Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aposetolo bona varavara taudia Iudea dekenai idia kamonai idau bese taudia ese Dirava ena hereva idia abia dae vadaeni.
2Bona Petero be Ierusalema dekenai ia daekau lao neganai, kopina utua taravatu idia badinaia taudia ese ia dekenai idia hepapahuahu.
3Idia gwau, “Kopina utua taravatu ura lasi taudia dekenai oi lao, bona idia danu oi aniani hebou.”
4Vadaeni Petero ese sivarai ibounai idia dekenai ia hadibaia, ena hamatamaia dekenai ela bona ena dokona. Ia gwau,
5“Iopa hanua dekenai lau noho, bona lau guriguri noho neganai, lau nihi bamona, bona egu mata hanai lalonai gau ta lau itaia, dabua bada herea bamona, iena daiguni 4 dekena amo, guba dekena amo ia diho mai lau dekenai.
6Lau itaia momokani, bona mauri gaudia idauidau ibounai lau itaia, raka gaudia, dagedage gaudia, gaigai bamona gaudia bona ataiai idia roho manudia danu.
7Bona gado ta lau kamonai, lau dekenai ia hereva, ia gwau, ‘Petero e, oi toreisi, oi alaia bona oi ania.’
8To lau gwau, ‘Lohiabada e, lasi momokani, miro gaudia bona helaga gaudia lau ania lasi ia mai bona hari.’
9Bona guba dekenai gado ia hereva lou, ia gwau, ‘Dirava ese ia hagoevaia gaudia, oi gwauraia lasi miro.’
10Nega toi inai bamona ia vara, gabeai gau ibounai idia abia daekau guba dekenai.
11Bona nega tamona tau toi idia ginidae egu noho ruma dekenai, Kaisarea dekena amo lau dekenai idia siaia.
12Bona Lauma ese lau dekenai ia hereva, lau be idia danu do lau lao, daradara lasi. Bona inai varavara 6 lau danu ai lao, bona inai tau ena ruma dekenai ai raka vareai.
13Ia ese ai dekenai ia hamaoroa, ia gwau, aneru ta ia itaia, iena ruma lalonai ia gini, bona ia dekenai ia hereva, ia gwau, ‘Taudia oi siaia lao Iopa dekenai, Simona, ena ladana ta be Petero, do idia hakaua mai.
14Ia ese hereva do ia gwauraia umui dekenai, oi bona oiemu ruma bese taudia ibounai hamauria totona.’
15Lauegu hereva lau hamatamaia neganai, Lauma Helaga be idia dekenai ia diho, guna ita dekenai ia diho bamona.
16Bona Lohiabada ena hereva gunana lau laloa, ia gwau, ‘Ioane ese ranu dekenai ia bapatiso umui, to lau ese Lauma Helaga dekenai do lau bapatiso umui.’
17Dirava ese iena harihari gauna idia dekenai ia henia, ita dekenai ia henia hegeregere, Lohiabada Iesu Keriso ita abidadama henia neganai. Inai dainai lau be daika Dirava ena dala do lau koua?”
18Inai hereva idia kamonai neganai, edia hereva idia hadokoa, bona Dirava idia hanamoa, idia gwau, “Namo, Dirava ese lalona giroa ia henia vadaeni idau bese taudia dekenai, mauri do idia abia totona.”

19Stefano ena mase neganai dagedage ia vara, bona abidadama taudia haida idia heau lao Poinikia, bona Kupro bona Antioka dekenai. Unuseni Iuda taudia sibona dekenai Sivarai Namona idia harorolaia, idau taudia lasi.
20To inai abidadama taudia haida be Kupro bona Kurene taudia, bona Antioka dekenai idia ginidae neganai, idia ese Helene taudia dekenai Lohiabada Iesu ena Sivarai Namona idia gwauraia.
21Bona Lohiabada ena siahu be idia dekenai ia noho, bona taunimanima momo ese edia hereva idia abia dae, edia lalona idia giroa, bona Lohiabada dekenai idia hakapua.
22Ekalesia orea Ierusalema dekenai be inai sivarai idia kamonai, bona Banaba idia siaia lao Antioka dekenai.
23Banaba ia ginidae neganai, Dirava ena hariharibada ia itaia, bona ia moale bada, bona ibounai dekenai ia hereva goada, idia ese mai edia kudouna ibounai Lohiabada do idia badinaia.
24Badina Banaba be tau namona, Lauma Helaga bona abidadama dekenai ia honu. Unai neganai taunimanima momo be Lohiabada ena orea dekenai idia vareai.
25Vadaeni, Banaba ia toreisi, ia lao Taso, Saulo ia tahua totona.
26Saulo ia davaria neganai, Antioka dekenai ia hakaua lao. Unuseni idia ruaosi lagani ta ekalesia danu idia hebou, bona taunimanima momo idia hadibaia noho. Bona Antioka hanua dekenai Iesu diba tahua taudia be edia ladana idia atoa “Keristani.” Inai be nega ginigunana inai ladana idia abia.
27Unai neganai peroveta taudia haida Ierusalema dekena amo idia lao Antioka.
28Idia ta ena ladana be Agabo. Lauma ese ia hadibaia dainai, ia toreisi bona ia gwau hitolo bada negana do ia vara tanobada kahana ibounai dekenai. Hitolo bada be king ta ena ladana Klaudio ena nega lalonai ia vara.
29Diba tahua taudia ibounai be idia ura bada Iudea noho Keristani taudia dekenai moni idia siaia lao. Inai dainai, idia ta ta edia kohu edia kohu ia hegeregere dekenai, edia harihari gauna do idia siaia lao.
30Inai bamona idia karaia, bona Banaba bona Saulo dekena amo moni idia siaia lao, ekalesia orea ena kwarana taudia Iudea dekenai idia henia.