Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saulo ese Stefano ena mase ia ura henia. Unai Stefano idia alaia dina dekenai dagedage bada ia vara hamatamaia, Ierusalema noho ekalesia taudia idia dagedage henidia, bona Keriso ena taudia idia lulua, vadaeni ibounai idia heau lao Iudea bona Samaria tano ibounai, aposetolo sibodia idia noho Ierusalema dekenai.
2Dirava dekenai idia gari henia taudia haida ese Stefano idia guria, bona idia tai.
3To Saulo ese ekalesia taudia ia hadikaia momokani, ruma ibounai lalonai ia raka vareai, tatau bona hahine ia veria, dibura rumadia lalonai ia koua.
4Ia lulua taudia be gabu idauidau dekenai idia lao, Sivarai Namona idia harorolaia.
5Filipo ia diho lao Samaria hanua dekenai, bona hanua taudia dekenai Keriso ena sivarai ia haroro henidia.
6Taunimanima ibounai, Filipo ena hereva gaudia idia kamonai neganai, bona iena toa ia karaia gaudia idia itaia neganai, mai laloa tamona iena hereva idia abia dae.
7Taunimanima momo dekena amo lauma dikadia idia lao murimuri dekenai, mai boiboi bada danu. Bona marere diba lasi taudia, bona aena dika taudia momo ese mauri idia davaria.
8Bona unai hanua lalonai moale bada ia vara.
9To tau ta ena ladana be Simona, nega daudau unai hanua lalonai ia noho. Ia ese meamea kara ia karaia, bona Samaria hanua taudia be ia dekenai idia hoa. Simona sibona ia gwau ia be tau badana.
10Taunimanima ibounai ese, badadia bona maragidia, Simona ena hereva idia kamonai momokani, idia gwau, “Inai tau be Dirava ena Siahu, ena ladana be Siahu Badana.”
11Iena hereva idia kamonai, badina be nega daudau iena meamea kara dekenai idia hoa bada.
12To Filipo ese Dirava ena Basileia Sivarai Namona, bona Iesu Keriso ena ladana ia haroro neganai, idia abidadama henia, bona bapatiso idia abia, tatau bona hahine.
13Simona danu ia abidadama henia, bona bapatiso ia abia murinai, Filipo danu ia noho loaloa. Bona toa bona hoa bada karadia Simona ese ia itaia neganai ia hoa bada.
14Aposetolo taudia Ierusalema dekenai idia kamonai Samaria taudia ese Dirava ena hereva idia abia dae, vadaeni Petero bona Ioane idia siaia Samaria dekenai.
15Idia ruaosi idia lao neganai, idia guriguri, Samaria taudia ese Lauma Helaga do idia abia totona.
16Badina be Lauma be do ia diho lasi idia ta dekenai, to bapatiso sibona idia abia Lohiabada Iesu ena ladana dekenai.
17Vadaeni idia ruaosi edia imana idia atoa idia edia latanai, bona Lauma Helaga idia abia.
18Inai Simona ia itaia, aposetolo taudia be edia imana taunimanima edia latanai idia atoa neganai Lauma Helaga idia abia, vadaeni moni ia mailaia bona ia gwau,

19“Inai siahu umui henia lau dekenai, bona lauegu imana ia dekenai lau atoa tauna be Lauma Helaga do ia abia.”
20To Petero ia hereva ia dekenai, ia gwau, “Oiemu moni be ia dika oi danu, badina be oi laloa Dirava ena harihari gauna oi hoia diba moni dekenai.
21Inai gaukara dekenai oi be gabu lasi, badina be oiemu kudouna be maoro lasi Dirava ena vairanai.
22Oiemu dika dekena amo oiemu lalona oi giroa, bona Lohiabada dekenai oi guriguri, ia ese sedira oiemu kudouna ena laloa do ia huria totona.
23Badina be lau diba, oiemu kudouna be mama dikana dekenai ia honu, bona kara dika ese ia kwatua oi.”
24Simona ia haere henia, ia gwau, “Umui noinoi Lohiabada dekenai lau dainai, inai hari umui gwauraia gaudia idia vara lasi lau dekenai.”
25Petero bona Ioane ese Lohiabada ena hereva idia gwauraia hedinarai bona idia harorolaia murinai, idia giroa lou Ierusalema dekenai. Dala idia lao neganai idia ruaosi Samaria hanua momo dekenai Sivarai Namona idia haroro henia.
26Lohiabada ena aneru ta ese Filipo dekenai ia hereva, ia gwau, “Oi toreisi, henunai kahana dekenai oi lao, Ierusalema ia lao bona Gasa dalana dekenai.” Inai dala be taunimanima lasi gabuna.
27Vadaeni Filipo ia toreisi, ia lao. Etiopia tauna ta ia mai. Ia be eunuko, dagi badana tauna, Kanedake, Etiopia ena kwini hahine ena kohu ia naria tauna. Guriguri totona ia lao Ierusalema dekenai, bona hari ia giroa lou noho hanua dekenai.
28Iena kariota dekenai ia helai bona Isaia peroveta tauna ena buka ia duahia.
29Lauma ese Filipo dekenai ia gwau, “Oi lao, kariota dekenai oi guia.”
30Vadaeni Filipo ia heau lao, bona ia kamonai inai Etiopia tauna ese peroveta Isaia ena buka ia duahia noho. Filipo ia gwau, “Oi diba dahaka oi duahia, a?”
31Ia haere, ia gwau, “Bema hadibaia tauna lasi, edena bamona lau diba?” Bona Filipo dekenai ia noinoi, ia guia, vadaeni Filipo ia helai ia danu.
32Buka Helaga ia duahia gabuna lalonai inai bamona ia torea: “Mamoe bamona idia hakaua lao, alaia totona, bona mamoe natuna ena huina idia utua neganai ia boiboi lasi, inai bamona ia danu be regena lasi.
33Idia ese hemarai idia henia, bona iena kota dala idia koua. Iena bese taudia daika ese do ia gwauraia? Badina be iena mauri tanobada dekena amo idia kokia vadaeni.”
34Vadaeni eunuko tauna ese Filipo dekenai ia nanadaia, ia gwau, “Mani lau oi hamaoroa, edena tauna be peroveta tauna ese ia herevalaia inai bamona? Ia sibona o idau tauna ta ia herevalaia?”
35Vadaeni, Filipo ese unai duahia gabuna dekena amo ia hamatamaia, bona Iesu ena Sivarai Namona ia hadibaia.
36Idia ruaosi dala dekenai idia lao, ela bona ranu gabuna ta dekenai idia ginidae. Bona eunuko tauna ia gwau, “Oi itaia, ranu be inai. Dahaka ese egu bapatiso ia koua?”

37Filipo ia haere, ia gwau, “Bema oiemu kudouna ibounai dekenai oi abidadama henia, bapatiso oi abia be namo.” Bona ia haere, “Lau abidadama henia momokani Iesu Keriso be Dirava ena Natuna.”
38Vadaeni ia hamaoroa, kariota do ia hadokoa. Bona idia ruaosi ranu lalonai idia diho, Filipo bona eunuko tauna, bona Filipo ese ia bapatisoa.
39Idia ruaosi be ranu dekena amo idia daekau mai neganai, Lohiabada ena Lauma ese Filipo ia abia lao, bona eunuko tauna ese ia itaia lou lasi, to ena dala dekenai ia lao, mai moale danu.
40To Filipo be Asadoda dekenai ia ginidae. Bona ena laolao lalonai ia vareai hanua ibounai dekenai Sivarai Namona ia harorolaia, ia lao bona Kaisarea dekenai ia ginidae.