia lou, idia dekenai do lau henia. Vadaeni Israela besena naria gaukara be oi danu do idia karaia, maduna do umui huaia hebou, oi sibona do oi huaia lasi.
18“Israela taudia danu do oi hamaoroa, do oi gwau: Umui sibona ta ta do umui helaga, badina be kerukeru vamu do umui ania. Badina be Lohiabada ese emui taitai ia kamonai vadaeni. Bona umui gwau Aigupito dekenai umui noho neganai umui boga kunu, bona vamu umui ura, be Lohiabada ia kamonai vadaeni. Unai dainai Lohiabada ese vamu do ia henia, do umui ania.
19Dina tamona sibona lasi, dina rua, o dina ima, o dina 10, o dina 20 sibona lasi.
20To hua ta ena dina ibounai be vamu do umui ania, ela bona do umui hesiku, do umui negea. Badina be Lohiabada, umui huanai ia noho Diravana, be umui gwau henia vadaeni. Ia dekenai umui maumau vadaeni, umui gwau: ‘Badina dahaka Aigupito ai rakatania?’ ”
21To Mose be Lohiabada dekenai ia hereva, ia gwau, “Be, lauegu bese taudia be 600,000, edia aena dekenai idia raka taudia. To oi gwau, ‘Vamu do lau henidia, do idia ania, ela bona hua ta do ia ore.’
22Mamoe momo herea bona nani momo herea do idia alaia ore, edia aniani totona, a? O davara gwarume ibounai do idia abia ore, edia bogana do idia hakunua totona, a?”
23Lohiabada ese Mose dekenai ia haere, ia gwau, “Lohiabada ena siahu be mai ena dokona, a? Iena imana ia kwadogi, a? Nega sisina do oi itaia, lauegu hereva do ia momokani o lasi.”
24Unai dainai Mose ese Palai Dubu ia rakatania, Lohiabada ena hereva Israela taudia dekenai ia hamaoroa. Vadaeni gunalaia tau badadia 70 ia abia hidi, Palai Dubu ena murimurina dekenai ia atodia, idia gini hagegea.
25Vadaeni unai neganai Lohiabada be ori lalonai ia diho, Mose dekenai ia hereva. Bona Mose dekenai ia henia vadaeni siahuna ena kahana be Lohiabada ese ia abia lou, unai gunalaia taudia 70 dekenai ia henia. Vadaeni inai siahu be idia edia latanai ia diho neganai, idia ese peroveta taudia bamona idia boiboi, to unai nega sisina sibona.
26Unai gunalaia taudia edia orea taudia rua, edia ladana Eledada bona Medada, be kamepa dekenai idia noho, Palai Dubu dekenai idia lao lasi. Vadaeni, unuseni, kamepa lalonai siahu be idia edia latanai ia diho, bona peroveta taudia bamona idia boiboi.
27Eregabe tauna ta ese Mose dekenai ia heau lao, ia gwau, “Eledada bona Medada be kamepa lalonai idia peroveta noho.”
28Vadaeni Iosua Nunu, ia be mero negana ela bona ia bada ia be Mose ena hesiai tauna, ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Mose, tau badana e, do oi hadokodia.”
29Mose ia haere, ia gwau, “Lau dainai oi mama, a? Lohiabada ena orea taudia ibounai do idia peroveta, bona Lohiabada ese iena Lauma be ibounai edia latanai bema ia atoa be namo, ani?”
30Vadaeni Mose bona unai Israela gunalaia taudia danu kamepa dekenai idia giroa lou.
31Unai neganai Lohiabada ese lai ia siaia, vadaeni unai lai ese kibi manu momo davara kahana dekena amo ia harohodia. Idia roho lao, ela bona Israela taudia edia kamepa dekenai. Ataiai momokani dekenai idia roho lasi, to tano ena ataiai dekenai mita ta bamona idia roho. Kamepa ena tano kahana ibounai dekenai inai kibi manu idia diho. Idia diho gabuna ena bada be kilomita momo hegeregerena kahana ta dekenai, bona ma kahana ta dekenai danu kilomita momo hegeregerena.
32Vadaeni unai dina dekenai, unai hanuaboi, bona kerukeru danu kamepa taudia ese unai kibi manu idia haboua. Ia haboua maragi tauna ese kilogaram 1000 ia haboua. Kamepa ena tano kahana ibounai dekenai taunimanima ese kibi manu idia hakaukaua.
33To unai taudia ese edia uduna dekenai vamu idia atoa, idia do hadonoa lasi neganai, Lohiabada ena badu idia dekenai ia siahu, vadaeni ia ese roho hanai mase gorere dikana ta idia dekenai ia siaia.
34Unai dainai unai gabu ena ladana idia atoa “Mataganigani ena Guria Gabuna,” badina be unuseni vamu idia ura dikadika taudia idia guridia.

Read NUMERA 11NUMERA 11
Compare NUMERA 11:13-34NUMERA 11:13-34