Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dina ta, 3 okaloka adorahi guriguri neganai, Petero, Ioane danu Dubu Helaga dekenai idia daekau.
2Unai gabu dekenai tau ta, aena dika ia vara, dina ibounai idia huaia lao, Dubu Helaga ena iduara, ladana “Namo Herea” dekenai idia atoa, ia helai. Bona Dubu Helaga daekau taudia, idia dekenai ia noinoi karaia.
3Ia itaia Petero bona Ioane ruaosi idia daekau neganai, idia dekenai ia noinoi, gau ta idia henia.
4Petero bona Ioane danu idia itaia goada noho, vadaeni Petero ia gwau, “Oi itaia ai.”
5Unai hereva ia kamonai neganai ia laloa be gau ta do idia henia.
6Petero ia gwau, “Siliva bona golo lau dekenai be lasi, to lau dekenai ia noho gauna do lau henia oi, Iesu Keriso, Nasareta tauna, ena ladana dekenai oi toreisi, oi raka.”
7Petero ese unai tau ena imana idibana ia veria daekau, bona nega tamona iena aena bona iena komukomu be idia goada vadaeni.
8Vadaeni ia roho, ia gini, ma ia raka lao. Bona idia danu, Dubu Helaga lalonai ia raka vareai, ia raka, ia roho, ia raka, ia roho, ma Dirava ena ladana ia hanamoa noho.
9Taunimanima ibounai idia itaia, ia raka bona Dirava ia hanamoa noho.
10Bona idia diba, ia be Dubu Helaga ena iduara ladana “Namo Herea” dekenai ia helai noho bona moni ia noinoi tauna, bona idia hoa dikadika ia dekenai ia vara gauna dainai.
11Aena ia namo tauna ese Petero bona Ioane ia dogoatao noho. Taunimanima ibounai be mai hoa bada danu idia heau lao idia dekenai. Unai gabu ena ladana be “Solomona ena Dehe.”
12Vadaeni Petero ese idia ia itaia neganai, taunimanima dekenai ia hereva, ia gwau, “Israela taudia e, badina dahaka inai gau dekenai umui hoa bada? Badina dahaka ai umui itaia noho? Umui laloa aiemai siahu bona aiemai namo dekenai inai tauna ai hanamoa, ma ia raka, a?
13Aberahamo bona Isako bona Iakobo edia Dirava, bona iseda sene taudia edia Dirava ese iena hesiai tauna Iesu ia hanamoa vadaeni, to umui ese Pilato ena imana dekenai umui atoa, bona Pilato ia ura ruhaia neganai umui ura lasi ia.
14Helaga bona Kara Maoromoaro Tauna umui ura lasi, to Pilato dekenai umui noinoi, ala-ala tauna ia ruhaia umui dekenai.
15“Mauri ia havaraia Tauna be umui alaia ia mase, to Dirava ese mase dekena amo ia hatorea isi vadaeni, inai gaudia dekenai ai be itaia bona diba taudia.
16Iena ladana ena siahu dekena amo inai aena dika tauna ese goada ia abia, inai tau umui itaia bona umui diba. Momokani, abidadama Iesu dekenai ese inai tau ia hanamoa vadaeni, umui ibounai emui vairana dekenai.
17“Lauegu varavara e, lau diba Iesu dekenai inai kara umui karaia badina be umui diba lasi dekenai. Emui lohia taudia danu be idia diba lasi.
18To Dirava ese guna iena peroveta taudia edia uduna dekenai ia hereva Keriso ese hisihisi do ia abia, bona hari inai hereva be ia momokani vadaeni.

19“Inai dainai umui emui lalona umui giroa, bona Dirava ese emui kara dika do ia kokia. Gabeai Lohiabada ese goada matamata do ia henia umui dekenai.
20Bona Dirava ese Keriso umui dekenai do ia siaia mai, ia ese guna umui totona ia Abia Hidi Tauna, Iesu unai.
21To guba dekenai do ia noho, ela bona Dirava ese gau ibounai do ia karaia matamata, ia ese guna iena peroveta taudia helagadia edia uduna dekenai ia hereva bamona.
22“Mose ese iseda sene taudia dekenai ia hereva, ia gwau, ‘Lohiabada emui Dirava ese peroveta tauna ta do ia siaia umui dekenai, emui varavara tauna ta, lau bamona. Ia gwauraia herevadia ibounai do umui kamonai.
23Bona unai peroveta tauna idia kamonai henia lasi taudia ibounai be dohore idia kokia Dirava ena bese taudia dekena amo, bona do idia mase.’
24Momokani, bona peroveta taudia ibounai danu, Samuela dekena amo ia mai bona hari, be inai dina idia gwauraia vadaeni.
25“Dirava ena gwauhamata, iena peroveta taudia ese idia gwauraia gaudia, be umui ese do umui davaria. Ma Dirava ese emui sene taudia dekenai ia gwauhamata gauna, be umui emui danu. Gauna be, Aberahamo dekenai Dirava ia gwau, ‘Oiemu tubudia dekena amo tanobada bese ibounai do lau hanamoa.’
26Dirava ese iena Hesiai Tauna Iesu ia abia hidi, bona ia siaia mai guna umui dekenai, namo do umui abia totona. Inai namo ena anina be, ia ese emui lalodia do ia hagiroa, vadaeni umui ta ta emui dika daladia do umui rakatania.”