Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ai ibounai kone dekenai ai roho mauri, vadaeni ai diba inai motumotu ena ladana be Melita.
2Unai gabu taudia idia bogahisihisi ai dekenai. Lahi idia karaia bona ai idia abia dae, badina be medu bona keru ia bada.
3Paulo ese au rakuraku lahi totona ia gogoa. Lahi dekenai ia atoa neganai, gaigai ta, siahu dainai, au dekena amo ia mai, bona Paulo ena imana ia koria.
4Motumotu taudia ese inai gaigai Paulo ena imana dekenai ia koria noho idia itaia, vadaeni idia sibona idia herevahereva, idia gwau, “Momokani inai tau be taunimanima alaia tauna. Inai be davara dekenai ia mase lasi, ia mauri, to Kara Maoromaoro ena dirava ia ura lasi ia mauri.”
5To Paulo ese gaigai ia negea oho lahi dekenai, dika ia davaria lasi.
6Idia itaia noho, idia laloa do ia gudu, o do ia moru diho haraga, bona ia mase. To nega daudau idia itaia noho, bona dika ta ia davaria lasi. Vadaeni edia laloa idia giroa, idia gwau, “Ia be dirava ta.”
7Unai gabu kahirakahira dekenai unai motumotu ena lohia ta, ladana Pobelio, ena tano ia noho. Ia ese ai ia abia dae, bona dina toi lalonai, ai ia naria namo herea, mai ena lalona namo danu.
8Pobelio ena tamana be ia hekure mai gorere danu. Iena kopina be siahu, bona rara kukuri ia abia. Paulo ese ia vadivadi henia, ia guriguri, bona iena latanai ena imana ia atoa, vadaeni ia hanamoa.
9Inai bamona ia karaia murinai, unai motumotu ena gorere taudia ibounai idia mai, bona Paulo ese ia hanamodia.
10Vadaeni, ai hanamoa totona harihari gaudia momo idia henia ai dekenai, bona ai guia lou neganai, aiemai ura gaudia lagatoi dekenai idia udaia.
11Hua toi murinai, Alesandria ena lagatoi ta dekenai ai guia. Unai lagatoi ena ladana be Hekapa Memero. Ia be keru neganai unai motumotu dekenai ia noho.
12Surakusa dekenai ai kamokau, dina toi unuseni ai noho.
13Unai gabu dekena amo ai heau lao, bona Regio dekenai ai kamokau. Kerukeru, lai be diho kahana dekena amo ia toa, vadaeni dina rua murinai Puteoli dekenai ai kamokau.
14Unuseni Keristani varavara haida ai davaria. Ai dekenai idia noinoi dainai dina 7 idia danu ai noho. Vadaeni, ai ese idia ai rakatania, ai raka lao, bona inai bamona ai be Roma hanua badana dekenai ai ginidae.
15Roma dekenai Keristani taudia ese ai mai noho sivarai idia kamonai. Vadaeni dala dekenai idia raka mai, bona hoihoi gabu ladana Apio bona Laga-ani Ruma Toi dekenai idia danu ai hedavari. Paulo ese idia ia itaia neganai, Dirava dekenai ia tanikiu henia, bona iena lalona dekenai goada ia abia.
16Roma dekenai ai ginidae neganai, Roma gavamani ese Paulo ena dala ia karaia, ia sibona ena ruma dekenai ia noho, to tuari tauna ta ese ia naria.
17Dina toi murinai, Paulo ese Iuda gunalaia taudia dekenai ia boiboi, ia danu do idia hebou. Vadaeni, idia hebou neganai, idia dekenai ia gwau, “Lauegu varavara e, lau be iseda bese taudia dekenai dika ta lau karaia lasi, bona iseda sene taudia edia kara lau negea lasi. To Ierusalema dekenai lau idia kwatua, Roma taudia edia imana dekenai lau idia atoa.
18Roma taudia ese lau idia henanadaia, bona idia ura lau idia ruhaia, badina be kerere ta, mase davana gauna lau dekenai idia davaria lasi.

19To Iuda taudia idia ura lasi, unai dainai egu dala tamona be Kaisara dekenai lau noinoi. To lauegu bese taudia lau samania lasi.
20Inai badina dekenai, umui lau boiboi, umui do lau itaia, bona umui dekenai lau hereva totona, badina be inai auri kwatua gauna lau dekenai idia atoa, Israela idia naria noho Tauna dainai.”
21Ia dekenai idia hereva, idia gwau, “Oiemu kara sivarai ena revareva ta Iudea dekena amo ai davaria lasi. Bona aiemai varavara ta danu ia mai lasi, oiemu sivarai o oiemu kara dika ta idia gwauraia lasi.
22To ai ura oiemu laloa do ai kamonai, badina be ai diba gabu ibounai ese inai orea totona idia hereva ia dika.”
23Unai dainai, idia ese dina ta idia gwauraia, vadaeni unai dina dekenai Iuda taudia momo Paulo ena ruma lalonai idia hebou. Daba dekenai ia lao bona hanuaboi neganai, Paulo ese Dirava ena Basileia ia hadibaia bona ia harorolaia. Mose ena taravatu bona peroveta taudia edia buka dekena amo ia ese Iesu ia gwauraia hedinarai, idia edia lalona idia giroa totona.
24Haida be Paulo ena hereva idia abia dae, to haida idia ura lasi.
25Idia be mai edia laloa tamona lasi dainai, inai Roma noho Iuda taudia idia toreisi, do idia rakatania lao totona. To idia rakatania lao noho neganai, Paulo ese inai hereva tamona idia dekenai ia gwauraia, ia gwau, “Iseda sene taudia dekenai Lauma Helaga ese hereva momokani ia gwauraia Isaia, peroveta tauna ena uduna dekenai.
26Badina be ia gwau: ‘Oi lao inai bese taudia dekenai, oi hamaoroa: Do umui kamonai bona kamonai, to anina do umui diba lasi. Do umui tahua bona tahua, to do umui itaia lasi.
27Badina be inai bese taudia edia lalona be metau. Edia taiana idia koua, edia matana idia hakapua, edia matana dekenai do idia itaia garina, edia taiana dekenai do idia kamonai garina, edia lalona be idia kehoa garina, edia lalona do idia giroa, bona lau ese idia do lau hamauria garina.’ ”
28Vadaeni, Paulo ia gwau, “Namo umui diba, Dirava ese iena hamauria kara be idau bese taudia dekenai ia siaia lao vadaeni, bona do idia kamonai henia.”
29Inai bamona ia hereva murinai, Iuda taudia idia rakatania, idia sibona idia hepapahuahu noho.
30Lagani rua lalonai Paulo ese sibona ena davana ia karaia ruma lalonai ia noho, bona vadivadi taudia ibounai ia abia dae.
31Dirava ena Basileia ia harorolaia, bona Lohiabada Iesu Keriso ena sivarai ia hadibaia. Ia hereva mai goada danu, bona tau ta ese ia koua lasi.