Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hahelagaia Tauna Badana ia gwau, “Inai hereva be momokani, a?”
2Stefano ia haere, ia gwau, “Lauegu varavara bona lauegu tamana ibounai e, lauegu hereva umui kamonai. Iseda sene tauna Aberahamo ia noho Mesopotamia neganai, Harana dekenai ia noho lasi neganai, Hairai Diravana ese ia dekenai ia hedinarai.
3Ia gwau, ‘Oiemu tano bona oiemu varavara oi rakatania, bona tano dohore lau hadibaia oi, unai tano dekenai do oi lao.’
4Inai dainai Aberahamo ese Kaledea taudia edia tano ia rakatania, Harana dekenai ia lao, unuseni ia noho. Gabeai, iena tamana ia mase murinai, unai gabu dekena amo Dirava ese ia hakaua mai inai tano dekenai, hari umui noho gabuna.
5To iena tano momokani sisina ia henia lasi Aberahamo dekenai, iena aena gini gabuna hegeregere danu ia henia lasi. To Dirava ia gwauhamata, tano do ia henia, gabeai unai tano be iena natudia bona iena iduhu taudia edia tano momokani. Inai gwauhamata ia henia neganai Aberahamo be natuna lasi.
6Dirava ese ma inai bamona ia hamaoroa, ia gwau, ‘Oiemu natudia edia iduhu taudia be idau taudia edia tano dekenai do idia noho. Unai tano dekenai hesiai gaukara do idia karaia, bona hisihisi do idia abia lagani 400 lalonai.’
7Dirava ma ia gwau, ‘Unai oiemu bese idia hisihisi henia besena do lau kota henia, bona gabeai oiemu natudia, oiemu bese taudia, ese unai tano do idia rakatania, bona lau dekenai do idia tomadiho inai gabu dekenai.’
8Bona kopina utua taravatu Dirava ese ia henia Aberahamo dekenai, iena gwauhamata toana. Gabeai Aberahamo ese Isako ia havaraia, bona Isako ena kopina ia utua dina namba 8 dekenai. Isako danu Iakobo ia havaraia, bona Iakobo ese iduhu kwarana taudia 12 ia havaradia.
9“Inai iduhu kwarana taudia ese edia tadina Iosepa dekenai idia mama, bona Aigupito dekenai idia hoia, hesiai mai guia tauna do ia lao totona. To Dirava ese Iosepa danu ia noho.
10Bona Dirava ese Iosepa ena hisihisi ibounai dekena amo ia hamauria, bona toana namo bona aonega Iosepa dekenai ia henia, Farao, Aigupito ena king ena vairanai. Vadaeni Farao ese Iosepa dekenai siahu ia henia, ia be Aigupito ena gavana badana, bona Farao ena ruma taudia edia lohia.
11“To hitolo bada negana ia vara Aigupito tano ibounai bona Kanana tano ibounai dekenai, hisihisi bada danu, bona iseda sene taudia be aniani idia davaria lasi.
12Iakobo ia kamonai Aigupito dekenai paraoa ia noho, bona ia ese iseda sene taudia ia siaidia lao nega ginigunana.
13Nega iharuana dekenai Iosepa ese sibona ia hedinaraia iena kakana dekenai, bona Iosepa ena bese Farao ese ia diba.
14Bona Iosepa ese hereva ia siaia, iena tamana Iakobo mai ena varavara ibounai, taunimanima 75, ia boiboi idia mai ia dekenai.
15Vadaeni, Iakobo ia diho lao Aigupito dekenai, bona unai tano dekenai ia bona iseda sene taudia idia mase.
16Bona edia tauanina idia huaia lao Sekema dekenai, bona guria gabuna lalonai idia guria. Unai guria gabuna Aberahamo ese moni dekenai ia hoia Hamoro ena natuna dekena amo.
17“Dirava ena gwauhamata Aberahamo dekenai ia hamomokania negana be kahirakahira neganai, iseda sene taudia Aigupito lalonai edia hutuma be ia bada daekau.
18Ela bona idau king ta Aigupito ia naria, ia diba lasi Iosepa.

19Ia ese iseda sene taudia ia koia, hisihisi ia henidia, bona taravatu ia atoa, idia edia natuna matamata ibounai idia negea murimuri dekenai, idia mase totona.
20Unai neganai Mose ia vara, toana namo merona. Hua toi iena tamana ena ruma dekenai idia ubua.
21Bona idia rakatania murimuri dekenai neganai, Farao ena natuna kekeni ese ia abia, bona ia ese ia ubua bona iena natuna ia halaoa.
22Inai dekenai Aigupito taudia edia aonega ibounai Mose dekenai idia hadibaia, unai murinai hereva bona kara dekenai ia be mai siahuna.
23“Mose ena lagani 40 neganai, laloa ta ia abia, iena varavara Israela taudia ia itaia gwauraia.
24Bona idia ta ia itaia, Aigupito tauna ese ia hadikaia noho, vadaeni ia lao, ia hadikaia tauna ia durua, Aigupito tauna ia alaia mase, davana ia henia vadaeni.
25Ia laloa iena varavara taudia be inai bamona dohore idia laloa, ‘Dirava ese Mose ena imana dekena amo ita dohore ia hamauria.’ To inai bamona idia laloa lasi.
26Kerukeru, heatu taudia, Israela taudia rua, be Mose ese ia itaia, ia ura edia heatu ia koua, bona maino karaia. Idia dekenai ia hereva, ia gwau, ‘Tatau e, umui be varavara, badina dahaka umui sibona umui hadikaia noho?’
27To iena varavara ia hadikaia tauna ese Mose ia doria lao, ia gwau, ‘Daika ese aiemai lohia bona aiemai kota biaguna oi ia gwauraia?
28Oi ura lau oi alaia, varani Aigupito tauna oi alaia bamona?’
29Inai hereva ia kamonai dekenai Mose ia heau, bona Midiana tano dekenai ia noho idau tauna bamona, unuseni natuna mero rua ia havaraia.
30“Lagani 40 murinai, taunimanima lasi gabuna, Sinai Ororo dekenai, Lohiabada ena aneru ta ia hedinarai Mose dekenai, au ginigini ia araia noho gabuna lalonai.
31Mose ia itaia neganai ia hoa. Ia lao kahirakahira, itaia namonamo totona. Lohiabada ena gadona ia kamonai, Lohiabada ia gwau,
32‘Lau be oiemu tubuna ena Dirava, Aberahamo bona Isako bona Iakobo edia Dirava.’ Mose ia heudeheude, bona ia ura lasi itaia, gari dainai.
33Bona Lohiabada ese ia dekenai ia gwau, ‘Oiemu tamaka oi kokia, badina oi gini noho gabuna be tano helagana.
34Lau be momokani lauegu taunimanima Aigupito dekenai edia hisihisi lau itaia vadaeni. Edia taitai lau kamonai, bona lau diho mai inai, hamauridia totona. Harihari oi toreisi, dohore lau siaia oi Aigupito dekenai.’
35“Inai Mose, guna idia negea, idia gwau, ‘Daika ese lohia bona kota biaguna tauna oi ia gwauraia?’ To inai tau Mose be Dirava ese ia siaia, lohia bona hamauria tauna ia halaoa vadaeni, au ginigini dekenai ia hedinarai aneru ena durua dainai.
36Mose ese Israela taudia Aigupito dekena amo ia hakaudia lao, hoa kara bona toa kara ia karaia Aigupito dekenai, Davara Kakakaka dekenai, bona taunimanima lasi gabuna dekenai lagani 40 lalonai.

37Inai Mose danu ese Israela taudia dekenai ia hereva, ia gwau, ‘Dirava ese umui dekenai peroveta tauna ta dohore ia haginia, umui emui varavara korikori tauna, lau bamona.’
38Israela taudia be taunimanima lasi gabuna dekenai idia haboua, be Mose danu ia noho. Oibe, iseda sene taudia danu be Mose ia noho. Bona unai neganai danu, Sinai Ororo dekenai aneru ta ese Mose ia hereva henia. Ia ese Dirava ena mauri hereva ia abia, ita dekenai do ia henia totona.
39“To iseda sene taudia idia ura lasi iena hereva idia kamonai, idia negea, bona Aigupito idia ura henia lou.
40Bona Arona dekenai idia hereva idia gwau, ‘Dirava haida ita dekenai oi karaia, iseda vairana dekenai dohore idia lao, badina be inai Mose, ita ia hakaua Aigupito tano dekena amo tauna, ai diba lasi dahaka ia vara ia dekenai.’
41Unai neganai boromakau ena natuna laulau idia karaia, bona inai kaivakuku ena vairanai boubou gaudia danu idia atoa, bona edia imana idia karaia gaudia dekenai idia moale bada.
42Inai dainai Dirava ese idia ia rakatania, guba ena hisiu do idia tomadiho henia totona, peroveta taudia edia buka lalonai ia torea bamona, ia gwau: ‘Israela taudia e, lagani 40 taunimanima lasi gabunai boromakau umui aladia, boromakau bona boubou gaudia lauegu vairana dekenai umui atoa, a?
43Lasi, Moloka dirava ena palai dubuna, bona dirava ta ladana Repana ena hisiu umui huaia lao. Laulaudia be unai, umui ese umui karaia, tomadiho henia totona. Bona lau ese, Babulonia unai kahana dekenai umui do lau abia lao.’
44“Taunimanima lasi tano dekenai idia noho neganai, iseda sene taudia dekenai be Dirava ena Palai Dubu ia noho. Unai Dubu dekenai Dirava ese iena hereva momokani ia gwauraia hedinarai. Mose ese Palai Dubu ia karaia, Dirava ese ia hamaoroa hegeregerena, bona Dirava ena palani, Mose ese ia itaia gauna hegeregerena.
45Gabeai iseda sene taudia, Iosua danu idia mai, idau taudia edia tano abia totona. Bona Dirava ese unai idau bese taudia ia luludia iseda sene taudia edia vairana dekena amo. Unai neganai inai Palai Dubu idia huaia mai, bona ia noho iniseni, ia mai bona Davida ena nega.
46Davida be toana namo tauna Dirava ena vairanai, bona ia noinoi, Iakobo ena Dirava ena ruma ta do ia haginia.
47To ruma haginia tauna be Solomona.
48“To Ataiai Momokani Dirava be taunimanima idia karaia ruma dekenai ia noho lasi, peroveta tauna ia hereva bamona, ia gwau:
49‘Lohiabada ia gwau: Guba be lauegu helai gabuna, tanobada be lauegu aena atoa gauna. Ruma edena bamona ta do oi haginia lau totona?
50Lauegu laga-ani gabuna be edena? Inai gau ibounai be lau sibona ese lau karaia lasi, a?’
51“Umui ura dika taudia e, umui emui kudouna bona taiana be Dirava ura henia lasi taudia edia bamona! Umui ese nega ibounai Lauma Helaga umui koua noho! Umui emui tamadia edia kara be umui danu umui karaia noho.
52Daika peroveta tauna umui emui sene taudia ese idia dagedage henia lasi? Kara Maoromaoro Tauna ena mai sivaraina idia gwauraia guna taudia be idia aladia mase. Bona inai Tau be harihari umui samania, bona umui alaia mase vadaeni.
53Umui be aneru idia henia taravatuna umui abia vadaeni, to umui badinaia lasi!”
54Kaunsolo taudia be inai hereva idia kamonai neganai idia badu dikadika, bona edia isena idia ha-aukaia ia dekenai.

55To Stefano be Lauma Helaga dekenai ia honu, bona iena matana dekenai guba ia itaia noho, Dirava ena hairaina ia itaia, bona Iesu danu, Dirava ena idiba kahana dekenai ia gini noho.
56Bona ia gwau, “Inai, lau itaia guba ia kehoa, Taunimanima ena Natuna danu lau itaia, Dirava ena idiba kahanai ia gini noho!”
57To idia boiboi bada herea, bona edia taiana idia koua.
58Vadaeni ia dekenai idia heau lao, idia veria hanua murimuri dekenai, bona nadi dekenai idia hodoa. Itaia noho taudia ese edia dabua be uhau tauna ta ladana Saulo ena aena badinai idia atoa.
59Idia hodoa neganai, Stefano ia guriguri, ia gwau, “Lohiabada Iesu e, lauegu laumana oi abia dae!”
60Bona ia tui diho, ia boiboi, ia gwau, “Lohiabada e, inai kara dika ena davana oi henidia lasi!” Unai bamona ia hereva, vadaeni ia mase.