Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Idia dekenai bamahuta ai gwauraia, gabeai lagatoi dekenai ai heau maoromaoro Kos motumotu dekenai. Kerukeru ai heau lao, Rodo motumotu dekenai ai ginidae. Unai gabu dekena amo ai lao Patara hanua dekenai.
2Unuseni Poinikia dekenai do ia lao lagatoi ta ai davaria. Vadaeni ai guia, ai heau lao.
3Kupro motumotu ai itaia, to iena diho kahana dekenai ai hanaia, bona ai heau lao, Suria tano dekenai ai ginidae. Turo hanua dekenai ai diho, badina be unuseni lagatoi ena kohu do idia kokia.
4Iesu idia badinaia taudia ai davaria Turo dekenai, bona unuseni hanuaboi 7 ai noho. Lauma Helaga ese idia ia hadibaia dainai, unai Keristani taudia ese Paulo idia hamaoroa Ierusalema do ia lao lasi.
5Aiemai nega unai gabu dekenai ia ore, vadaeni ai rakatania, ai raka lao. Unai Keristani taudia ibounai mai edia hahine bona mai edia natudia danu dala dekenai idia bamoa ai, ia lao bona hanua ai rakatania. Kone dekenai ai tui diho, ai guriguri.
6Vadaeni, bamahuta ai gwauraia murinai, lagatoi dekenai ai guia, bona idia be edia ruma dekenai idia giroa lou.
7Turo ai rakatania, Tolemaia hanua dekenai ai ginidae. Unuseni Keristani taudia ai hanamoa, dina tamona idia danu ai noho.
8Kerukeru, idia ai rakatania, ai lao Kaisarea hanua. Unuseni Sivarai Namona ia harorolaia tauna ladana Filipo ena ruma dekenai ai daekau. Ia be ekalesia durua totona guna idia abia hidi taudia 7 tauna ta. Ia danu ai noho.
9Ia be mai ena natuna 4, headava lasi kekeni, idia ese peroveta hereva idia gwauraia.
10Dina haida unuseni ai noho neganai, peroveta tauna ta ena ladana Agabo, Iudea dekena amo ia mai.
11Ai dekenai ia ginidae, ia ese Paulo ena gaba gauna ia abia, bona unai dekena amo sibona ena aena bona imana ia kwatua, ia gwau, “Lauma Helaga be inai bamona ia hereva, ‘Inai gaba gauna ena biaguna be Iuda taudia ese Ierusalema dekenai inai bamona do idia kwatua, bona idau bese taudia dekenai do idia henia.’”
12Inai hereva ai kamonai neganai, ai bona unai gabu taudia ese Paulo ai noia, Ierusalema do ia daekau lao lasi.
13To Paulo ia haere, ia gwau, “Dahaka dainai umui tai noho, bona egu lalona umui hamanokaia? Lau hegaegae vadaeni, Ierusalema dekenai lau do idia kwatua, to inai sibona lasi, to Lohiabada Iesu ena ladana dainai lau mase danu namo.”
14Iena laloa ai haidaua diba lasi dainai, aiemai noinoi ai hadokoa, ai gwau, “Lohiabada ese iena ura sibona ia karaia namo.”
15Dina haida idia ore neganai, emai laolao gaudia ai abia hegaegae, bona ai daekau lao Ierusalema dekenai.
16Diba tahua taudia haida Kaisarea dekena amo idia danu ai lao, ai idia hakaua lao Nasona ena ruma dekenai. Nasona be Kupro tauna, bona ia be Iesu badinaia tauna gunana ta. Iena ruma dekenai ai noho.
17Ierusalema dekenai ai ginidae neganai, Keristani taudia ese ai idia abia dae mai moale danu.
18Kerukeru, Paulo ese ai danu ia lao, Iamesi itaia totona. Ekalesia kwarana taudia ibounai idia hebou, Iamesi danu.

19Paulo ese idia ia hanamoa, bona Dirava ese idau bese taudia edia huanai ia karaia, Paulo ena gaukara dekena amo, unai sivarai ibounai ia gwauraia.
20Kwarana taudia ese inai hereva idia kamonai neganai, ibounai ese Dirava idia hanamoa. Gabeai Paulo dekenai idia hereva, idia gwau, “Emai varavara tauna e, oi itaia Iuda taudia momo herea ese Iesu idia abidadama henia noho, bona idia ibounai ese Mose ena taravatu idia badinaia namonamo noho danu.
21Idia be idia kamonai vadaeni, oi ese Iuda taudia, idau bese taudia edia huanai idia noho taudia, oi hadibaia, oi gwau Mose ena taravatu idia rakatania, idia edia natudia kopina utua kara karaia lasi, bona sene edia kara danu idia karaia lasi.
22Inai Iuda taudia ese idia kamonai vadaeni oi be Ierusalema dekenai oi mai vadaeni. Unai dainai dahaka do ita karaia?
23Ai laloa inai oi dekenai ai hamaoroa gauna oi karaia be namo: Ai dekenai tau 4 idia noho, gwauhamata idia karaia vadaeni, Dirava dekenai.
24Idia danu Dubu Helaga dekenai oi lao, bona hagoevaia kara do oi karaia idia danu. Idia edia davana oi karaia, vadaeni edia kwarana huina idia utua diba. Inai bamona oi karaia, vadaeni taunimanima ibounai do idia diba, inai oi dekenai idia herevalaia sivarai be momokani lasi. Ibounai do idia diba oi be kara maoromaoro, bona Mose ena taravatu oi naria tauna.
25To idau bese taudia, Iesu dekenai idia abidadama henia vadaeni taudia dekenai aiemai laloa gauna ai torea vadaeni, revareva dekenai. Ai gwau, kaivakuku dekenai henia aniani, bona rara, bona aiona idia gigia gaudia ena hidio do idia ania lasi, bona heudahanai karadia do idia karaia lasi.”
26Vadaeni, Paulo be inai taudia danu ia lao. Bona kerukeru, hagoevaia ena kara ibounai ia karaia idia danu. Gabeai Dubu Helaga lalonai Paulo ia raka vareai, bona ia ese hahelagaia tauna dekenai ia gwauraia, dina hida do ia lao ela bona idia edia hagoevaia kara do ia doko. Bona Paulo ese danu ia gwauraia edena negai boubou gauna do ia henia, unai tau 4 ta ta edia latanai.
27Inai dina 7 be kahirakahira idia ore neganai, Iuda taudia haida Asia dekena amo ese Paulo idia itaia Dubu Helaga lalonai. Idia ese taunimanima idia habadua, vadaeni idia ese Paulo idia dogoatao.
28Idia boiboi, idia gwau, “Israela taudia e, umui durua ai. Inai tau ese taunimanima ibounai gabu ibounai dekenai ia hadibaia noho, iseda bese bona Mose ena taravatu bona inai Dubu Helaga do idia ura henia lasi. Bona inai danu ia karaia: Ia ese Helene taudia Dubu Helaga lalonai ia hakaua vareai, bona inai Gabu helagana ia hamiroa.”
29Inai bamona idia hereva, badina be guna idia ese Tropimo, Efeso tauna, hanua lalonai Paulo danu idia itaia. Bona idia laloa, Paulo ese Dubu Helaga lalonai Tropimo ia hakaua vareai vadaeni.
30Hanua ena kahana ibounai dekenai hoa mai badu danu ia vara, bona mai boiboi bada danu hanua taudia idia heau hebou, Paulo idia dogoatao, Dubu Helaga dekena amo idia veria lao murimuri. Vadaeni, nega tamona iduara ibounai be idia koua.
31Idia ura Paulo idia alaia gwauraia. To Ierusalema ibounai ia heai noho sivaraina be tuari biaguna ia kamonai.
32Vadaeni karaharaga ia ese tuari taudia mai edia kapena taudia ia hakaua, bona idia heau diho taunimanima dekenai. Taunimanima ese tuari biaguna mai ena tuari taudia danu idia itaia neganai, Paulo dekenai dadabaia kara idia hadokoa.
33Tuari biaguna be Paulo dekenai ia lao, ia dogoatao, oda ia gwauraia, auri rua dekenai idia kwatua. Gabeai ia henanadaia, ia gwau, “Inai tau be daika, bona dahaka ia karaia?”
34Taunimanima lalonai haida be hereva ta, ma haida hereva ta idia boiboi. Heai dainai tuari biaguna be dahaka ia vara ena sivarai ia davaria diba lasi. Unai dainai oda ia gwauraia, Paulo be tuari rumana do idia hakaua vareai.
35Vadavada dekenai ia ginidae, vadaeni tuari taudia ese Paulo idia huaia daekau, badina taunimanima be idia dagedage maragi lasi.
36Badina ibounai be Paulo ena murinai idia raka, idia boiboi, idia gwau, “Alaia mase!”

37Tuari ruma kahirakahira idia hakaua vareai neganai, Paulo ese tuari biaguna badana ia noia, ia gwau, “Mani emu kara, lau ura hereva oi dekenai.” Tuari biaguna badana ia gwau, “Helene gado oi diba, a?
38Oi be unai Aigupito tauna lasi, a? Ia be guna neganai ala-ala ia hamatamaia, bona ala-ala taudia 4000 ia hakaudia lao taunimanima noho lasi gabuna dekenai?”
39Paulo ia gwau, “Lau be Iuda tauna, egu hanua be Taso, Kilikia tano dekenai, gabu be mai ladana. Mani emu kara, lau ura taunimanima dekenai lau hereva.”
40Gwau maoro ia henia. Vadaeni Paulo ese vadavada ena latanai ia gini, bona iena imana ia abia isi, taunimanima edia boiboi do ia koua totona. Idia be regerege lasi neganai, Paulo ese Heberu gado dekenai idia ia hereva henia, ia gwau,