Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Idia ruaosi ese Amepipoli bona Apolonia idia raka hanaia, gabeai idia lao Tesalonika. Inai gabu dekenai Iuda taudia edia dubu ta ia noho.
2Paulo be dubu lalonai ia daekau, hanaihanai ia karaia bamona, bona Sabati Dinadia toi lalonai Buka Helaga idia danu ia herevalaia.
3Idia ia hadibaia namonamo, Keriso ena hisihisi bona iena toreisi lou be mai badina. Bona idia ia hamaoroa, ia gwau, “Inai Iesu, umui dekenai lau herevalaia tauna, ia be Keriso.”
4Haida be idia abidadama henia, idia ese Paulo bona Sila danu idia hakapua. Bona Dirava dekenai idia gari henia Helene taudia momo herea, bona lohia edia hahine momo danu ese idia danu idia hakapua.
5Unai dainai Iuda taudia idia mama. Vadaeni hoihoi gabu dekenai noho kava taudia dikadia haida idia abia, bona hanua taudia momo idia haboua, heai badana hanua lalonai idia havaraia. Bona Iasoni ena ruma idia hadikaia, badina Paulo bona Sila idia tahua, hanua taudia edia hebou dekenai ruaosi idia veria totona.
6To idia ruaosi idia davaria lasi dainai, Iasoni mai varavara haida danu kota biaguna taudia edia vairanai idia veria. Vadaeni idia boiboi, idia gwau, “Inai taudia be gabu ibounai dekenai kerere idia havaraia, bona hari idia mai iniseni.
7Inai Iasoni ese iena ruma dekenai idia ia abia dae. Idia ibounai be Kaisara ena taravatu idia makohia noho. Idia gwau, ‘King ta ma ia noho, ena ladana be Iesu.’ ”
8Hanua taudia bona kota biaguna taudia be inai hereva idia kamonai neganai idia gari bada.
9Idia ese Iasoni bona iena bamona taudia dekena amo taravatu hegeregere moni idia abia, vadaeni idia ruhaia.
10Hanuaboi neganai Keristani varavara taudia ese Paulo bona Sila idia siaia haraga Berea dekenai. Idia ruaosi idia ginidae neganai, Iuda taudia edia dubu dekenai idia lao.
11Inai Berea taudia be namo, Tesalonika taudia bamona lasi. Paulo ena hereva idia kamonai, bona idia ura henia danu. Dina ibounai Buka Helaga idia tahua, inai hereva be ia momokani o lasi.
12Inai dainai, idia momo ese Iesu ena abidadama taudia idia halaoa. Ma Helene lohia taudia momo danu, tatau bona hahine, ese hereva idia abidadama henia.
13To Tesalonika lalonai noho Iuda taudia idia kamonai Paulo ese Dirava ena hereva ia harorolaia Berea dekenai danu. Unai dainai idia lao, hanua taudia edia lalona idia ania, bona idia hagaria.
14Vadaeni Keristani varavara taudia ese Paulo idia siaia haraga kone dekenai, to Sila bona Timoteo be Berea dekenai idia noho.
15Paulo idia naria taudia ese ia idia hakaua lao Atena dekenai. Paulo ese ia hamaorodia, ia gwau, “Sila bona Timoteo umui hamaoroa, lau dekenai do idia mai haraga.” Vadaeni idia rakatania, idia giroa lou Berea dekenai.
16Paulo ese idia ruaosi dekenai ia naria noho Atena dekenai. Unuseni ia itaia kaivakuku ese inai hanua idia hahonua momokani, bona iena lalona ia hisihisi bada herea.
17Inai dainai Iuda taudia edia dubu dekenai ia lao, Iuda taudia bona Dirava idia gari henia taudia danu ia herevahereva, bona hoihoi gabuna lalonai danu, dina ibounai ia lao, unuseni ia davaria taudia dekenai ia herevahereva.
18Vadaeni Epikuro ena orea taudia bona Stoa ena orea taudia haida Paulo danu idia hepapahuahu. Haida idia gwau, “Inai hereva kava tauna be dahaka ia gwauraia noho?” Ma haida idia gwau, “Sedira ia be idau dirava haida ia gwauraia.” Inai bamona idia hereva badina be Paulo ese Iesu ena Sivarai Namona bona iena toreisi lou ia harorolaia noho.

19Vadaeni, idia ese Paulo idia hakaua lao Areo Ororo dekenai. Idia gwau, “Ai ura diba inai oi gwauraia hadibaia hereva matamata ena anina be dahaka.
20Oiemu hereva haida edia mamina be idau ai dekenai, inai dainai edia anina korikori ai ura diba.”
21Badina be Atena taudia ibounai, bona idau gabu taudia Atena dekenai idia noho, idia edia kara be dina ibounai gau matamata idia herevalaia, bona idia kamonai.
22Vadaeni, Paulo ese Areo Ororo ena hebou taudia edia huanai ia gini, ia haroro, ia gwau, “Atena taudia e, lau itaia vadaeni, dirava idauidau momo umui laloa bada.
23Badina be umui emui hanua lalonai lau loaloa bona umui emui tomadiho henia gaudia lau itaia neganai, boubou patana ta lau davaria, iena latanai revareva inai bamona idia torea, ‘Ita diba lasi Dirava ena.’ Inai dainai umui diba lasi Diravana, to umui tomadiho henia, unai Dirava ena kara do lau hadibaia umui.
24“Tanobada bona ena lalonai noho gaudia ibounai ia karaia Diravana be guba bona tanobada ena Lohiabada. Ia be taunimanima edia imana dekenai idia karaia dubu lalonai ia noho lasi.
25Taunimanima edia imana ese iena gaukara idia karaia lasi, gau ta dekenai ia ogogami bamona, badina be ia sibona ese mauri bona laga bona gau ibounai ia henia noho taunimanima dekenai.
26Rara tamona dekenai ia ese taunimanima bese ibounai ia karaia, bona tanobada ena kahana ibounai dekenai idia noho. Ia sibona ese edia nega, bona edia tano hetoa maka ia gwauraia guna.
27Inai bamona ia karaia, Dirava do idia tahua totona, bona sedira idia tahua noho neganai do idia davaria. To momokani, Dirava be daudau lasi ita ta ta dekenai.
28Badina be: ‘Ia dainai ita mauri, ita marere bona ita noho.’ Inai be umui emui ane karaia taudia haida idia gwauraia hegeregere, idia gwau: ‘Badina ita danu be iena natudia.’
29Vadaeni, ita be iena natuna dainai, namo lasi ita laloa Dirava be golo o siliva o nadi, diba herea bona aonega taudia edia imana dekenai idia karaia gauna bamona.
30Gunaguna taunimanima edia diba lasi be Dirava ese ia laloa lasi, to harihari ia ese taunimanima ibounai gabu ibounai dekenai ia hamaoroa, ia gwau, ‘Umui emui lalona umui giroa.’
31Badina be Dirava ese dina ta ia abia hidi vadaeni, unai dina dekenai iena abia hidi Tauna ese tanobada ibounai do ia kota henia mai maoromaoro danu. Bona inai kara Dirava ese ia hamomokania taunimanima ibounai edia vairanai, unai Tau mase dekena amo ia hamauria dainai.”
32Mase dekena amo toreisi lou hereva idia kamonai neganai, haida ese Paulo idia kirikirilaia. Bona haida idia gwau, “Ai ura inai oiemu hereva ma dohore ai kamonai lou.”
33Vadaeni, Paulo ese idia ia rakatania.
34To haida be ia dekenai idia hakapua, bona abidadama henia taudia idia halaoa. Idia ta be Dionusio, Areo Ororo ena orea tauna ta, bona ta be hahine, iena ladana be Damari, bona ma haida danu.