Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - 2 Peter

2 Peter 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mai Simon Peter, tangada hai hegau ge tangada agoago hagau ni Jesus Christ, ang gi digau ala guu kae di hagadonu mai i di tonu o tadau God, mo tadau Dangada Hagamouli go Jesus Christ, ala guu kae di hagadonu hagalabagau be madau hagadonu.
2Tumaalia mo di noho i di aumaalia gi tomo aga i godou baahi, i di godou iloo God mo tadau Dagi go Jesus.
3Nia mogobuna o God la ne gaamai gi gidaadou nia mee huogodoo ala e hiihai ginai bolo gi mouli ai gidaadou madammaa mai tadau iloo a Mee dela ne gahigahi gidaadou gi hai mee ngaadahi gi ono madamada mo ono humalia.
4Deenei dana hai ne gaamai gi gidaadou ana wanga dehuia aamua ge hagalabagau ala ne hagababa mai gi gidaadou. Nia wanga dehuia aanei la ga kila aga i godou baahi, goodou gaa mee di haga paa gi daha mo nia hiihai huaidu o henuailala, gei goodou ga hai mee gi di mouli o God.
5Mai di hadinga deenei, goodou hagamahi gi haga punia nia haihai humalia gi godou hagadonu, haga punia godou kabemee gi nia haihai humalia,
6haga punia di iloo di benebene godou huaidina gi di kabemee, haga punia di manawa hagakono i nia madagoaa haingadaa gi di godou iloo di benebene godou huaidina, haga punia di manawa madammaa gi di manawa hagakono i nia madagoaa haingadaa,
7haga punia di manawa dumaalia gi godou mouli madammaa, haga punia di aloho gi godou manawa dumaalia.
8Idimaa, aanei nia haihai mouli humalia belee hai mee ginai goodou; maa goodou gaa honu i nia maa, nia maa gaa hai godou mouli gii kila mo di huwa humalia, i godou iloo tadau Dagi go Jesus Christ.
9Tangada dela hagalee hai mee gi nia mee aanei, geia tangada deegida, gu de langahia bolo ono huaidu mai i mua la gu haga madammaa gi daha.
10Malaa, ogu duaahina nei, hagamahi gi nonua heia di gahigahi mo di hilihili a God la gii dohu gaa hana hua beelaa. Maa goodou gaa hai beenei, gei goodou ga hagalee kili gi daha godou hagadonu.
11Idimaa, deenei di hai gaa mee di gowadu gi goodou di tonu dogomaalia e ulu i Tenua e dee odi dela e hai mee ginai tadau Dagi, Tangada Hagamouli Jesus Christ.
12Malaa, au ga haga langahia adu gi goodou i di hai o nia mee aanei i nia madagoaa huogodoo, ma e aha maa goodou gu iloo, gei guu dogi gii mau gi nia agoago e donu ala guu kae go goodou.
13Au e hagamamaanadu bolo ma di mee e donu mai dogu baahi i dogu hagalangalangahia adu nia mee aanei i dogu madagoaa e mouli iei au.
14Idimaa, au gu iloo bolo dogu huaidina la gu hoohoo ga hagalee, be di hai o tadau Dagi go Jesus Christ dela ne haga modongoohia mai gi di au.
15Malaa, au e hai agu mee ala e mee di gowadu gi goodou di mee e haga langahia goodou nia mee aanei i nia madagoaa huogodoo i muli dogu made.
16Gimaadou hagalee haga mau madau agoago mai i nia helekai tilikai adu gi goodou, i di aali o di hanimoi o tadau Dagi go Jesus Christ. Gimaadou guu mmada gi madau golomada gi dono aamua.
17Gimaadou nogo i golo i di madagoaa God Tamana ne wanga gi Mee di aamua, mo di madamada, mai i di lee o Tamana dela ne haneia gi hongo Jesus mai i di gowaa madamada huoloo, e helekai, “Deenei go dagu Dama e aloho iei Au, e tene huoloo ginai au.”
18Gimaadou ne longono di lee e haneia i di langi, i di madau madagoaa nogo madalia a Mee i hongo di gonduu dabu.

19Malaa, gimaadou gu hagalongo gi nia haga modongoohia ala ne agoago mai go nia soukohp gu iloo bolo nia maa e donu. E humalia goodou gii mmada ginai, gei gi hagalabagau ina, idimaa, ma e hai gadoo be di maalama dela e maahina i lodo di gowaa bouli, gaa dae loo gi di maalama o di luada, gei di maalama o di heduu luada ga maahina lodo godou manawa.
20Malaa, i mua nia mee huogodoo, deenei di godou mee e hai gi langalangahia, bolo tangada e mee di haga donudonu dahi helekai kokohp i lodo di Beebaa Dabu ai.
21Idimaa, dahi helekai kokohp e hanimoi i di hiihai o tangada ai, gei di Hagataalunga Dabu dela e huwahuwa nadau helekai mai baahi o God.