Text copied!
CopyCompare
Tjukurpa Palya - 2 Peterku

2 Peterku 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Uwa, Jesuku walytja tjuṯa, ngayuluṉa Simon Peternya Jesuku Christaku tjukurtjara, panya paluṟuṉi wituṟa iyaṉu palumpa tjukurpa aṉangu tjuṯangka wangkanytjaku. Kaṉa lita nyangatja nyurampa walkatjunanyi, panya nyura nganaṉa puṟunypa alatjiṯu Jesuku Christaku puḻkaṟa mulamularingu wantinytja wiya. Panya paluṟu Godanya, nganampa panya wankaṟunkupainya munu panya tjukaṟuru alatjiṯu nyinanyi. Kala nyara palulanguṟu palula wangaṉarangku kulilpai panya paluṟu tjukaṟurungku nganampa palyaṉu wiṟu mulapa.
2Uwa, nyura panya Godaku Mayatja Jesuku kuḻu ngaṉmanypa nintiringu munu nyura kuwari palumpa walytjapiti nyinanyi. Ka Godalu nyuranya tiṯutjarangku mukulyangku kanyinma munu nyuranya kurunpa rapaṟa pukuḻmanama.
3Nganaṉa ninti Godaku panya paluṟu witulya puḻka alatjiṯu nyinanyi palya mulapa. Panya paluṟu nganaṉanya ngurkantanu palunya arkaṟa tjukaṟuru wiṟu mulapa nyinanytjaku. Munu paluṟu nganaṉanya kutjupa kutjupa uwankara ungu wiṟu tjuṯa, nganaṉa kuṉpuringkula Jesulawanu tjukaṟuru palyanyku nyinanytjaku.
4Uwa, Godalu nganaṉanya wiṟungku kalkuṉu aṯunymaṟa kanyintjikitjangku nganaṉa Jesunya puṟunypa wiṟuṟa palyanyku nyinanytjaku kura uwankara wantira. Panya manta winkingkaya aṉangu kura tjuṯa nyinanyi panya tjana kuraku unngu mukuringkunytjatjanungku tiṯutjarangku kura palyalpai. Palu Godalu nganaṉanya kuṉpuntjikitjangku kalkuṉu nganaṉa kura uwankara wantira Godalawanu tjukaṟuru nyinanytjaku.
5Uwa, nyura panya Godalawanu nyinanytjikitja mukuringkula ngaṉmanypa palumpa mulamularingu. Munu mulamularingkunytjatjanu nyura uti palya mulapa tiṯutjara nyinama munuya Godaku nintiringama palumpa tjukurku kuḻu.
6Munuya palumpa nintiringkula walytjangku kuliṟa tjukaṟuru alatjiṯu nyinama kutjupangku ngunti wituwitunnyangka kuliṟa wantira. Munuya tungun-tunguntu Godanya waṉanma pakuringkunytja wiyangku, munuya palulawanu kutju tiṯutjara palyanyku nyinama.
7Munuya Jesuku walytja tjuṯaku puḻkaṟa pukuḻarima munuya uwankarakuṯu mukulya ngaḻṯunytju nyinama.
8Uwa, alatji nyura uti rawa nyinama Godalawanu wiṟu mulararinytjikitja. Kaya kutjupa tjuṯangku nyuranya wiṟuṟa tjukaṟuru nyinanyangka nyakula kulilku, “Ai, mulapa nyanga paluṟu tjana Mayatja Jesuku ninti nyinanyi, panya paluṟu tjananya kuṉpuṉu waṟka wiṟu mulapa palumpa palyantjaku.” Alatjiya nyuranya nyakula kulilku.
9Palu tjinguṟu nyura kutjupatjara palu puṟunypa wiṟuṟa nyinapai wiya, munuya wiṟu mulararinytjikitjangku kulintja wiya. Kaṉa kulini nyura kuṟu pati puṟunypa watarku nyinanyi, panya nyuranya Godalu kura tjuṯa ngaṉmanytju palyantjitjanguṟu kalypangku wantingu nyura kura wantira waṟka wiṟu tjuṯa kutju palyantjaku. Palu nyura tjinguṟu aṟa nyanga palumpa watarkuringu munu panya aṉangu kuṟu pati puṟunypa nyinanyi kulintja wiyatja.
10Uwa walytja tjuṯa, mulapa panya Godalu nyuranya ngurkantanu palumpa walytja mulapa nyinanytjaku, ka nyura uti palumpa walytja alatjiṯu nyinama munu palunya wangaṉarangku kulilkatima wantinytja wiyangku. Panya alatji nyinara nyura punkantja wiya kuṉpu tiṯutjara nyinaku.
11Ka nyara palulanguṟu Mayatja Jesulu Wankaṟunkupailu nyuranya ngula pukuḻṯu alatjiṯu katiku ngura wiṟukutu nyara palula nyuranya tiṯutjarangku wiṟuṟa kanyintjikitjangku.
12Tjukurpa nyanga palumpa panya nyura ninti nyinanyi ngaṉmanytju kulintjatjanu, munu panya nyura rawangku kulilkatinyi. Palu palya, rawangkuṉa nyurala wangkanyi nyura watarkurinytjaku-tawara.
13Panya ngayulu ankunytjaku tjiṉṯu waṯalpi ilaringanyi, panya Mayatja Jesuluṉi ngaṉmanytju tjakultjunu. Kaṉa palulanguṟu tjukurpa nyangatja wanka nyinaralpi nyurala wangkanyi nyura rawangku kulilkatinytjaku.
15Munuṉa palulanguṟu nyiri tjuṯangka kuḻu tjukurpa walkatjunanyi ngayulu ilunyangka nyura nyakula kulintjaku watarkurinytja wiyangku.
16Uwa, panya tjakultjunuṉa nyurala ngaṉmanytju Mayatja Jesunya Christanya maḻaku pitjanytja witulya pitalytji puḻka mulapa. Panya nganaṉa walytjangku pinangku kuliṟa wangkanytja wiya, palu nganaṉa maṉkurtu kuṟungku nyangu Jesunya puḻi katu ngaṟanyangka Mosela pulala Ilaitjala tjungu. Munula ngaṟala nyangangi Mama Godalu Jesunya pitalytji puḻkangku irnyaṟa kanyinnyangka munula kulinu Godalu ilkaṟinguṟu wangkanyangka nyanga alatji, “Nyangatja ngayuku katja, kaṉa palumpa puḻkaṟa pukuḻarinyi.”
19Panya iritiya Godaku wangkatjara tjuṯangku tjakultjunangi wati wiṟu mulapa maḻa pitjanytjaku. Kala kuwari Jesunya nyakunytjatjanu tjukurpa panya tjana wangkanytjitjaku puḻkaṟa mulamularinganyi. Ka nyura kuḻu uti tjukurpa palunya tjananya puḻkaṟa kulinma, panya wangkatjara tjuṯangkuya tjukurpa tilitjara tjakultjunangi. Panya tilingku mungawaḻuṟungka irnyaṟa utilpai, palu puṟunypa panya tjukurpa paluṟu nyurala utiringu, ka nyura utilta kulini. Ka tjukurpa paluṟu tiṯutjarangku utini ngula Jesunya maḻaku pitjanytjakutu-wangkara. Ka paluṟu pitjanytja nyaa puṟunypa, panya kililpi Katanya tjiṉṯukutu pakalpai kala nyakula kulilpai, “Kuwari tjiṉṯuringanyi.” Nyara palu puṟunypa Jesunya maḻaku wirkankunyangka nyakula nganaṉa kulilku, “Panya paluṟu wirkanu.” Kaya nyara palumpa pitjanytjaku paṯaṟa tjukurpa nyanga palunya rawangku kulilkatima.
20Palu nyangatjaya kulinma, panya wangkatjara tjuṯangku iriti tjana mukuringkula walytjangku kulintjitja nyiringka tjunkunytja wiyaṯu. Palu Kurunpa Miḻmiḻṯu tjanala unngu nintinnyangka kutju tjana wangkangi munu walkatjunangi. Ka nyuntu nganaṉa uwankara kuḻu palu puṟunypa nyinanyi, panya Kurunpa Miḻmiḻṯu nganaṉanya nintinnyangka kutju nganaṉa Godalu wangkanytja uwankara tjukaṟurungku kulilpai.