Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - दानीएल

दानीएल 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1गो दारा मादी ङा पिप दुम्‍शो ङोंइती ङा बर्समी मिकाएल कली वारच पाइक्‍चा नु अरु रे पा प्रोंइचा कली बाक्‍ती” देंत।
2मेकोमी लेंशा परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइबमी “मुल गो इ कली मेको थमा लोव़ पाइनुङ। पिप दारा आ नोले पारसी रागीमी पिप सां दुम्‍‍नीम। मिनु मेको सांमी नोले जाक्‍ब पिप मेको ङोंइती ङा सां आन क्‍येङा शुश शोंप पाइश्‍शो दुम्‍ब। मिनु मेको पिपमी आ शोंपोमी आ सक्ति बारपाइक्‍ना पाइक्‍न लशा, रागी नेल्‍ल आन कली ग्रीस राज्‍य नु लडाइ पचा कली पोक्‍ब। दानीएल १०:२१
3मिनु नोले शुश लडाइ पाइब पिप का जाक्‍ब। मेकोमी शुश रागी कली सासन पाइब। मिनु मेकोमी मार दाक्‍बा, मेको पाइब। दानीएल ८:२१
4मिनु आ सक्ति बारना बारन लमेनु, आ राज्‍य पूर्ब पच्‍छिम, उत्तर दक्‍खिन गे योक्‍सीब। मोपा योक्‍सीशा, आ तौ चचपुकीम मारेइ मताइनीम। मिनु मेको खोदेंशो पा सुइमी लेंशा सासन मपाइनीम। मारदे हना मेको आ राज्‍य नेल्‍ल खतम दुम्‍मेनु, अरु आन कली दुम्‍ब। दानीएल ८:८,२२
5मिनु नोले दक्‍खिन ङा पिप शुश सक्ति पाइश्‍शो दुम्‍ब। तन्‍न आ कप्‍तान आन दाते ङा का मेको पिप क्‍येङा बोल्‍यो दुम्‍ब। मिनु मेकोमी पिप आ शुश रागी रोइश्‍शा, हुकुम पाइब।
6मिनु बर्स का निक्‍शी नोले मेको निक्‍शी गारशा, दक्‍खिन ङा पिपम आ तमी मेको उत्तर ङा पिप कली ग्‍युंबे पा गेब। तन्‍न मेको आ सक्ति मलीब। मिनु मेको आ तौ चच यो मलीनीम। मेको पिप आ तमी, आ गेय पाइब, आ आल नु मेको कली दाक्‍ब नेल्‍ल खतम पोक्‍‍चा पुंइसीनीम।
7मिनु नोले मेको पिप आ तमी आ खिं ङा मुर का ग्रूब। मेकोमी उत्तर ङा पिप नु मेको आ मुर नु लडाइ पा, आ गारो हिरशो सहर नु दरवार ओव़नीम। मिनु मेकेर लडाइ पा ग्रानीम।
8मेकोमी मेको आन देवी देवता आन मूर्तिपुकी नु सुन चांदी के बोसपुकी रोइश्‍शा, इजीप्‍त रागीमी लाइक्‍ब। मिनु मे नोले उत्तर ङा पिप नु बर्स का निक्‍शी सम्‍म लडाइ मपाइब।
9मिनु नोले उत्तर ङा पिपमी दक्‍खिन ङा पिप कली लडाइ तोइब। तन्‍न मेको आंम आ रागीमी लेश्‍शा लाइब।
10मिनु मेको उत्तर ङा पिप आ तौपुकीमी शुश लडाइ पाइब मुर खुप्‍नीम। मिनु मेको तेक्‍ने मचाप्‍चा ङा भोल बुद पा ग्राना ग्रान लाइनीम। मेको लेंशा गारो हिरशो सहर ङा दरवार सम्‍म लाइनीम।
11मिनु दक्‍खिन ङा पिप गाइश्‍शा, उत्तर ङा पिप नु लडाइ पचा कली बोक्‍ब। उत्तर ङा पिपमी चहिं लडाइ पचा कली शुश लडाइ पाइब आन कली खुप्‍ब। तन्‍न मेको आन जोरी सत्रु रे पा ब्रुइनीम।
12मिनु उत्तर ङा लडाइ पाइब ग्‍याइक्‍चा पुंइसीमानु, दक्‍खिन ङा पिप ठेयब लेश्‍शा हजार हजार मुर आन कली साइक्‍ब। तन्‍न मोदेंशो पशा यो, ब्रुना ब्रुन लाइब।
13मिनु उत्तर ङा पिपमी ङोंइती क्‍येङा शुश लडाइ पाइब खुप्‍ब। मिनु बर्स का निक्‍शी नोले लडाइ पचा कली शुश या कुरशा शुश लडाइ पाइब नु बारब।
14मेना शुश रागी ङा मुरपुकी यो दक्‍खिन ङा पिप नु लडाइ पचा कली बोक्‍नीम। मिनु आ मुर आन दाते ङा रोइक्‍ब नु साइक्‍ब यो बोक्‍नीम, दे कोंइतीके कोंइशो गाप्‍चा कली बाक्‍ब। तन्‍न मेकोपुकी मग्रानीम।
15मिनु नोले उत्तर ङा पिप जाक्‍शा, दक्‍खिन ङा राज्‍य इन गारो हिरशो सहर पुम्‍शा, आंम के सेल्‍ब। दक्‍खिन ङा लडाइ पाइब ब्रुइनीम। मिनु मेको आन नेल्‍ल क्‍येङा बोल्‍यो लडाइ पाइब आन सक्ति यो जाम्‍शा लाइब।
16मिनु उत्तर ङा पिपम मार पचा दाक्‍बा, मेको पाइब। मिनु सुइमी मेको कली तेक्‍ने मचाप्‍नीम। मिनु मेकोम नेल्‍ल क्‍येङा दारशो रागी आंम के सेल्‍शा, मारेइ मारेइ खतम सेल्‍ब। दानीएल ८:९
17मेकोमी कबल पा ‘गो दक्‍खिन ङा पिप आ राज्‍य नेल्‍ल आंम के सेल्‍नुङमी’ दे मिम्‍ब। मिनु मेको कली खतम सेल्‍चा कली गारचा देखु पा, आ तमी कली ग्‍युंबे पा गेब। तन्‍न मेको आ मिम्‍शो खोदेंशो मदुम्‍ब।
18मिनु नोले मेकोमी समुन्‍द्र आ नेक्‍था बाक्‍शो रागी नु लडाइ पा, शुश रागी आंम के सेल्‍ब। तन्‍न आ लडाइ पाइब आन ठेयब मुर कामी मेको आ ठेयब लेश्‍शो थुं थमा पा खतम पोक्‍‍शा गेब।

19मिनु नोले मेको पिप आ रागी ङा दरवारम लेत्‍चा थुं पाइब, तन्‍न साइक्‍चा पुंइसीब।
20मिनु मेको आ नोले अर्को मुर का पिप दुम्‍ब। मेकोमी आ राज्‍य कली शोंप तेल्‍‍चा कली ठेयब मुर का कली तिरो पोक्‍थ सोइक्‍ब। तन्‍न इच्‍का नाक्‍त नोले मेको पिप यो गाइक्‍चा मपुंइसीथु, लडाइ मपथु, बेक्‍ब।
21मिनु मेको पिप आ नोले मारेइ मान मपाइश्‍शो मुर का जाक्‍शा, सुइमी मतुइक्‍चा ङा पा, रिम्‍शो लोव़ पखु पा मेको राज्‍य आंम के सेल्‍ब। दानीएल ८:२३-२४
22मिनु मेको आ सक्ति बारना बारन लशा, नेल्‍ल आन कली ग्राब। मेकोमी परमप्रभु यावे आ कबल प‍शो का कली यो खतम पोक्‍ब।
23मिनु मेकोमी लोव़ गारपाइश्‍शा दुशा बाक्‍शो देखु पा, जोल पाइब। मिनु आ मुर का निक्‍शी ला बाक्‍तेक्‍म हना यो, मेको सक्ति पाइश्‍शो दुम्‍ब।
24मिनु सुइमी मारेइ मतुइक्‍थु, मेको नेल्‍ल क्‍येङा शोंप पाइश्‍शो रागी लशा, लडाइ तोइब। मेकोम आ किकी पिपीपुकीम गेनायो मपशो गेय पाइब। आ नोले खोइक्‍ब आन कली आ रोइश्‍शो शोंप नु रू योव़शा गेब। मेकोमी अरु गारो हिरशो सहर आन कली दोपा ग्राचा, दे मिम्‍शा बाक्‍ब। तन्‍न मोदेंशो मिम्‍शो नाक्‍त का निक्‍शी कली ला दुम्‍ब।
25मिनु उत्तर ङा पिपमी आ बोल्‍यो लडाइ पाइब आन कली लाइश्‍शा, आ सक्ति नेल्‍लेमी दक्‍खिन ङा पिप नु लडाइ पाइब। मिनु दक्‍खिन ङा पिपमी यो ठेयब हिक्‍ने मचाप्‍चा ङा लडाइ पाइब लाइश्‍शा, मेको नु लडाइ पाइब। तन्‍न मेको पिप ब्रुइब। मारदे हना आ मुरुमी मेको कली जोल पा मग्रापाइक्‍नीम।
26मोदेंशो पाइब आ नु जाइब बाक्‍‍नीम। मिनु मेको आ लडाइ पाइब ब्राशा, शुश साइक्‍चा पुंइसीनीम।
27मेको पिप निक्‍शी मरिम्‍शो थुं पाइश्‍शो बाक्‍नीस। काथा जाम्‍ताक्‍स हना यो, जोल पमुइनीस। तन्‍न मेको रे मारेइ रिम्‍शो मदुम्‍ब। मारदे हना नोले ङा नाक्‍त मजाक्‍शो बाक्‍ब।
28मिनु उत्तर ङा पिप शुश शोंप लाइश्‍शा, आ रागी लेश्‍शा लाइब। तन्‍न मेकोमी परमप्रभु यावे आ कबल पशो आ पर्बम शुश गाइश्‍शो बाक्‍ब। मिनु मेको पिपमी मार दाक्‍ता, मेको पाइब। मिनु आ रागीम लेश्‍शा लाइब।
29मिनु ङोंइती देंशो नाक्‍त गाम्‍मेनु, मेको उत्तर ङा पिप लेंशा दक्‍खिन ङा पिप नु लडाइ पथ लाइब। तन्‍न ङोंइती ङा खोदेंशो पा ग्राने मचाप्‍ब।
30कित्तीम रे पा मेको नु लडाइ पचा कली जहाजपुकी जाक्‍नीम। मिनु मेको पिप आ थुं लुक्‍च लशा, आ रागी लेप्‍ब। मेकोमी परमप्रभु यावे आ कबल पशो आ पर्बम गाइश्‍शा, थमा सुइक्‍ब आन कली खेदा पाइब। मिनु परमप्रभु यावे आ कबल प्रोंइशो मुर नु गारब।
31मिनु मेको पिप आ सोइश्‍शो लडाइ पाइबपुकीमी परमप्रभु यावे आ खिं नु दरवार कली ग्रांग्रा दिशो सेल्‍नीम। मिनु मेकोपुकीमी नाक्‍त किंत किंत चोशा चढ़ेतीक गेय तेक्‍नीम। मिनु मेकेर ग्रांग्रा दिचा ङा मार मार थोव़क वोइक्‍नीम। दानीएल ९:२७
32मिनु मेको पिपमी परमप्रभु यावे आ कबल पशो मटीब मुर आन कली जोल पा आ नोले खोइक्‍ब सेल्‍ब। तन्‍न आन परमप्रभु कली तुइक्‍ब मुरपुकी बोल्‍यो दुम्‍शा, मेको कबल काइ मप्रोंइनीम।
33मिनु मेको आन दाते ङा जोक्‍ब तुइक्‍बपुकीमी शुश मुर आन कली रुप्‍ब सेल्‍नीम। मोपतीके नाक्‍त का निक्‍शी सम्‍म मेको तरवारम क्‍योरचा, मीम हुम्‍चा, ग्‍याइश्‍शा चोक्‍चा नु आन मार मार रोइक्‍चा पुंइसीनीम।
34मिनु मोदेंशो दुम्‍मेनु, इच्‍का वारच पाइक्‍चा पुंइसीनीम। मिनु शुश मुर मेको आन नोले खोइक्‍नीम। तन्‍न थुं पाइश्‍शो मुर ला मेको आन नोले खोइक्‍‍नीम।
35मिनु मुरुम जोक्‍ब तुइक्‍ब आन कली मोदेंशो खेदा पतीके रागीम नोले ङा नाक्‍ती सम्‍म मेको आन कली सुन खोदेंशो पा यपाइक्‍चा, नाक्‍चा नु रिम्‍शो दुम्‍पाइक्‍चा कली बाक्‍ब। मेको मुल सम्‍म मजाक्‍शो बाक्‍ब।
36पिपमी मार दाक्‍बा, मेको पाइब। मिनु मेकोमी ‘देवी देवता नेल्‍ल आन क्‍येङा ठेयब नङ’ देंब। मिनु परमप्रभु नेल्‍ल आन क्‍येङा ठेयब परमप्रभु आ पर्बम गेनायो मनेंसीशो मरिम्‍शो लोव़ पाइब। मेको आ नोले ङा नाक्‍त मजाक्‍म सम्‍म आ माल्‍शो ताइब। परमप्रभुमी मेको कली सजाइ मगेवा सम्‍म मोदेंशो दुम्‍‍ब। मारदे हना परमप्रभुमी मार पचा मिम्‍बा, मेको पाइब। २थिस्‍सलोनिकी २:४; दानीएल ७:८,२५; प्रकाश १३:५-६

37मिनु मेको पिपमी आ किकी पिपी आन देवी देवता आन कली सेउ मपाइब। मिनु मीश मुर आन दाक्‍शो देवी देवता आन कली यो सेउ मपाइब। मारदे हना ‘गो देवी देवता नेल्‍ल आन क्‍येङा ठेयब नङ’ दे मिम्‍सीब। इजीकीएल ८:१४
38तन्‍न बोल्‍यो दरवार ङा देवता कली सेउ पाइब। आ किकी पिपीमी मेको कली मतुइश्‍शो बाक्‍तेक्‍म। मेको आन कली सुन, चांदी, हीरा नु शुश क्‍येट लाइब थोव़क गेशा ठेयब सेल्‍ब।
39मेकोमी अर्को रागी ङा देवी देवता आन कली सेउ पशा, नेल्‍ल क्‍येङा बोल्‍यो दरवार कली ग्राब। सुमी मेको कली मान पाइबा, मेको शुश शोंप पाइश्‍शो दुम्‍ब। मिनु मेको आन कली रू शुश गेशा, शुश मुर आन कली हुकुम पाइब सेल्‍ब।
40मिनु नोले ङा नाक्‍ती दक्‍खिन ङा पिपमी मेको कली लडाइ तोइब। मिनु उत्तर ङा पिपमी फश गिवार खोदेंशो पा मेको नु लडाइ पाइब। मेकोमी बग्‍गी, शारा ङोइक्‍ब नु लडाइ पाइब जहाज शुश चाक्‍शा लडाइ पाइब।
41मिनु मेको रागी रागी नु लडाइ पा, ठेयब खोला खोदेंशो पा बारब। मिनु मेको दारशो रागी ओव़शा, हजार हजार मुर आन कली साइक्‍ब। तन्‍न एदोम, मोआब रागी नु अम्‍मोनी आन रागी ङा नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब बाक्‍तीके मेको आ गुइमी मदुम्‍‍नीम। दानीएल ११:१६
42मेकोमी रागी रागी आन कली ग्राना ग्रान लाइब। मिनु इजीप्‍त रागी कली यो ग्राब।
43मिनु मेकोमी इजीप्‍त ङा सुन चांदी नु शोंप नेल्‍ल आंम के सेल्‍ब। लिबीया नु एथीयोपीया ङा मुर आ गेय पाइब दुम्‍नीम।
44मिनु मेकोमी पूर्ब नु उत्तर रे जाक्‍शो लडाइ पतीक लोव़ नेंशा, मेको शुश गाइश्‍शा, मुर आन कली शुश साइश्‍शा, रागी नेल्‍ल रोबल चिबल पोक्‍ब।
45मिनु मेकोमी ठेयब समुन्‍द्र नु नेल्‍ल क्‍येङा दारशो परमप्रभु आ सहर ङा डांडा आस दातेमी आ बाक्‍तीक ताम्‍बु की‍ब। मो पाप्‍तु हना यो, मेको बेक्‍ब। सुइमी मेको कली वारच मपाइनीम” दे स्‍वर्ग ङा गेय पाइबम देंत।