Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - APOSETOLO EDIA KARA

APOSETOLO EDIA KARA 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Inai murinai, Paulo be Atena ia rakatania, ia lao Korinto.
2Unuseni ia ese Iuda tauna ta ia davaria, Ponto bese tauna, ena ladana be Akwila. Ia be vanegai sibona, iena adavana Prisikila danu Italia dekena amo idia mai, badina be Klaudio ese Iuda taudia ibounai dekenai taravatu ia henia Roma idia rakatania.
3Paulo ia lao idia ruaosi dekenai, bona ia ese idia danu ia noho, bona idia gaukara hebou, badina be idia edia moni davaria gaukara be tamona, palai ruma idia turia.
4Sabati Dinadia ibounai Paulo be dubu lalonai ia haroro. Ia ura Iuda taudia bona Helene taudia edia lalona do ia kehoa.
5Sila bona Timoteo Makedonia dekena amo idia mai neganai, Paulo ese iena nega ibounai ia haroro goada noho. Iuda taudia dekenai ia hadibaia goada Iesu be Keriso.
6To idia ese iena hereva idia koua mai hereva dikadia danu neganai, Paulo ese iena dabua ena kahu ia negea oho, bona ia gwau, “Vadaeni, umui emui kerere be emui latanai ia noho, lau be kerere lasi. Harihari lau be idau bese taudia dekenai do lau lao.”
7Unai gabu ia rakatania, ia lao tau ta ladana Titio Iusto ena ruma dekenai ia noho. Unai tau be Dirava dekenai ia gari henia tauna. Iena ruma be ia gini dubu ena badinai.
8Krisipo, unai dubu ena gunalaia tauna ese Lohiabada ia abidadama henia, iena ruma bese taudia ibounai danu. Korinto taudia momo danu ese Paulo ena haroro idia kamonai, idia abia dae danu, bona bapatiso idia abia.
9Hanuaboi ta neganai, Lohiabada ese nihi dekenai Paulo dekenai ia hereva, ia gwau, “Oi gari lasi, oi hereva noho, oiemu hereva oi hadokoa lasi.
10Badina lau be oi dekenai lau noho, tau ta ese oi do ia hadikaia lasi, badina be lauegu taunimanima be momo inai hanua lalonai.”
11Vadaeni, Paulo ese lagani ta bona hua 6 unuseni ia noho, Dirava ena hereva ia hadibaia noho.
12Galio be Akaia tano ena gavana dagi ia abia neganai, Iuda taudia ese Paulo dekenai idia dagedage mai lalona tamona danu. Idia dogoatao, kota dekenai idia hakaua lao.
13Idia gwau, “Inai tau ese taunimanima ia hadibaia noho, taravatu do idia utua dalana dekena amo Dirava do idia tomadiho henia.”
14Paulo ia ura hereva, to Galio ese Iuda taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Umui Iuda taudia e, bema inai tau ese kara dika ta o kerere badana ta ia karaia neganai, umui dekenai lau kamonai be mai badina.
15To, inai hepapahuahu be umui emui hereva, bona ladana, bona emui taravatu gaudia sibona. Unai dainai umui sibona do umui tahua. Lau ese unai gaudia lau kota henia lasi.”
16Bona ia ese kota gabuna dekena amo ibounai ia lulua.
17Vadaeni Korinto taudia ese dubu gunalaia tauna Sositene idia dogoatao, kota gabuna ena vairanai idia dadabaia. To Galio be inai kara ia laloa lasi.
18Paulo ese dina momo Korinto lalonai ia noho, gabeai Keristani taudia dekenai ia bamahuta, lagatoi ta dekenai ia guia, ia lao Suria. Prisikila bona Akwila ia danu idia lao. Lagatoi do ia guia lasi neganai, Paulo ese gwauhamata ia karaia dainai, Kenekrea dekenai iena huina ia utua.

19Idia toiosi Efeso idia ginidae, bona unuseni Paulo ese Prisikila bona Akwila ia rakatania. Ia raka vareai dubu lalonai, Iuda taudia danu ia herevahereva.
20Ia dekenai idia noinoi, nega sisina daudau ia noho idia danu, to ia ese idia edia ura ia abia dae lasi.
21Ia bamahuta henia neganai ia gwau, “Bema Dirava ia ura, lau be do lau giroa mai umui dekenai.” Vadaeni, Efeso dekena amo lagatoi dekenai ia heau lao.
22Kaisarea dekenai ia diho, gabeai ia daekau lao Ierusalema, unuseni ia ese ekalesia taudia ia hanamoa. Inai murinai ia lao Antioka dekenai.
23Nega sisina daudau Paulo be Antioka dekenai ia noho, vadaeni ia toreisi, ia lao Galatia bona Perigia, unuseni Iesu badinaia taudia ia hagoadaia.
24Iuda tauna ta, ena ladana be Apolo, be ia lao Efeso dekenai. Ia be Alesandria tauna, mai ena aonega, bona Buka Helaga ia diba momo.
25Inai tau Apolo be haida ese Lohiabada ena dala idia hadibaia, bona ia ese Iesu ena sivarai ia gwauraia mai siahu danu, bona iena hadibaia hereva be maoromaoro. To ia be Ioane ena bapatiso sibona ia diba.
26Iuda edia dubu lalonai hereva ia gwauraia mai goada danu, gari ta lasi. Prisikila bona Akwila ese Apolo ena haroro idia kamonai, vadaeni edia ruma dekenai idia hakaua lao, bona idia ruaosi ese Dirava ena dala ibounai idia hadibaia maoromaoro.
27Gabeai Apolo ia ura lao Akaia, inai dainai Efeso Keristani taudia ese leta ta Keristani taudia Akaia dekenai idia torea, Apolo do idia abia dae totona. Apolo ia ginidae, vadaeni Dirava ena hariharibada dainai, ia ese Iesu badinaia taudia dekenai durua bada ia henia.
28Badina be Apolo ese taunimanima edia vairanai, iena hereva goada dekena amo Iuda taudia ia halusia. Ia ese Buka Helaga dekena amo ia hedinaraia momokani Iesu be Keriso.