Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dina 5 murinai Hahelagaia Tauna Badana, Anania, ia diho mai Kaisarea dekenai, Iuda edia tau badadia haida danu, bona Roma taravatu diba tauna ta ladana Teretulo. Vadaeni, gavana ena vairana dekenai idia gini, Paulo idia samania.
2Paulo dekenai idia boiboi ia mai. Vadaeni, Teretulo ese samania hereva ia hamatamaia, ia gwau, “Feliki e, oi tau namo herea mai aonega danu, ai oi gunalaia namo herea dainai, ai be maino dekenai ai noho nega daudau. Bona oi dainai aiemai tano ese hanamoa gaudia momo ia davaria.
3Ai be inai dainai oi ai hanamoa, gabu ibounai dekenai, nega ibounai. Bona ai tanikiu henia oi dekenai.
4“Lau ura lasi oiemu nega lau haorea kava, to mani emu kara oi bogahisihisi ai dekenai, bona aiemai hereva kwadogi oi kamonai.
5Inai tau Paulo ai davaria, ia be kerere havaraia tauna. Iuda taudia tanobada kahana ibounai dekenai, edia huanai heai ia havaraia noho. Bona ia be Nasareta orea edia gunalaia tauna.
6Ia ese Dubu Helaga ia hamiroa toho, bona ai dogoatao. Ai ura aiemai taravatu dekenai do ai kota henia.
7To Lusia, tuari biaguna ia mai, bona mai dagedage danu aiemai imana dekena amo ia dadia.
8Bona Lusia ese oda ia gwauraia, Paulo idia samania taudia be oi dekenai idia mai. Mani, oi ese inai tau oi henanadaia, bona ai ese ai samania gaudia ibounai oi sibona do oi diba.”
9Bona Iuda taudia danu ese iena hereva idia durua, idia gwau, “Unai hereva ibounai be momokani.”
10Gavana ese imana dekenai Paulo ia hadibaia do ia hereva, vadaeni Paulo ese ia haere, ia gwau, “Lau diba, oi ese lagani momo inai bese dekenai kota naria gaukara oi karaia. Unai dainai mai moale danu lau sibona egu haere oi dekenai do lau henia.
11Bema oi tahua, do oi diba, dina 12 sibona ia lao vadaeni, Ierusalema dekenai lau daekau guriguri totona.
12Dubu Helaga lalonai tau ta danu lau hepapahuahu lasi, lau idia davaria lasi inai bamona. Bona dubu edia lalonai o hanua lalonai lau be taunimanima edia huanai heai ta lau havaraia lasi.
13Lau dekenai idia samania gaudia idia hamomokania diba lasi.
14“To inai hereva tamona lau ura gwauraia hedinarai oi dekenai: Lau ese Iesu ena Dala dekenai lau raka noho, bona inai kara dekena amo, lau ese aiemai sene taudia edia Dirava lau tomadiho henia noho. Iuda taudia idia gwau inai Iesu ena Dala be kerere. To Mose ena taravatu bona peroveta bukadia lalonai idia torea gaudia ibounai lau abidadama henia noho.
15“Lau be mai egu abidadama Dirava dekenai, inai lau idia samania taudia hegeregere. Aiemai abidadama be inai: Mase taudia dohore idia toreisi lou, kara maoromaoro taudia, bona kara maoromaoro lasi taudia danu.
16Inai dainai lau goada karaia noho, mai lalona maoromaoro danu lau noho Dirava ena vairana dekenai, bona taunimanima edia vairanai danu.
17“Lagani momo idau gabudia dekenai lau noho murinai, Ierusalema dekenai giroa lou, egu bese dekenai moni henia, bona boubou gaudia do lau atoa totona.
18Inai bamona lau karaia noho neganai, bona lau idia hagoevaia momokani murinai, Dubu Helaga lalonai idia davaria lau. Taunimanima lau danu be lasi, bona heai be lasi.

19To Iuda taudia haida Asia kahana dekena amo ese lau idia dogoatao unuseni. Bema lauegu kerere ta idia davaria, oiemu vairana dekenai idia mai be namo, bona idia samania lau.
20Bema lasi, iniseni idia noho taudia ese oi dekenai idia hamaoroa be namo, Kaunsolo vairanai lau gini neganai, dahaka kerere lau dekenai idia davaria.
21To gauna be inai hereva tamona sibona: Idia edia huanai lau gini neganai, lau hereva goadagoada, lau gwau, ‘Mase taudia be dohore idia toreisi lou mauri dekenai.’ Unai hereva dainai hari dina umui kota henia lau.”
22Inai Iesu ena Dala ena hereva Feliki ia diba momo. Inai dainai ia ese kota ia koua. Ia gwau, “Lusia, tuari biaguna ia mai neganai, oiemu kota hereva do lau laloa.”
23Vadaeni Feliki ese kapena ia hamaoroa, Paulo do idia gimaia, to ia koua momokani lasi, bona bema Paulo ena turana haida idia ura gau henia ia dekenai, edia dala koua lasi.
24Dina haida murinai, Feliki mai ena adavana Drusila danu idia mai. Drusila be Iuda hahine. Feliki ese Paulo ia boiria mai, bona Paulo ena hereva haida ia kamonai. Paulo ese Keriso Iesu dekenai abidadama henia kara ia herevalaia.
25To Paulo ese kara maoromaoro, bona tauanina ena ura karaia lasi kara, bona Dirava ena kota bada dinana dohore ia mai herevana ia gwauraia neganai Feliki ia gari, ia gwau, “Harihari oi lao, nega namona lau davaria neganai, be do lau boiboi, oi mai lou.”
26Badina be ia laloa sedira Paulo ese moni haida do ia henia. Unai dainai nega momo ia boiboi ia dekenai, ia danu herevahereva totona.
27Lagani rua ia lao murinai, Porokio Festo ese Feliki ena gabu ia abia. Feliki ia ura Iuda taudia be ia dekenai do idia moale. Unai dainai Paulo ia rakatania dibura lalonai.