Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tau haida Iudea dekena amo idia diho mai, varavara idia hadibaia, idia hereva, “Bema kopina utua taravatu umui naria lasi, Mose ena kara hegeregere, mauri dohore umui abia diba lasi.”
2Paulo bona Banaba be idia danu idia hepapahuahu maragi lasi, bona heai ia vara. Inai dainai idia gwau Paulo bona Banaba bona varavara haida dohore idia lao Ierusalema. Unuseni aposetolo bona kwarana taudia dekenai inai hadibaia hereva do idia herevalaia.
3Ekalesia ese ia siaidia lao. Bona Poinikia bona Samaria tano idia raka hanaia neganai, idau bese taudia edia lalona idia giroa ena sivarai idia gwauraia, bona unuseni idia noho varavara ibounai idia moale bada.
4Ierusalema dekenai idia ginidae neganai, ekalesia bona aposetolo bona kwarana taudia ese idia abia dae. Vadaeni, Dirava ese idia dekenai ia karaia gaudia ibounai ena sivarai idia gwauraia.
5To Farisea orea dekena amo Iesu idia abidadama henia taudia haida idia toreisi, idia gwau, “Kopina utua taravatu idia naria be namo, bona umui hadibaia danu Mose ena taravatu ibounai do idia naria, be gau badana.”
6Vadaeni aposetolo bona kwarana taudia idia hebou, inai gau idia herevalaia totona.
7Hereva momo ia ore murinai Petero ia toreisi, ia gwau, “Lauegu varavara e, umui diba idaunegai, Dirava ese umui emui huanai lau ia abia hidi, lauegu uduna dekena amo idau bese taudia Sivarai Namona ena hereva do idia kamonai bona idia abidadama henia.
8Dirava ese taunimanima edia kudouna ia diba. Ia ese Lauma Helaga ia henia idau bese taudia dekenai, ita dekenai ia henia hegeregere. Inai dala dekena amo Dirava ese ia hedinaraia, idia ia abia dae vadaeni.
9Ia gwau ita bona idia be idau lasi. Edia abidadama ese edia kudouna ia huria.
10Vadaeni, badina dahaka Dirava umui ura koia, metau gauna diba tahua taudia edia aiona dekenai umui kwatua. Iseda sene taudia bona ita danu ita huaia be hegeregere lasi.
11Lasi! Iseda kamonai gauna be ita abidadama noho, Lohiabada Iesu ena hariharibada dainai mauri do ita abia. Idia danu inai bamona.”
12Bona hebou taudia ibounai be regena lasi. Banaba bona Paulo edia hereva danu idia kamonai, Dirava ese toa bona hoa gaudia ia karaia idau bese taudia edia huanai, idia dekenai amo.
13Idia ruaosi edia hereva ia ore neganai, Iamesi ia haere, ia gwau, “Lauegu varavara e, lauegu hereva umui kamonai.
14Simona ese hari ita ia hamaoroa vadaeni, Dirava ese Iuda lasi bese taudia ia laloa noho. Bona hari inai nega ginigunana, Dirava ese idau bese taudia ia abia dae, bona iena bese taudia ia halaodia.
15Inai hereva be peroveta taudia edia hereva hegeregere, inai bamona ia torea:
16‘Lohiabada inai bamona ia gwau: Inai gaudia murinai dohore lau giroa mai, Davida ena basileia ia moru, be do lau abia isi lou. Iena hadikaia gabudia do lau hanamoa, bona do lau haginia lou,
17idau bese taudia ibounai ese Lohiabada do idia tahua totona. Lau ese lau boiria idau bese taudia ibounai, ese lauegu ladana do idia abia.
18Lohiabada be inai bamona ia hereva, idaunegai momokani ia gwauraia.’

19“Vadaeni, lau laloa, bema idau bese taudia Dirava dekenai idia mai, be edia dala do ita koua lasi.
20To namo, revareva idia dekenai ita torea, bona inai bamona do ita hamaoroa: Kaivakuku dekenai henia aniani, Dirava ena vairanai idia miro gaudia, do idia ania lasi. Heudahanai karadia do idia karaia lasi. Aiona idia gigia gaudia edia hidio, bona rara danu do idia ania lasi.
21Badina be sene negana ia mai bona hari, Mose ena taravatu be idia duahia dubu ta ta lalonai, Sabati Dinadia ibounai. Bona Mose ena hereva be hanua ibounai lalonai idia harorolaia noho.”
22Vadaeni, aposetolo bona kwarana taudia, ekalesia ibounai danu idia laloa hebou. Idia gwau edia orea dekena amo tau haida do idia abia hidi, Paulo bona Banaba danu do idia lao Antioka. Idia abia hidi taudia be Iuda, ena ladana ta be Barasaba, bona Sila, idia ruaosi be varavara edia huanai kwarana taudia.
23Inai revareva idia siaia lao idia danu: “Ai aposetolo taudia bona ekalesia kwarana taudia be inai revareva ai torea lao umui idau bese Keristani taudia ibounai, Antioka, bona Suria bona Kilikia dekenai umui noho, ibounai umui namo, bona umui mauri.
24Ai kamonai vadaeni, aiemai taudia haida be umui dekenai idia lao, bona edia hereva dekenai, daradara bona hisihisi idia havaraia umui emui huanai, to ai ese inai bamona ai hadibaia lasi.
25Inai dainai, ai ibounai aiemai laloa tamona be inai, tau haida do ai abia hidi, umui dekenai do ai siaia, aiemai lalokau taudia Banaba bona Paulo danu.
26Idia ruaosi ese edia mauri idia negea vadaeni, iseda Lohiabada Iesu Keriso ena ladana dainai.
27Inai dainai Iuda bona Sila ai siaia inai, umui dekenai. Idia ruaosi ese inai hereva hegeregere edia uduna dekenai do idia gwauraia.
28Badina be Lauma Helaga bona ai be inai bamona ai laloa. Ai be maduna metau haida ma do ai atoa lasi umui dekenai. To inai taravatu mai badina gaudia, idia sibona do umui naria:
29Kaivakuku vairana dekenai idia atoa aniani umui ania lasi, rara umui ania lasi, aiona idia gigia gaudia edia hidio umui ania lasi, bona heudahanai karadia umui karaia lasi. Bema inai gaudia umui karaia lasi, namo do umui davaria. Bamahuta.”
30Ekalesia ese inai tatau idia siaia, vadaeni idia lao Antioka. Unuseni ekalesia orea idia haboua, bona revareva idia henia.
31Vadaeni revareva idia duahia, bona inai goada henia hereva namona dekenai idia moale bada.
32Iuda bona Sila ruaosi be peroveta taudia. Inai dainai idia ese edia hereva goada dekena amo varavara idia hagoadaia.
33Idia ruaosi be nega sisina daudau Antioka dekenai idia noho, gabeai varavara ese idia siaia giroa, mai maino danu, aposetolo taudia dekenai.
34To Sila ia ura dainai ia noho.
35Paulo bona Banaba be Antioka dekenai idia noho. Idia ruaosi bona taudia momo danu ese hadibaia gaukara idia karaia, bona Lohiabada ena hereva idia harorolaia.
36Dina haida ia ore murinai Paulo ese Banaba ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada ena hereva ita harorolaia vadaeni hanua momo dekenai. Namo ita giroa lou, varavara inai hanua ibounai dekenai ita vadivadi henia, edia noho ita itaia, idia be edena bamona.”

37Banaba ia ura Ioane Mareko be idia danu do ia lao.
38To Paulo ia laloa, ia idia abia lao be namo lasi. Badina be Pamupulia dekenai ia ese idia ia rakatania, bona gaukara dekenai idia danu ia lao lasi.
39Idia ruaosi idia hepapahuahu bona idia parara. Banaba ese Mareko ia abia, lagatoi dekenai idia guia, Kupro dekenai idia heau lao.
40To Paulo ese Sila ia abia hidi. Keristani varavara taudia idia guriguri, Dirava ena hariharibada do ia noho idia dekenai.
41Vadaeni idia toreisi. Suria bona Kilikia tano Paulo ese ia raka hanaia, hanua ta ta lalonai edia ekalesia ia hagoadaia.