Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - 2 Piter

2 Piter 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sang Saimon Piter, ladu oh wahnpoaron en Sises Krais— ong irail ko me aleier pwoson duwehte kiht, pwoson kesempwal sang ni pwungen kalahngan en atail Koht oh Sounkomour Sises Krais:
2Kalahngan oh popohl unsek en ieiang kumwail pwehki amwail marainkilahr atail Koht oh atail Kaun Sises.
3Sapwellimen Koht manaman me ketikihongkitailehr mehkoaros me kitail anahne pwe kitail en kin mour lelepek; eri, met wiawiher pwehki atail marainkilahr ih me ketin malipeikitaildo pwe kitail en iang paieki sapwellime lingan oh kalahngan.
4Ih duwen eh ketikihong kitail pwais lapalap oh kesempwal kan me e ketin inoukidahr, pwe ni inoun pwais pwukat eh pahn pweida rehmwail, kumwail en kak pitsang meninkau kan en sampah me ineng suwed kin kahrehda, oh pil iang ahnekihla ieias en Koht.
5Eri, ih kahrepe wet me kumwail pahn nantihkihong en wia uwen me kumwail kak, pwe kumwail en kapatahiong amwail pwoson, wiewia mwahu; oh ong amwail wiewia mwahu, kumwail en kapatahiong dehdehki Koht;
6oh ong dehdehki Koht, ese kaunda paliwaramwail, oh ong ese kaunda paliwaramwail, kumwail en kapatahiong kanengamah ni ahnsou apwal, oh ong kanengamah ni ahnsou apwal, kumwail kapatahiong lelepek;
7oh ong amwail lelepek, limpoak ong riamwail souleng kan; oh ong amwail limpoak ong riamwail souleng kan, kumwail kapatahiong amwail limpoak ong aramas koaros.
8Pwe ma wiewia mwahu pwukat pahn wiahla amwail oh kekeirda nanpwungamwail, kumwail pahn loalokongkihla atail Kaun Sises Krais, pwe loalokong wet pahn kahrehda amwail mour eh pahn wah mwahu oh pweida.
9Ahpw mehmen me sohte pahn ahneki mepwukat, eri, maskun men ih oh e manokelahr me dipe mehn mahs ako kamwakelsangehr.
10Eri, riei ko, kumwail nantihong laudsang mahs pwe sapwellimen Koht luhk oh pilipil ong kumwail en wiahla momour poatopoat ehu; pwe ma kumwail pahn wia met, kumwail sohte pahn kesehla amwail pwoson.
11Pwe ih duwen met amwail pahn ahnekihla pwung unsek en pedolong nan wehi soutuk en atail Kaun oh Sounkomour Sises Krais.
12Kahrehda I pahn kin katamankin kumwail duwen mepwukat ahnsou koaros, mehnda ma kumwail eseier, oh poadidier teng nan padahk mehlel me kumwail aleier.
13Pwe I kin lemeleme me mehkot pwung ehu rehi ei pahn kin pangenkin kumwail oh katamankin kumwail mepwukat, erein ei pahn momour.
14Pwe I ese me I pahn mwadang kamwurala paliwereiet, duwen me atail Kaun Sises Krais ketin kadehdehiongieier.
15Eri, I pahn wia uwen ei kak, pwe I en kihong kumwail mehn kataman ehu me kumwail pahn kin tamatamanki mepwukat ahnsou koaros mwurin ei pahn mehla.
16Se sohte poahsoankihda soai likamw at padahk kan ong kumwail duwen roson en ketidohn atail Kaun Sises Krais. Pein kiht se kilangki masat akan sapwellime roson lapalahpie.
17Se iang mi wasa me Koht Sahm ketin kawauwihala oh kalinganahla, ni kapitien Sahm eh peidohng pohn Sises sang Wasa Lingalihngie, mahsanih, “Ih nei kompoakeo met, me I kin kupwurperenki.”
18Pein kiht iang rong ngihl wet me peidihdo sang nanleng, ni at iang ketiket pohn nahna sarawio.

19Eri, se kin koapworopwor laudki kokohp me soukohp ako lohkidohr. Me konehng mehlel kumwail en tehk oh kesempwalki, pwe e rasehng marain ehu me kin dakedaker wasa rotorot, wasa lao rahnpeseng oh marain en usuhn rahn ahpw pahn kamarainihada kapehdamwail kan.
20Eri, mwohn mehkoaros, iet me kumwail en tamatamanen: sohte emen kak kawehwehda kokohp ehu en nan Pwuhk Sarawi sang ni pein nsene.
21Pwe sohte mwahn kokohp ehu kin pwilisang ni nsenen aramas emen, ahpw Ngehn Sarawi me kin ti pohn aramas ni ar kin lohkihda mahsen en Koht.