Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Agripa ese Paulo dekenai ia hereva, ia gwau, “Ia namo, oi sibona oi hereva.” Vadaeni, Paulo ese iena imana ia abia isi, bona ia haere, ia gwau,
2“King Agripa e, lau be moale, badina be Iuda taudia ese lau idia samania gaudia ibounai be oiemu vairanai do lau haere.
3Badina korikori be, Iuda taudia edia kara bona edia hepapahuahu gaudia oi diba namonamo vadaeni. Unai dainai lau noinoi, egu hereva oi kamonai, mani emu kara oi hesiku haraga lasi.
4“Lauegu kara, lau uhau neganai ia mai bona hari, egu bese taudia edia huanai bona Ierusalema lalonai danu be Iuda taudia ibounai idia diba.
5Idia be nega daudau idia diba, bona bema idia ura, idia gwauraia diba, guna lau be Farisea tauna. Unai orea be taravatu metaudia ibounai idia badinaia, lau danu.
6Inai kota gabuna lalonai inai hari lau gini badina be Dirava ena gwauhamata gauna lau laloatao, aiemai sene taudia dekenai ia henia gwauhamata.
7Aiemai iduhu 12 ese inai gwauhamata davaria totona idia naria noho. Inai dainai idia ese Dirava idia tomadiho henia, dina bona hanuaboi. King e, inai gwauhamata lau naria dainai, Iuda taudia ese idia samania lau.
8Badina dahaka umui ese inai bamona umui laloa: Dirava ese mase taudia ia hatorea isi lou hereva be ita abia dae diba lasi?
9“Lau danu guna lau laloa gau momo lau karaia Iesu, Nasareta tauna ena ladana hadikaia totona, be namo.
10Inai bamona kara Ierusalema dekenai lau karaia. Dubu biagudia ese siahu lau dekenai idia henia. Bona Dirava ena taudia momo dibura ruma lalonai lau koua. Bona kota ese inai Keristani taudia alaia mase herevana idia gwauraia neganai, lau danu ese idia mase herevana lau gwauraia.
11Dubu ibounai lalonai nega momo lau ese idia lau dadabaia, lauegu ura be idia ese Iesu ena ladana do idia hadikaia. Idia dekenai lau badu dikadika dainai, lau be idau bese edia hanua dekenai lau lao, idia do lau dagedage henia totona.
12“Inai gaukara karaia totona Damaseko dala dekenai lau raka lao. Dubu biagudia ese siahu bona oda lau dekenai idia henia.
13Inai dala dekenai, King e, dina tubua neganai, diari ta lau itaia guba dekena amo ia tara goada, iena diari be bada, dina ena diari be maragi.
14Ia ese lau bona lau danu idia raka taudia dekenai ia tara. Ai ibounai tano dekenai ai moru, bona lau be gado ta lau kamonai, Heberu gado dekenai ia hereva, ia gwau, ‘Saulo e, Saulo e, badina dahaka lau dekenai oi dagedage? Oi sibona ikoko matana oi moia, vadaeni oi hisihisi.’
15Lau haere, lau gwau, ‘Lohiabada e, oi be daika?’ Lohiabada ia hereva, ‘Lau be Iesu, oi ese lau oi dagedage henia.
16To oi toreisi, oi gini maoro. Oi dekenai lau hedinaraia badina be inai: Lauegu hesiai tauna do lau halaoa oi. Oi itaia gaudia, bona oi dekenai do lau hedinaraia gaudia danu be do oi gwauraia hedinarai.
17Heberu taudia bona idau bese taudia edia siahu dekena amo do lau hamauria oi. Idia dekenai oi do lau siaia.
18Edia matana do oi kehoa, vadaeni dibura do idia rakatania, bona mai lalona giroa danu, diari dekenai do idia mai. Vadaeni Satani ena siahu do idia rakatania, bona Dirava dekenai do idia mai. Vadaeni idia edia kara dika do idia gwauatao, lau dekenai idia abidadama henia dainai, bona Dirava ena abia hidi taudia huanai edia gabu do idia abia.’

19“Unai dainai, king Agripa e, guba dekena amo lau dekenai ia hedinaraia gauna ena sisiba dekenai lau kamonai henia lasi, a? Lasi momokani,
20to Damaseko taudia dekenai lau haroro guna, gabeai Ierusalema taudia, gabeai Iudea kahana ibounai, bona inai murinai idau bese taudia danu dekenai lau haroro. Egu haroro be, idia edia lalona do idia giroa, Dirava dekenai do idia mai, bona kara do idia karaia, edia lalona giroa hamomokania totona.
21Inai lau karaia dainai, Iuda taudia ese Dubu Helaga lalonai lau idia dogoatao, lau idia alaia gwauraia.
22To Dirava dekena amo durua lau davaria, unai negana ia mai bona harihari. Bona inai dainai iniseni lau gini, taunimanima ibounai dekenai lau haroro, maragidia bona badadia. Lau be idau hereva lau gwauraia lasi, lau be peroveta taudia bona Mose, guna idia ese idia hereva gaudia sibona lau gwauraia noho.
23Hereva be inai: Keriso do ia hisihisi guna, bona ia be tau ginigunana mase dekena amo ia toreisi lou, hamauria kara ena diari be Iuda taudia bona idau bese taudia dekenai ia gwauraia totona.”
24Ia be inai bamona ia haere, vadaeni Festo ia boiboi bada, ia gwau, “Paulo e, oi be kavakava, oiemu aonega badana dainai oiemu lalona ia kavakava.”
25To Paulo ia haere, ia gwau, “Tau namo herea Festo e, lau be kavakava lasi, hereva momokani bona maoromaoro lau gwauraia inai.
26King Agripa e, oiemu vairanai lau hereva mai siahu danu, badina be inai gaudia ibounai oi diba. Lau diba vadaeni inai gau ta ia hunia lasi oi dekenai, badina inai gaudia be hunia gabu dekenai idia vara lasi.
27King Agripa e, peroveta taudia edia hereva oi abia dae, a? Lau diba vadaeni oi abia dae.”
28Agripa be Paulo dekenai ia hereva, ia gwau, “Oi laloa inai nega kwadogi lalonai Keristani tauna oi halaoa lau, a?”
29Paulo ia gwau, “Nega kwadogi o daudau be herevana, to Dirava ena vairanai lauegu ura tamona be inai, oi bona egu hereva idia kamonai taudia ibounai be lau hegeregere do umui lao. To inai auri kwatua gaudia sibona lau ura lasi umui abia.”
30Vadaeni, king bona gavana bona Berenike, bona idia danu helai taudia ibounai idia toreisi.
31Murimuri dekenai idia raka neganai idia herevahereva, idia gwau, “Inai tau ese mase davana kara ta o dibura ruma davana kara ta ia karaia lasi.”
32Agripa ese Festo dekenai ia hereva, ia gwau, “Bema inai tau be Kaisara dekenai ia noinoi lasi neganai, do ita ruhaia diba.”