Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Heai ia doko murinai, Paulo ese Iesu idia badinaia taudia ia haboua, idia ia hagoadaia, vadaeni ia bamahuta henia, bona idia ia rakatania, ia lao Makedonia.
2Makedonia kahana ibounai ia raka hanaia neganai, Keristani taudia do idia goada totona hereva momo ia henidia, gabeai ia lao Akaia.
3Paulo be hua toi unuseni ia noho. Lagatoi dekenai ia ura lao Suria, to ia kamonai Iuda taudia ese hereva idia karaia vadaeni ia do idia alaia mase. Unai dainai iena laloa ia giroa, bona Makedonia dala dekenai ia giroa lou.
4Asia dekenai Paulo idia bamoa taudia be inai: Sopatera Puro, Berea tauna, Arisitako bona Sekundo, Tesalonika taudia, Gaio, Derebe tauna, Timoteo, bona Tukiko bona Tropimo, Asia taudia.
5Inai taudia idia lao guna, bona Troa hanua dekenai idia naria ai.
6To ai be Paraoa Hatubua Lasi ena aria murinai, Filipi dekena amo ai heau. Dina 5 murinai, Troa dekenai ai ginidae, ai idia naria taudia ai davaria, bona unuseni dina 7 ai noho.
7Pura ena dina ginigunana dekenai, anibou ania totona ai hebou. Vadaeni Paulo ese taunimanima dekenai ia haroro henia, badina be ia ura kerukeru dabai do ia heau. Unai dainai ia haroro ela bona hanuaboi momokani.
8Ataiai daiutu lalonai, aiemai hebou gabunai, lamepa momo idia araia noho.
9Uhau tauna ta, ena ladana Eutiko be uindo dekenai ia helai noho. Paulo ia hereva noho, hereva noho, bona Eutiko ena matana ia metau ela bona ia mahuta momokani. Vadaeni, ruma ena ataiai daiutu, sitori toi dekena amo ia moru diho. Idia abia isi neganai, idia davaria ia mase momokani vadaeni.
10To Paulo ia diho, uhau ena latanai ia hekure, ia rosia, ia gwau, “Tai hadokoa, ia be ia mauri noho!”
11Paulo ma ia daekau lou, paraoa ia makohia, ia aniani. Idia danu ia herevahereva ela bona daba ia rere. Vadaeni, ia ese idia ia rakatania.
12Hebou taudia ese uhau tauna idia hakaua lao ruma, mai mauri danu, bona edia lalona be namo bada herea.
13Ai ese Paulo ai rakatania, lagatoi dekenai ai heau lao Aso dekenai. Unuseni Paulo ese danu do ia guia, ai ia hamaoroa guna bamona. Ia gwau, aena dekenai do ia lao.
14Aso dekenai ai davaria neganai, Paulo ese ia guia, vadaeni ai heau lao Mitulene.
15Unai gabu dekena amo ma ai heau lao, bona kerukeru Kiosa kahirakahira dekenai ai ginidae. Vaira dina dekenai Samo ai heau lao. Murina dina neganai Mileto dekenai ai heau lao.
16Paulo ia laloa, Efeso do ia heau hanaia be namo, badina ia ura lasi nega daudau Asia dekenai ia haorea kava. Ia ura karaharaga ia lao, badina ia ura, bema dala ia davaria, Pentekoste dina be Ierusalema dekenai do ia noho.
17Mileto dekena amo Paulo ese hereva ia siaia lao, Efeso ena ekalesia kwarana taudia ia dekenai do idia mai.
18Ia dekenai idia mai neganai, ia hereva, ia gwau, “Lauegu kara, guna lau ginidae Asia dekenai ia mai bona hari, umui dekenai edena bamona lau noho, be umui diba.

19Nega momo Iuda taudia idia ura lauegu dala koua totona, metau gaudia momo idia havaraia lau dekenai. To mai lalona namo bona mai tai danu Lohiabada ena gaukara lau karaia noho.
20Umui diba vadaeni umui dekenai lau haroro bona hadibaia neganai, emui ruma dekenai, bona taunimanima edia vairana dekenai durua hereva ta lau hunia lasi umui dekenai.
21Iuda taudia bona Helene taudia danu dekenai lau sisiba henia goada edia lalona do idia giroa Dirava dekenai, bona Lohiabada Iesu do idia abidadama henia.
22Harihari Ierusalema dekenai do lau lao, Lauma Helaga ese lau ia hakaua goada dainai. Bona unuseni lau diba lasi dahaka do ia vara lau dekenai.
23Inai gau sibona lau diba, hanua hanua ibounai lalonai Lauma Helaga ese ia sisiba henia lau, ia gwau, ‘Dibura ruma bona hisihisi momo do oi davaria.’
24“To lauegu mauri lau laloa lasi, badina be lau ura lauegu heau lau haorea, bona egu gaukara, Lohiabada Iesu ese lau dekenai ia henia gaukara do lau haorea. Inai gaukara be, Dirava ena hariharibada Sivarai Namona do lau gwauraia hedinarai.
25“Lau be umui emui huanai lau loaloa, bona Dirava ena Basileia lau harorolaia vadaeni umui ibounai dekenai, to harihari lau diba momokani, umui ese lau do umui itaia lou lasi.
26Unai dainai inai harihari lau hamaoroa umui, bema umui ta ia boio, kerere be lau lasi.
27Badina be Dirava ena ura ibounai umui dekenai lau hamaoroa, gau ta lau hunia lasi.
28Umui sibona do umui naria namonamo, bona mamoe orea ibounai danu. Inai orea naria taudia Lauma Helaga ese umui ia halaoa vadaeni. Dirava ena ekalesia, iena lalokau Natuna ena rarana dekena amo ia hoia orea taudia, do umui ubua.
29Badina be lau diba, umui lau rakatania murinai, uda sisia dikadia umui emui huanai dohore idia mai, bona mamoe orea do idia hadikaia.
30Emui huanai tatau haida do idia toreisi, hereva koikoi do idia gwauraia, bona diba tahua taudia do idia hakaua kerere.
31Inai dainai, umui naria, bona umui laloatao, lau be lagani toi lalonai, dina bona hanuaboi, umui ibounai lau sisiba henia nega ibounai, mai tai momo danu.
32“Harihari Dirava ena imana lalonai, bona iena harihari bada sivaraina lalonai, umui lau atoa. Ia be mai ena goada umui do ia haginia namonamo. Bona davana namona umui dekenai do ia henia, iena helaga taudia ibounai dekenai danu.
33Tau ta ena siliva o ena golo o iena dabua lau mama henia lasi.
34Umui sibona umui diba, lau sibona egu imana ruaosi dekenai lau gaukara, lau bona egu turadia aiemai ura gaudia ibounai ai abia totona.
35Inai egu kara dekena amo, umui dekenai lau hadibaia vadaeni, dala namona be, do umui gaukara goada, manoka taudia do umui durua. Bona Lohiabada Iesu ena hereva do umui laloatao, ia gwau, ‘Henia kara ena moale be bada, abia kara ena moale be maragi.’ ”
36Paulo ese inai hereva ia gwauraia murinai, ia tui diho, bona ibounai danu ia guriguri.

37Idia ibounai idia tai dikadika, bona Paulo idia rosia bona idia kisi henia.
38Edia lalona be hisihisi bada iena hereva dainai, badina be ia gwau, “Lauegu vairana be do umui itaia lou lasi.” Vadaeni idia hakaua lao lagatoi dekenai.